Vendex KBB

Amsterdam, 11 Apri 2000

Succesvol eerste jaar met sterke stijging resultaat
* Nettowinst stijgt 27% tot ƒ 319 miljoen; winst per aandeel 31% tot ƒ 3,38

* Dividend verhoogd met 40% tot ƒ 1,05

* Operationeel bedrijfsresultaat neemt 16% toe tot ƒ 482 miljoen

* Rentabiliteit op groepsvermogen 28%

* Potentieel fusiesynergie overtreft verwachtingen
* Krachtige expansie Praxis-groep door overname megastores
* Acquisitie Modern Electronics versterkt Dixons-groep
* Internet-initiatieven in stroomversnelling
* Vooruitzichten 2000: groei winst per aandeel conform doelstelling
"Vendex KBB heeft in het eerste jaar van de fusie uitstekend ingespeeld op de mogelijkheden van de fusie en op de aanhoudend gunstige conjunctuur.
Dankzij de goede prestaties van de meeste van onze winkelformules behaalden wij in het boekjaar 1999/2000 een 4,5% hogere omzet van ruim ƒ 9,7 miljard en realiseerden wij een sterke stijging van de nettowinst met 27% tot ƒ 319 miljoen. De winst per aandeel groeide met 31% tot ƒ 3,38. Dit stelt ons in staat het dividend met 40% te verhogen tot ƒ 1,05."

Omzet groeit tot ƒ 9,7 miljard
Het concern heeft zijn positie in de relevante sectoren van de detailhandel kunnen versterken dankzij autonome groei, expansie en acquisities. De netto-omzet steeg 4,5% tot meer dan ƒ 9,7 miljard. Hiervan is circa 1% het gevolg van acquisities (Modern Electronics ter versterking van de Dixons-groep en Marktkauf Nederland voor de expansie van de Praxis-groep).

In het eerste halfjaar groeide de omzet fors. In het tweede halfjaar werd de omzetgroei getemperd door het uitzonderlijk warme weer in de zomer en in de maand september, die geldt als de belangrijkste periode voor de verkoop van kleding. Het vierde kwartaal was weer uitstekend, met name voor de warenhuizen, die in de laatste maanden zeer goede omzetten behaalden.

De netto-omzet van de groep Warenhuizen steeg met 2,2% tot ruim ƒ 4,6 miljard. In het tweede halfjaar waren de eindejaarsverkopen uitstekend, maar bleven de kledingomzetten bij twee van de drie formules sterk achter.

De netto-omzet van Speciaalzaken steeg met 7,2% tot bijna ƒ 5 miljard. De meeste formules in Hard Goods en Doe-Het-Zelf konden goed blijven profiteren van de voor deze segmenten gunstige omstandigheden. Met name in consumentenelektronica, sport, optiek en juweliersartikelen werden uitstekende omzetten behaald. Voor Fashion verliep het eerste halfjaar in het algemeen voorspoedig. Ook in het tweede halfjaar bleef een aantal duidelijk gepositioneerde formules goed presteren, maar bleven de kledingomzetten bij enkele formules in het middensegment sterk achter.

Operationeel bedrijfsresultaat stijgt 16% tot ƒ 482 miljoen Het operationele bedrijfsresultaat steeg in het verslagjaar met 16% tot ƒ 482 miljoen. De operationele marge nam verder toe van 4,5% tot 5%.

Bij Warenhuizen nam het operationele bedrijfsresultaat toe met 36% tot ƒ 198 miljoen. Alle warenhuisformules, in het bijzonder Hema, hebben aan deze stijging bijgedragen. De operationele marge steeg van 3,2% tot 4,3%.

Het operationele bedrijfsresultaat van Speciaalzaken steeg met 4,2% tot ƒ 298 miljoen. Hard Goods en Doe-Het-Zelf boekten flinke resultaatsstijgingen van respectievelijk 15% en 8,8%, hetgeen voor beide business-units resulteerde in een stijging van de operationele marge. Het resultaat van Fashion kwam ondanks een goed eerste halfjaar 15% lager uit door de achterblijvende verkopen in het uitzonderlijk warme najaar.

Het totale bedrijfsresultaat van het concern inclusief resultaat onroerend goed (ƒ 45 miljoen versus ƒ 29 miljoen in het voorgaande boekjaar) en overige activiteiten nam toe met 19% tot ƒ 527 miljoen.

Financiering en kasstroom
De financieringslasten kwamen uit op ƒ 82 miljoen. De kasstroom uit bedrijfsoperaties bedroeg ƒ 675 miljoen. Het bedrijfsresultaat vóór afschrijvingen (EBITDA) steeg met circa ƒ 100 miljoen tot ƒ 838 miljoen.

