Gemeente Maastricht

Subsidieverordening bodemsanering bedrijfsterreinen
---

Overheid en bedrijfsleven hebben een convenant afgesloten waarin het bedrijfsleven zich heeft verplicht over te gaan tot bodemsanering van verontreinigde bedrijfsterreinen. Daar tegenover staat dat een overheidssubsidie verkregen kan worden voor de sanering van in gebruik zijnde en blijvende bedrijfsterreinen, waarvan de verontreiniging in belangrijke mate (80 procent) vóór 1 januari 1975 is ontstaan. Voor verontreiniging van ná 1987 is geen vergoeding mogelijk. De omvang van het deel van de kosten die worden vergoed, is afhankelijk van wie de veroorzaker van de verontreiniging is en, wanneer dit niet de huidige eigenaar is, het moment dat het verontreinigde terrein door hem is gekocht. Het vergoedingspercentage kan in bepaalde gevallen oplopen tot maximaal 70 procent.

Ter uitvoering van dit convenant is landelijke regelgeving noodzakelijk. In afwachting van deze regelgeving hebben de partners afgesproken dat ter uitvoering van het convenant, interim-beleid zal worden gevoerd. Dit interim-beleid kan pas in werking treden wanneer het bevoegd gezag in het kader van de Wet Bodembescherming, een subsidieverordening voor bodemsanering heeft vastgesteld.

In verband hiermee heeft de gemeenteraad op 21 januari jl. de 'Subsidieverordening bodemsanering bedrijfsterreinen' vastgesteld. Deze verordening is gebaseerd op de door het Ministerie VROM opgestelde model-subsidieverordening. De betreffende verordening ligt vanaf vandaag drie maanden ter inzage bij het GemeenteLoket (zie rubriek openingstijden). Bel voor meer informatie over deze regelgeving de heer F. Ribbers van de afdeling Milieu en Stad van de dienst SOG, (043) 350 43 98.

Deel: ' Subsidieverordening bodemsanering bedrijfsterreinen Maastricht '
Lees ook