Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Subsidies politieke instituten in 1999
Een persbericht bij het onderwerp Kiesrecht.
22 december 1999
Minister Peper van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft de instituten van politieke partijen die zijn vertegenwoordigd in de Tweede en Eerste Kamer tot 1 juli 1999 gesubsidieerd op grond van viertal regelingen. Het gaat om de Subsidieregeling voor politiek wetenschappelijke instituten 1995, de Subsidieregeling voor politieke vormings- en
scholingsactiviteiten 1995, de Subsidieregeling Algemene Vorming en Scholing Politiek Kader in Midden en Oost-Europa, en de Tijdelijke aanvullende subsidieregeling voor politieke vormings- en scholingsactiviteiten en politiek-wetenschappelijke instituten.
Vanaf 1 juli 1999 is een nieuwe subsidieregeling in werking getreden op grond van de nieuwe Wet subsidiëring politieke partijen. Met uitzondering van de Subsidieregeling Algemene Vorming en Scholing Politiek Kader in Midden- en Oost-Europa zijn bovenstaande regelingen daarin opgenomen.
Subsidie tot 1 juli 1999
De maximaal toe te kennen subsidie bestaat uit een basisbedrag en een bedrag dat is gerelateerd aan het aantal Eerste en Tweede Kamerzetels.
Subsidieregeling politiek-wetenschappelijke instituten

 
Partij waaraan Maximale Definitieve Voorschot het instituut is subsidie over subsidie over over 1999: gelieerd + 1998: 1998: (tot 1 juli 1999 aantal zetels: i.v.m. inwerking- (oud zeteltal/ treding Wet subs. nieuw zeteltal) pol. partijen)
PvdA (37/45) f. 576.533,- f. 576.533,- f. 243.496,- CDA (34/29) 535.341,- 535.341,- 202.832,- VVD (31/38) 535.997,- 535.997,- 229.124,- D66 (24/14) 430.877,- 430.877,- 138.720,- GroenLinks (5/11) 244.993,- 244.993,- 124.006,- CD (3/0) 145.159,- Nog niet bekend 0,- E) RPF (3/3) 193.545,- 193.545,- 77.418,- GPV (2/2) 178.658,- 178.658,- 71.464,- SGP (2/3) 182.380,- 182.380,- 77.418,- SP (2/5) 189.823,- 189.823,- 89.328,- Unie 55+ (1/0) 122.828,- 26.806,- B) 0,- E) Senioren 2000 (3/0) 89.327,- A) Nog niet bekend 0,- E) AOV (2/0) 59.552,- A) 24.840,- C) 0,- E) Fractie Hendriks (1/0) 29.776,- A) Nog niet bekend 0,- E) De Groenen (1/1) 163.771,- 159.739,- D) 49.132,-

Bijzonderheden:
Algemeen:
Bij de berekening van het subsidiemaximum over 1998 wordt op grond van de subsidieregeling, tot 1 oktober 1998 uitgegaan van het "oude" zeteltal, na 1 oktober 1998 van het "nieuwe" zeteltal. Het voorschot over 1999 wordt verleend tot 1 juli 1999 in verband met de inwerkingtreding van de Wet subsidiëring politieke partijen per 1 juli 1999.
A. Het AOV is bij de verkiezingen in mei 1994 in de Tweede Kamer gekomen met 6 zetels. Binnen het AOV heeft een splitsing plaatsgevonden. Voor de subsidieverlening heeft dit tot gevolg dat de stichtingen van Senioren 2000, het AOV en de fractie Hendriks in aanmerking komen voor respectievelijk 3/6-, 2/6- en 1/6-gedeelte van de maximum subsidie waarop het "oude" AOV recht had.
Daarnaast hebben de stichtingen in verband met de verkiezingsuitslag geen recht op subsidie over het hele jaar (tot 1 oktober 1998). In het jaar 1999 hebben de stichtingen in verband met de verkiezingsuitslag van mei 1998 in het geheel geen recht meer op subsidie (zie ook letter E.)
B. De Stichting Politiek Wetenschappelijk Instituut Unie 55+ heeft niet het maximale subsidiebedrag aangevraagd. Daarnaast hebben er bij de vaststelling van de definitieve subsidie over 1998 op de lasten in de jaarrekening over 1998 een tweetal correcties plaatsgevonden van f. 682,- resp. f. 639,-.
C. De Martin Batenburg Stichting van het AOV heeft niet het maximale subsidiebedrag aangevraagd.
D. De Stichting Ir. Marten Bierman heeft niet het maximale subsidiebedrag aangevraagd. Daarnaast heeft er bij de vaststelling van de definitieve subsidie over 1998 op de lasten van de jaarrekening een correctie plaatsgevonden van f. 3.290,-. E. In verband met de verkiezingsuitslag van mei 1998 hebben de stichtingen die gelieerd zijn aan deze fracties in 1999 geen recht meer op subsidie.
Subsidieregeling politieke vormings- en scholingsactiviteiten
 