Solvabiliteit

De solvabiliteit bedroeg 33% (na winstverdeling 31%), hetgeen ruim binnen de concerndoelstelling (30 à 40%) is. De rentedekking bedroeg 7, wat ruim boven de gestelde ondergrens van 4 is. Het concern heeft derhalve de financiële slagkracht om verdere acquisities te doen zonder aandelen uit te geven.

Waardeveranderingen
Het resultaat 'Waardeveranderingen' bedroeg ƒ 36 miljoen (vorig jaar ƒ 15 miljoen). Dit bedrag bestaat in hoofdzaak uit de winst op de verkoop van het concernbelang in Babbage's Etc. in oktober van het verslagjaar. In het begin van het lopende jaar werd overeenstemming bereikt over verkoop van het belang in Gran Dorado Leisure N.V. Naar verwachting zal op deze transactie een winst van ruim ƒ 35 miljoen worden behaald.

Belastingdruk
Het bedrag aan over de winst verschuldigde belasting steeg sterk van ƒ 97 tot ƒ 161 miljoen, doordat de meeste fiscaal compensabele verliezen in Nederland zijn benut. De belastingdruk (uitgedrukt als percentage van het resultaat voor belastingen) kwam daarmee op 33%.

Nettowinst neemt 27% toe tot ƒ 319 miljoen
De nettowinst bedroeg ƒ 319 miljoen. Ten opzichte van de (pro forma) nettowinst over 1998/99 bedroeg de stijging 27%. Vergeleken met de nettowinst van Vendex N.V. excl. het aandeel in de winst van de in oktober 1998 afgesplitste Vendex Food Groep kwam de winststijging uit op 42%.
De nettowinst per aandeel van de bestaande activiteiten (na aftrek van preferent dividend) steeg met 31% tot ƒ 3,38.

Resultaten tweede halfjaar
In de tweede helft van het verslagjaar steeg de nettowinst met bijna 13% tot ƒ 224 miljoen.

De netto-omzet groeide met 4,5% tot ruim ƒ 5,2 miljard. De omzet van Warenhuizen steeg met bijna 2% tot ƒ 2.568 miljoen. Na een zwak derde kwartaal werden in het vierde kwartaal goede omzetstijgingen behaald. De omzet van Speciaalzaken nam toe met 7,7% tot ƒ 2.613 miljoen. Binnen Speciaalzaken liet Fashion een daling van de omzet zien met ruim 4% tot ƒ 740 miljoen als gevolg van het uitzonderlijke warme weer in zomer en najaar. De overige business-units (Hard Goods en Doe-Het-Zelf) behaalden goede omzetstijgingen.

Het operationele bedrijfsresultaat van het concern steeg in het tweede halfjaar met ruim 5% tot ƒ 333 miljoen. Warenhuizen boekte een ruim 18% hoger resultaat van ƒ 173 miljoen. Bij Speciaalzaken daalde het resultaat met 9% tot ƒ 165 miljoen door het achterblijvende resultaat van Fashion.

De rentelasten bedroegen in het tweede halfjaar ƒ 42 miljoen.

Dividend met 40% verhoogd tot ƒ 1,05
Na uitkering van het dividend op de preferente aandelen A en B van 8% (waarvan reeds 3,2% als interim-dividend is uitgekeerd) is ƒ 95 miljoen beschikbaar voor het dividend op de (certificaten van) gewone aandelen. Per (certificaat van) gewoon aandeel Vendex KBB N.V. zal een dividend worden uitgekeerd van ƒ 1,05. Hiervan is in september 1999 reeds ƒ 0,25 als interim-dividend beschikbaar gesteld. De pay-outratio (na preferent dividend) bedraagt 32%.
Het slotdividend wordt naar keuze geheel uitgekeerd in contanten (ƒ 0,80) of geheel in (certificaten van) gewone aandelen ten laste van de belastingvrije agioreserve. Het contante slotdividend wordt, evenals de uitkering van het stockdividend, betaalbaar gesteld per 5 juni 2000. Het dividend in (certificaten van) gewone aandelen zal op basis van de slotkoers van 30 mei 2000 na beurs worden vastgesteld, waarbij de waarde van het stockdividend nagenoeg gelijk zal zijn aan het contante dividend. De nieuw uit te geven (certificaten van) aandelen zullen over het lopende boekjaar volledig dividendgerechtigd zijn.

