Provincie Drenthe


Samenwerkingsverband Noord-Nederland kent ISP-geld toe aan noordelijke projecten

Assen, 23 november 1999
Persberichtnummer 99-017Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland heeft in de maanden augustus tot en met november aan diverse noordelijke projecten subsidies toegekend in het kader van het Integraal Structuur Plan Noorden des Lands (ISP).

De volgende projecten ontvangen een subsidie:
* Steun voor bedrijven bij invoering e-commerce Syntens in Meppel heeft een uniek project ontwikkeld voor bedrijven in het Midden- en Klein Bedrijf in de Europese Doelstelling 2-gebieden van Groningen en Drenthe op het vlak van electronic commerce (e-commerce). Bedrijven uit de sectoren transport, zakelijke dienstverlening, industrie en toerisme krijgen integrale ondersteuning: voorlichting, advies, opleiding, training én praktische hulp bij de invoering van e-commerce. Er bestaat zelfs een mogelijkheid voor de deelnemende bedrijven om tijdelijk extra personeel in dienst te nemen. De totale kosten van het project bedragen naar schatting bijna 3 miljoen gulden. Daarvan neemt het ISP ƒ 719.250,- voor haar rekening. De overige kosten worden gefinancierd met bijdragen van het Ministerie van Economische Zaken, het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), de deelnemende bedrijven en Syntens.
Doel van het project is het stimuleren van e-commerce bij het regionale bedrijfsleven. Het streven is om in het kader van het project 100 bedrijven in het doelstelling 2-gebied door te lichten op de mogelijkheden voor electronic commerce, om uiteindelijk bij circa 60 bedrijven een adviestraject in te gaan.
* ISP subsidie voor Stoeterij de Hemrik
De start van Stoeterij De Hemrik te Hemrik in Fryslân, waarin het gitzwarte Friese Paard centraal komt te staan, krijgt een ISP-bijdrage van 250.000 gulden. In het centrum komt onder andere het berijden, mennen, racen, fokken en tentoonstellen van Friese paarden aan de orde. De totale kosten worden geraamd op bijna
4 miljoen gulden. De overige kosten worden gefinancierd met bijdragen van provincie Fryslân, Doelstelling 5b en een eigen bijdrage.

* Vaarverbinding Bolsward-Harlingen krijgt ISP bijdrage Het ISP heeft een bedrag van 1.670.000 gulden toegekend voor het begaanbaar maken van de vaarverbinding Bolsward-Harlingen. Om te kunnen voldoen aan de officiële normen van vaarroute Klasse 1 moet de vaarverbinding een aantal aanpassingen ondergaan, waaronder het verhogen van de bruggen en het verdiepen van de vaargeul. Het doel van dit project is het verruimen van het vaargebied voor de kleine watersport in Fryslân en daarmee een nieuwe impuls te geven aan het noordwesten van de provincie. De totale kosten bedragen naar verwachting 6.770.000 gulden en worden tevens gefinancierd met bijdragen van de gemeenten Bolsward, Harlingen, Wûnseradiel, Stichting Recreatietoervaart Nederland, Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en de provincie Fryslân.
* Teelt intensieve gewassen door ISP gesubsidieerd Het ISP verstrekt een subsidie van 580.000 gulden aan een project van de kring Noord-Nederland van de Koninklijke Algemene Vereniging voor Bloembollencultuur te Dokkum. Het project behelst het aardappelmoeheid-vrij maken van op termijn 2.500 hectare landbouwgrond in Noordoost-Nederland ten behoeve van de teelt van intensieve gewassen. Het project, waarvan de totale kosten worden geraamd op ruim anderhalf miljoen gulden, sluit aan op het ISP-thema stimulering nieuwe teelten en produktiemethoden.
* ISP bijdrage voor ontwikkeling glastuinbouwopleidingen Het ISP verleent een subsidie van ruim 75.000 gulden aan de ontwikkeling van nieuwe onderwijsprogramma's gericht op de glastuinbouw door het Van Hall Instituut en AOC Fryslân in Leeuwarden en het Terra College/AOC Noord te Groningen. Doel van het project is de verbetering van de afstemming tussen onderwijsaanbod en de praktijk bij glastuinbouwbedrijven en het versterken van het imago van de tuinbouwsector. Dit wil men onder andere bereiken door het organiseren van docentstages, de opzet van een expertisecentrum en de commercialisering van de opleidingen. De totale kosten van het projecten worden geraamd op ruim 350.000 gulden, waaraan ook het Terra College/AOC Noord, AOC Fryslân en het Van Hall Instituut bijdragen.
* Noordelijk schapenhouderijproject
De Noordelijke Land- en Tuinbouw Organisatie (NLTO) in Leeuwarden heeft een ISP-bijdrage van bijna 260.000 gulden toegezegd gekregen door SNN voor een project met betrekking tot de noordelijke schapenhouderij. Het project omvat de opzet van een efficiënte afzetstructuur waarbij lammeren bij de boer worden opgehaald en verzameld en rechtstreeks of via een opvangstation voor de export worden afgeleverd. Daarnaast wordt aandacht besteed aan vaktechnische zaken door middel van voorlichting aan de schapenhouders. Doel van het project is het versterken van het ondernemerschap van de noordelijke schapenhouders en daarmee het inkomen. De verwachting is dat er binnen een periode van drie jaar ongeveer 16.000 dieren in het project zullen zijn opgenomen. De totale kosten bedragen naar verwachting f 542.000,- die door de deelnemers en de NLTO worden gefinancierd.