Partij waaraan Maximale Definitieve Voorschot over het instituut subsidie over subsidie over 1999: is gelieerd + 1998: 1998: (tot 1 juli 1999 aantal zetels: i.v.m. inwerking- (oud zeteltal/ treding Wet subs nieuw zeteltal) pol. partijen)
PvdA (37/45) f. 661.572,- f. 661.572,- f. 284.090,- CDA (34/29) 600.964,- 600.964,- 223.996,- VVD (31/38) 601.817,- 601.817,- 262.240,- D66 (24/14) 452.436,- 452.436,- 133.852,- GroenLinks (5/11) 193.778,- 193.778,- 113.364,- CD (3/0) 92.195,- Nog niet bekend 0, -E) RPF (3/3) 122.927,- 122.927,- 49.170,- GPV (2/2) 102.440,- 102.440,- 40.976,- SGP (2/3) 107.562,- 107.562,- 49.170,- SP (2/5) 117.805,- 117.805,- 65.560,- Unie 55+ (1/0) 61.465,- 22.990,- B) 0,- E) Senioren 2000 (3/0) 69.146,- A) Nog niet bekend 0,- E) AOV (2/0) 46.097,- A) 15.143,- C) 0,- E) Fractie Hendriks (1/0)23.049,- A) Nog niet bekend 0,- E) De Groenen (1/1) 81.953,- 59.609,- D) 24.586,-
Bijzonderheden:
Algemeen:
Bij de berekening van het subsidiemaximum over 1998 wordt op grond van de subsidieregeling, tot 1 oktober 1998 uitgegaan van het "oude" zeteltal, na 1 oktober 1998 van het "nieuwe" zeteltal. Het voorschot over 1999 wordt verleend tot 1 juli 1999 in verband met de inwerkingtreding van de Wet subsidiëring politieke partijen per 1 juli 1999.
A. Het AOV is bij de verkiezingen in mei 1994 in de Tweede Kamer gekomen met 6 zetels. Binnen het AOV heeft een splitsing plaatsgevonden. Voor de subsidieverlening heeft dit tot gevolg dat de stichtingen van Senioren 2000, het AOV en de fractie Hendriks in aanmerking komen voor respectievelijk 3/6-, 2/6- en 1/6-gedeelte van de maximum subsidie waarop het "oude" AOV recht had.
Daarnaast hebben de stichtingen in verband met de verkiezingsuitslag geen recht op subsidie over het hele jaar (tot 1 oktober 1998). In het jaar 1999 hebben de stichtingen in verband met de verkiezingsuitslag van mei 1998 in het geheel geen recht meer op subsidie (zie ook letter E.).
B. de Stichting Politieke Vormings- en Scholingsactiviteiten Unie 55+ heeft niet het maximale subsidiebedrag aangevraagd. Daarnaast hebben er bij de vaststelling van de definitieve subsidie over 1998 op de lasten in de jaarrekening over 1998 een tweetal correcties plaatsgevonden van f. 494,- resp. f. 639,-. C. De Dr.ir. F.J. Philips Stichting van het AOV heeft niet het maximale subsidiebedrag aangevraagd.
D. De Stichting Ir. Marten Bierman heeft niet het maximale subsidiebedrag aangevraagd. Daarnaast heeft er bij de vaststelling van de definitieve subsidie over 1998 op de lasten van de jaarrekening een correctie plaatsgevonden van f. 3.290,-. E.In verband met de verkiezingsuitslag van mei 1998 hebben de stichtingen die gelieerd zijn aan deze fracties in 1999 geen recht meer op subsidie.
Subsidieregeling Algemene Vorming en Scholing Politiek Kader in Midden- en Oost-Europa
 
Partij waaraan Maximale Definitieve Voorschot over het instituut subsidie over subsidie over 1999: is gelieerd + 1998: 1998:
aantal zetels:

