Gemeente Maassluis

Persbericht

Kenmerk: E.226
Datum: 13 oktober 1999

Subsidieverdeelplan 2000 ter inzage

Onlangs heeft het college van burgemeester en wethouders het concept "Subsidieverdeelplan 2000" vastgesteld. Dit concept ligt van 13 oktober tot en met 3 november 1999 ter inzage in het informatiecentrum in de hal van het stadhuis en in de openbare bibliotheek aan de Uiverlaan. Gedurende deze drie weken kunnen belanghebbenden reageren op dit concept-plan. Reacties kunnen worden ingediend bij: het college van burgemeester en wethouders, Postbus 55, 3140 AB Maassluis.

Op dinsdag 2 november zal de gemeenteraad van Maassluis de ontwerp-gemeentebegroting 2000 behandelen. De bedragen genoemd in het subsidieverdeelplan zijn gebaseerd op de ruimte die de ontwerp-gemeentebegroting biedt. Na behandeling van de begroting in de raad zal het college het subsidieverdeelplan definitief vaststellen met inachtneming van hetgeen tijdens de begrotingsbehandeling in de raad aan de orde is geweest.

Laatste wijziging: 13 October 1999

Zoekwoorden:

Deel: ' Subsidieverdeelplan 2000 Maassluis ter inzage '
Lees ook