* Verbreding en verdieping vaarweg Almelo-Coevorden De eerste fase van de verbreding en verdieping van de vaarverbinding Almelo-Coevorden krijgt een ISP-bijdrage van ƒ 326.950,-. Doel van het project is het mogelijk maken van
400 tons scheepvaart in twee richtingen in de eerste fase. Uiteindelijk moet de vaarweg in een aantal fasen geschikt worden voor 1000 tons scheepvaart. De totale kosten van het project woren geraamd op ruim 11 miljoen gulden, waarvan de overige kosten gefinancierd worden met bijdragen van de gemeente Coevorden, het Ministerie van VROM, het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en een eigen bijdrage. Op korte termijn zal de verruiming van de vaarweg ongeveer 16 arbeidsplaatsen opleveren en op lange termijn naar verwachting nog eens enkele honderden.
* Bedrijventerrein Atalanta, Emmen
Tussen Emmen en Klazienaveen wordt aan de toekomstige A37 een nieuw bedrijventerrein van 200 hectare aangelegd. Het hoogwaardige terrein richt zich op bedrijven afkomstig uit industrie, distributie en logistiek. Het wordt zoveel mogelijk duurzaam aangelegd: Er wordt rekening gehouden met oppervlaktewater, riolering, bodem en grondwater. De totale kosten van het project bedragen bijna 49 miljoen gulden, waarvan het ISP ƒ 1.400.000,- voor haar rekening neemt. De overige kosten worden gefinancierd met bijdragen van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) in de doelstelling 2-gebieden van Groningen en Drenthe en een eigen bijdrage. Op korte termijn moet de aanleg van het bedrijventerrein 425 arbeidsplaatsen opleveren.
* Aanleg fietspad Griene Dyk
Het ISP stelt een bedrag van f 216.100,- beschikbaar voor de aanleg van vier kilometer recreatief fietspad over de Griene Dyk in de gemeente Het Bildt in Fryslân. Het nieuwe fietspad wordt verbonden met bestaande fietspadentracé's in het gebied ter versterking van het fietstoerisme. De totale kosten bedragen naar schatting f 540.500,- en zullen tevens door de provincie Fryslân, het Europese LEADER-programma (stimulering van plattelandsontwikkeling), het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en een eigen bijdrage worden gefinancierd.
* Restauratie Wetsingersluis
De provincie Groningen ontvangt, als coördinator van het cluster "Cultuurhistorisch erfgoed - Cultuurtoerisme (CHE/CT)" een subsidie van bijna 150.000 gulden voor de restauratie van de brug en het sluishoofd van de Wetsingersluis in de gemeente Winsum. Hierdoor wordt een belangrijke schakel in de fiets- en wandelroutes in Noordwest Groningen gecreëerd. De totale kosten van het project worden geraamd op ƒ 1.040.679,-, waarvan het overige deel door de gemeente Winsum, het Europese LEADER-programma (stimulering van plattelandsontwikkeling), Europees oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw (EOGFL) en een eigen bijdrage.

* Nieuw distributie- en overslagcentrum boomkwekerijproducten Coöperatieve Bloemveilingvereniging 't Noorden te Eelde krijgt een ISP-bijdrage van ruim 550.000 gulden voor de vestiging van een distributie- en overslagcentrum boomkwekerijproducten terplaatse. Doel van de vestiging is onder andere het versterken van de afzet van boomkwekerijproducten in Noord-Nederland. De totale kosten van het project worden geraamd op ƒ 5.880.000,- en worden verder gefinancierd door het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en een eigen bijdrage.Voor nadere informatie: Annette Hagemeijer, Stafgroep Communicatie van de provincie Drenthe, tel. (0592) 36 5308, privé (050) 5342910, e-mail a.hagemeijer@drenthe.nl
en Dirkje Hartmans, voorlichter provincie Fryslân, tel. (058)
2925816, Désiree Bosch, voorlichter provincie Groningen, tel (050)
3164625, fax (050) 3138193, e-mail d.bosch@prvgron.nl

Deel: ' Subsidies voor noordelijke projecten in kader van ISP '
Lees ook