PvdA (37/45) f. 489.610,- f. 489.610,- f. 393.866,- CDA (34/29) 453.213,- 449.015,- A) 271.840,- VVD (31/38) 416.816,- 385.490,- B) 336.000,- D66 (24/14) 331.890,- 280.746,- C) 157.440,- GroenLinks (5/11) 101.376,- 101.376,- 134.560,- CD (3/0) Geen aanvraag Geen aanvraag 0,- F) ingediend ingediend
RPF (3/3) 77.111,- 77.111,- 62.400,- GPV (2/2) 64.979,- 64.779,-D) 54.400,- SGP (2/3) 64.979,- 53.984,-E) 73.546,- SP (2/5) Geen aanvraag Geen aanvraag Geen aanvraag ingediend ingediend ingediend Unie 55+ (1/0) Geen aanvraag Geen aanvraag 0,- F) ingediend ingediend
Senioren 2000 (3/0) Geen aanvraag Geen aanvraag 0,- F) ingediend ingediend
AOV (2/0) Geen aanvraag Geen aanvraag 0,- F) ingediend ingediend
Fractie Hendriks(1/0)Geen aanvraag Geen aanvraag 0,- F) ingediend ingediend
Bijzonderheden:
Algemeen:
Bij de berekening van de subsidie over 1998 wordt op grond van de subsidieregeling, in 1998 uitgegaan van het "oude" zeteltal van de desbetreffende fracties en in 1999 van het "nieuwe" zeteltal. De Subsidieregeling Algemene Vorming en Scholing Politiek Kader in Midden- en Oost-Europa is niet opgenomen in de Wet subsidiëring politieke partijen. Deze subsidieregeling blijft van kracht, zij het dat deze per 1 januari 2000 zal worden beheerd en uitgevoerd door het ministerie van Buitenlandse Zaken.
A. De Eduardo Frei Stichting heeft niet het maximale subsidiebedrag aangevraagd.
B. Bij de vaststelling van de definitieve subsidie over 1998 aan de Haya van Someren Stichting (M/OE) heeft een correctie plaatsgevonden op de lasten van de jaarrekening 1998 van f. 35.000,-.
C. Bij de vaststelling van de definitieve subsidie over 1998 aan de Stichting Internationaal Democratisch Initiatief D66 heeft een correctie plaatsgevonden op de lasten van de jaarrekening 1998 van f. 6.062,00.
D. Bij de vaststelling van de definitieve subsidie over 1998 heeft een correctie plaatsgevonden op de lasten van de jaarrekening 1998 van de Stichting Mandaat van f. 1.139,00.
E. De Stichting Voorlichtings- en Vormingscentrum SGP heeft niet het maximale subsidiebedrag aangevraagd.
F. In verband met de verkiezingsuitslag van mei 1998 hebben de stichtingen die gelieerd zijn aan deze fracties in 1999 geen recht meer op subsidie.
De minister van BZK verstrekt ook subsidie aan politieke jongeren-organisaties op grond van de "Tijdelijke subsidieregeling voor politieke jongerenorganisaties". De maximaal toe te kennen subsidie bestaat uit een vast bedrag dat is gerelateerd aan de subsidiabele uitgaven. De subsidie wordt jaarlijks verstrekt aan de Stichting PING, die de ontvangen subsidiegelden vervolgens verdeelt over de bij haar aangesloten politieke
jongerenorganisaties. Mochten de subsidiabele uitgaven lager zijn dan het beschikbare vaste bedrag, dan wordt ook een dienovereenkomstig lager bedrag uitgekeerd.
Het ministerie van BZK heeft over 1998 aan de Stichting PING een voorschot verstrekt van f. 1.136.378,-. De definitieve subsidie over 1998 bedraagt f. 1.420.473,-. In 1999 is een voorschot verstrekt aan de Stichting PING van f. 568.188,-. Nieuwe regeling per 1 juli 1999
Op basis van de nieuwe Wet subsidiëring politieke partijen ontvangen politieke partijen vanaf 1 juli 1999 één subsidiebedrag, dat ook is bestemd voor de wetenschappelijke bureaus en de politieke jongerenorganisaties.
Deze organisaties worden dus niet meer rechtstreeks gesubsidieerd, maar ontvangen hun aandeel in de subsidie voortaan via de desbetreffende politieke partij.
De politieke partijen hebben op basis van de nieuwe wet de volgende voorschotten op de subsidie voor de tweede helft van 1999 ontvangen:
 PvdA           f 689.644,- 
VVD " 615.396,-
CDA " 529.307,-
Groen Links " 266.627,-
D66 " 309.926,-
SP " 153.560,-
RPF " 175.223,-
GPV " 146.441,-
SGP " 212.296,-
Onafh. Senaatsfractie " 101.581,-
In de bedragen is voor jongerenorganisaties een bedrag van f 5000,- per kamerzetel van de moederpartij verdisconteerd en een bedrag van f 60,26 per lid van de jongerenorganisatie. Voor wetenschappelijke instituten is uitgegaan van een basisbedrag van f 160.000,- en een bedrag van f 12.000,- per kamerzetel van de desbetreffende politieke partij.

Deel: ' Subsidies voor politieke instituten in 1999 '
Lees ook