Gemeente Hilversum


Subsidies welzijn worden anders verdeeld

Al in het voorjaar heeft het college besloten om de subsidies voor welzijn voor het jaar 2000 op een andere manier te verdelen dan tot op heden gebruikelijk was.

De inhoudelijke beoordeling van subsidie-aanvragen zal plaatsvinden aan de hand van vooraf bepaalde prioriteiten. Als een subsidie-aanvraag niet valt onder één van deze prioriteiten kan er geen subsidie voor gegeven worden. Deze zijn:

instandhouding van een voldoende en goed gespreid niveau van algemene voorzieningen;

activiteiten gericht op jongeren die dreigen in de problemen te komen;

activiteiten gericht op het bestrijden van onderwijsachterstanden;

activiteiten met als doel mensen te activeren om te voorkomen dat ze in een sociaal isolement terechtkomen;

activiteiten gericht op bevordering van de kwaliteit van de leefomgeving.

Keuzes

Voor elk van deze prioriteiten heeft het college nu een budget bepaald, zodat voor elke doelstelling een bepaald bedrag beschikbaar is. Als er meer aanvragen voor subsidie zijn dan het budget dat ervoor is bepaald, moeten keuzes worden gemaakt. Bij de vaststelling van de omvang van de budgetten is rekening gehouden is met de subsidieniveaus voor 1999.

In de voorjaarsnota is het budget voor welzijn verlaagd met ƒ
200.000,--. Er is bovendien nog een structureel tekort van ƒ
175.000,-- in verband met het ongedaan maken van eerdere bezuinigingen. Het college heeft besloten de bezuinigingen onder meer te zoeken in de uitgaven voor sociaal culturele accommodaties. ƒ
280.000,-- is gekort op de wijk- en buurtcentra en ƒ 95.000,--op de dienstencentra voor ouderen. De daarnaast nog bestaande structurele tekorten (met name geld voor busproject SIS) zullen binnen de middelen per prioriteit moeten worden opgelost.

Tenslotte zal een budget voor innovatie (= invoering van iets nieuws) worden afgezonderd van ƒ 100.000,--. Alle sectoren dragen daartoe naar verhouding bij.

Alle gesubsidieerde instellingen zullen over dit besluit schriftelijk worden geïnformeerd.

Nadere informatie: afdeling Maatschappelijk Welzijn, tel: 629 20 25 of
629 24 09.

Deel: ' Subsidies welzijn Hilversum anders verdeeld '
Lees ook