Acties ter verhoging van de waarde van het aandeel In het lopende jaar wordt een aantal acties genomen die zullen bijdragen aan een verdere verhoging van de waarde van het aandeel Vendex KBB. Een aantal belangrijke zijn:

* Het opvoeren van het bedrag aan fusievoordelen tot ten minste ƒ 100 miljoen per jaar vanaf het jaar 2001. Dit is eenderde meer dan het aanvankelijk geïndiceerde bedrag van ƒ 75 miljoen;

* Vereenvoudiging van de kapitaalstructuur door inkoop en/of intrekking van de uitstaande preferente aandelen A Vendex KBB. Dit zal een positief effect hebben op de winst per aandeel.
Vooruitzichten
De ontwikkeling van de economie en de consumptieve bestedingen in de voor het concern relevante West-Europese markten stemmen ons optimistisch over de vooruitzichten voor het lopende jaar. Door het uitvoeren van onze strategische, operationele en expansieplannen en het realiseren van een groeiend deel van de beoogde fusievoordelen verwachten wij dat zowel omzet als resultaat ook dit jaar verder zal verbeteren. Zoals bekend wordt het resultaat van een detailhandelsonderneming als Vendex KBB voor het grootste deel behaald in het tweede halfjaar. Aangezien de groei van het resultaat in de tweede helft van het verslagjaar sterk negatief werd beïnvloed door voor de kledingactiviteiten uitzonderlijk ongunstige weersomstandigheden, mag worden verwacht dat de ontwikkelingen in de tweede helft van het lopende jaar beter zullen zijn dan in de overeenkomstige periode van het verslagjaar.

De investeringen in materiële vaste activa zullen op een niveau van circa ƒ 400 miljoen liggen. De verwachte sterke kasstroom, ook uit desinvesteringen, laat voldoende ruimte voor acquisities en intrekking van de preferente aandelen onder handhaving van gezonde balansverhoudingen conform onze doelstellingen.

Het aantal werknemers (op basis van volledige werktijd) zal in het lopende jaar naar verwachting per saldo licht stijgen als gevolg van expansie.

WIJZE VAN RAPPORTEREN

Het boekjaar 1999/2000 is het eerste volledige jaar van de nieuwe fusieonderneming. De over het afgelopen jaar gerapporteerde cijfers kunnen dan ook niet zonder meer worden vergeleken met de in het jaarverslag 1998/99 gerapporteerde cijfers, die betrekking hadden op Vendex N.V. inclusief de resultaten van KBB over de laatste twee maanden van 1998/99 en het concernaandeel in het resultaat van de eind oktober 1998 afgesplitste levensmiddelengroep (zie laatste kolom in de bijgaande geconsolideerde winst-en-verliesrekening). Om een goed inzicht te krijgen in de ontwikkeling van Vendex KBB in het afgelopen boekjaar wordt het verslagjaar vergeleken met de (pro forma) gecombineerde cijfers van Vendex (non-food) en KBB over 1998/99 (tweede kolom). Vooruitlopend op de veranderingen in de regelgeving wordt tevens voor het eerst inzicht gegeven in de operationele bedrijfsresultaten per business-unit.

GECONSOLIDEERDE WINST-EN-VERLIESREKENING
(x f miljoen, tenzij anders vermeld) 1999/2000 1998/99 pro forma 1998/99
Vendex NV
Netto-omzet


9.719

9.299

5.313 Operationeel bedrijfsresultaat

482

414

285 Resultaat onroerend goed

45

29

25

Bedrijfsresultaat totaal 527 443 310
Financiële baten en lasten


- 82

-110

- 28 Waardeveranderingen

36

16 15
Belastingen


-161

- 97
- 69
Resultaat niet-geconsolideerde deelnemingen0
Resultaat na belastingen 320 252 228
Aandeel derden - 1 - 1 - 4
Nettowinst excl. Vendex Food Groep 319 251 224 Aandeel nettowinst Vendex Food Groep * - - 54
Nettowinst

319

251

278

Nettowinst per aandeel ** ƒ 3,38 ƒ 2,59
Dividend ƒ 1,05 ƒ 0,75

* Vendex Food Groep is in oktober 1998 afgesplitst
** Op basis van bestaande activiteiten


NETTO-OMZET EN OPERATIONEEL BEDRIJFSRESULTAAT PER BUSINESS-UNIT

Netto-omzet

Operationeel bedrijfsresultaat

Operationele marge (in procenten

(x ƒ miljoen)

1999/2000

1998/99

1999/2000

1998/99

1999/2000

1998/99
Warenhuizen


4.649

4.551
198

146

4,3

3,2

Vroom & Dreesmann


1.945

1.898 76 71 3,9 3,7
Hema


1.874

1.852 71 31 3,8 1,7

de Bijenkorf

830

801 51 44 6,1 5,5
Speciaalzaken 4.993 4.658 298 286 6,0 6,1
Hard Goods 2.272 2.008 140 122 6,2 6,1
Fashion 1.473 1.474 71 84 4,8 5,7
Doe-Het-Zelf 1.248 1.176 87 80 7,0 6,8


