Provincie Overijssel

Zwolle, 30 juli 1999

SUCCES VOOR PROVINCIE OVERIJSSEL INZAKE BODEMSANERING GASFABRIEKSTERREINEN

De provincie Overijssel is er in geslaagd een belangrijke barrière weg te nemen voor bodemsanering van gasfabrieksterreinen. Het ministerie van VROM heeft ingestemd met het dringende verzoek van de provincie Overijssel om de voorbereidingskosten voor bodemsanering voor haar rekening te nemen. Dat betekent dat de sanering sneller aangepakt kan worden.
De provincie Overijssel heeft inmiddels al een Plan van Aanpak opgesteld voor 11 gasfabriekslocaties in de provincie die voor herontwikkeling in aanmerking komen. In de meeste gevallen zijn de terreinen verontreinigd en moeten voor de herontwikkeling eerst gesaneerd worden. Na de vakantieperiode begint de provincie met een onderzoek naar de herontwikkelingsmogelijkheden met de daarbij noodzakelijke bodemsaneringskosten.
De financiering van het onderzoek en andere voorbereidingskosten was echter tot dusver een probleem. De gezamenlijke provincies konden hierover geen overeenstemming bereiken met VROM en de Algemene Rekenkamer liet zich onlangs zeer kritisch uit over het ontbreken van een goede regeling. Redenen voor de provincie Overijssel om de stoute schoenen aan te trekken en een duidelijk omschreven verzoek in te dienen bij VROM, dat nu gehonoreerd is.
De voorbereidingskosten zijn beperkt als men ze afzet tegen de werkelijke saneringskosten om de terreinen voor de herontwikkeling geschikt te maken. Maar het feit dat VROM ze nu voor haar rekening neemt, betekent dat projecten mogelijk vlotter van start kunnen gaan. Immers, het is voor de provincie moeilijk onderhandelen met gemeenten en marktpartijen (projectontwikkelaars en investeerders) wanneer men financieel niet weet waar men aan toe is.

Deel: ' Succes bodemsanering gasfabrieksterreinen Overijssel '
Lees ook