Gemeente Zwijndrecht

"Subsidieverordening godsdienstonderwijs
en humanistisch vormingsonderwijs
openbare basisscholen 2001"

Burgemeester en wethouder delen mede, dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 27 september 2001 heeft vastgesteld de "Subsidieverordening godsdienstonderwijs en humanistisch vormingsonderwijs openbare basisscholen 2001". De verordening regelt onder welke voorwaarden subsidie wordt verstrekt voor het geven van onderwijs aan leerlingen uit het zesde tot en met het achtste leerjaar van de basisscholen.

De verordening treedt inwerking op de achtste dag na de datum zoals vermeld op dit blad en werkt terug tot 1 augustus 2001. Met de inwerkingtreding van deze verordening vervalt de "Subsidieverordening godsdienstonderwijs en humanistisch vormingsonderwijs openbare basisscholen 1997". De nieuwe verordening is opgenomen in het algemeen verkrijgbare Register van algemeen verbindende voorschriften en delegatie- en mandaatbesluiten op

4 oktober 2001, onder nummer 13.1

De verordening ligt met ingang van heden voor een ieder kosteloos ter inzage in het Infocentrum van de gemeente, Burgemeester de Bruinelaan 45. Een ieder kan op verzoek tegen betaling van de kosten een afschrift krijgen van het genoemde besluit.

Zwijndrecht 4 oktober 2001

Deel: ' Subsidieverordening godsdienstonderwijs in Zwijndrecht '
Lees ook