Totaal detailhandel 9.642 9.209 496 432 5,1 4,7 Overige activiteiten 77 90 -14 -18
Totaal 9.719 9.299 482 414 5,0 4,5GECONSOLIDEERDE BALANS (voor winstverdeling) 31 jan. 2000 31 jan. 1999 (x ƒ miljoen)
Vaste activa
Materiële vaste activa 2.582 2.522
Financiële vaste activa 175 191
2.757 2.713
Operationeel werkkapitaal 852 892
3.609 3.605Gefinancierd met:
Netto rentedragende schuld * 1.672 1.571
Voorzieningen 716 901
Nog niet gerealiseerde winst op verkochte panden 43 46 Groepsvermogen
Eigen vermogen 1.172 937
Aandeel van derden 6 150
1.178 1.087
3.609 3.605

* Incl.ƒ 400 miljoen achtergestelde lening
OVERIGE GEGEVENS 1999/2000 1998/99Gemiddeld aantal uitstaande gewone aandelen (x mln) 88,9 79,2 Interestdekking 7 13
Solvabiliteit * 33% 32%
Gearing (netto-rentedragende schuld / groepsvermogen) 142% 145% Operationele marge (operationeel bedrijfsresultaat / netto-omzet) 5% 4,5%

* Groepsvermogen (incl.achtergestelde lening) als % van balanstotaal 31 jan. 2000 31 jan. 1999Aantal vestigingen 2.590 2.463
Aantal medewerkers 54.100 51.700
Aantal medewerkers (FTE's) 31.900 31.200FINANCIËLE AGENDA
Algemene Vergadering van Aandeelhouders 17 mei 2000 Ex-dividenddatum 19 mei 2000
Betaalbaarstelling dividend 5 juni 2000
Publicatie halfjaarbericht 2000/2001 5 september 2000 Ex-dividenddatum interim-dividend 6 september 2000 Betaalbaarstelling interim-dividend 18 september 2000 Publicatie jaarcijfers 2000/2001 10 april 2001
Belangrijkste cijfers in euro


GECONSOLIDEERDE WINST-EN-VERLIESREKENING
(x € miljoen, tenzij anders vermeld) 1999/2000 1998/99 pro forma 1998/99
Vendex N.V
Netto-omzet


4.410

4.220

2.411 Operationeel bedrijfsresultaat

219

188

129 Resultaat onroerend goed

20

13

12

Bedrijfsresultaat totaal 239 201 141
Financiële baten en lasten


- 37

- 50

- 13 Waardeveranderingen

16


7
Belastingen


- 73

- 44
- 31
Resultaat niet-geconsolideerde deelnemingen0
Resultaat na belastingen 145 114 104
Aandeel derden - - - 2
Nettowinst excl. Vendex Food Groep 145 114 102 Aandeel nettowinst Vendex Food Groep * - - 24
Nettowinst

145

114

126

Nettowinst per aandeel ** € 1,53 € 1,18
Dividend € 0,48 € 0,34

* Vendex Food Groep is in oktober 1998 afgesplitst
** Op basis van bestaande activiteitenNETTO-OMZET EN OPERATIONEEL BEDRIJFSRESULTAAT PER BUSINESS-UNIT

Netto-omzet

Operationeel bedrijfsresultaat

Operationele marge (in procenten

(x € miljoen

1999/2000

1998/99

1999/2000

1998/99

1999/2000

1998/99
Warenhuizen


2.110

2.065
90


4,3

3,2

Vroom & Dreesmann

883

862 35 32 3,9 3,7
Hema

850

840 32 14 3,8 1,7

de Bijenkorf

377

363 23 20 6,1 5,5
Speciaalzaken 2.266 2.114 135 130 6,0 6,1
Hard Goods 1.032 911 64 56 6,2 6,1
Fashion 668 669 32 38 4,8 5,7
Doe-Het-Zelf 566 534 39 36 7,0 6,8


Totaal detailhandel 4.376 4.179 225 196 5,1 4,7 Overige activiteiten 34 41 - 6 - 8

Totaal 4.410 4.220 219 188 5,0 4,5GECONSOLIDEERDE BALANS (voor winstverdeling) 31 jan. 2000 31 jan. 1999 (x € miljoen)
Vaste activa
Materiële vaste activa 1.1722 1.144
Financiële vaste activa 79 87
1.251 1.231
Operationeel werkkapitaal 387 405
1.638 1.636Gefinancierd met:
Netto rentedragende schuld * 758 713
Voorzieningen 325 409
Nog niet gerealiseerde winst op verkochte panden 20 21 Groepsvermogen
Eigen vermogen 532 425
Aandeel van derden 3 68535 493
1.638 1.636

* Incl.€ 182 miljoen achtergestelde lening


Deel: ' Succesvol eerste jaar Vendex met sterke stijging resultaat '
Lees ook