RDW Centrum voor voertuigtechniek

Zoetermeer, 18 oktober 2001

Succesvolle verzelfstandiging RDW

"De verzelfstandiging van de RDW is geslaagd", dat is de kern van het rapport dat Minister Netelenbos van Verkeer en Waterstaat (V&W) deze week aan de Eerste en Tweede Kamer heeft gestuurd. In 1996 is de RDW verzelfstandigd tot ZBO (Zelfstandig Bestuursorgaan). Onderzoeksbureau Berenschot heeft onlangs de eerste verplichte evaluatie uitgevoerd. Belangrijke conclusie van Berenschot was dat de status van ZBO voor de RDW een juiste is.

Enkele bevindingen over de afgelopen vijf jaar op een rij:
* De RDW is doelmatiger geworden. Er is een reële daling van de tarieven met 10% gerealiseerd. Het tarief van Deel I van het kentekenbewijs is bijvoorbeeld in prijs gezakt van f 100,- naar f 70,-. Daarnaast is sprake van een substantiële verbetering van de kostenbeheersing. Door drie jaar achtereen 5% op de bedrijfslasten te besparen is f 43,5 miljoen bespaard.
* De kwaliteit van de dienstverlening van de afzonderlijke taakgebieden is ruim voldoende tot goed. Voorbeelden hiervan zijn:
+ De informatie uit de registers is zeer betrouwbaar.
+ De wacht- en doorlooptijden voor keuringen en de daar op volgende afgifte van kentekenbewijzen is aanzienlijk gedaald.
+ Het toezicht op de veiligheid van het wagenpark heeft een betere invulling gekregen. Zo is het aantal bedrijfsbezoeken en steekproeven bij erkenninghouders, bijvoorbeeld voor het uitvoeren van de APK, aanzienlijk gestegen.
* De formele verdeling van verantwoordelijkheden tussen V&W en de RDW is toereikend om aan de ministeriële verantwoordelijkheid een goede invulling te kunnen geven. Dit is een niet onbelangrijk element uit de evaluatie, zeker gezien de actuele discussie rond de Kaderwet ZBO's. Berenschot geeft aan dat het een goede zaak is om de ZBO-status bij de RDW te handhaven.

Uit de evaluatie zijn ook diverse aanbevelingen naar voren gekomen. Berenschot in haar rapport: "Onze belangrijkste aanbeveling voor RDW en V&W luidt om de ingeslagen weg te blijven volgen met inachtneming van een aantal aandachtspunten". Genoemde punten hebben met name betrekking op de interne organisatie van de RDW. Het verbeteren van de telefonische bereikbaarheid is daar een voorbeeld van.

Informatie voor redactie

Met vragen kunt u terecht bij Heleen van Noord, afdeling Communicatie: (079) 345 79 87.

RDW

De RDW registreert gegevens van voertuigen, hun eigenaren/houders en de afgegeven documenten zoals kenteken- en rijbewijzen. Het verstrekken van informatie over deze zaken aan derden hoort hierbij. Daarnaast bewaakt RDW de veiligheids- en milieuaspecten van het Nederlandse voertuigpark en schept zij voorwaarden ter voorkoming en bestrijding van fraude en criminaliteit. Vanuit deze achtergrond adviseert de RDW belanghebbenden, voert zij overleg in EG- en ECE-verband en speelt zij een centrale rol in de internationale informatie-uitwisseling.

De RDW is één van de vijf opstellers van het Handvest Publieke Verantwoording. De vijf verzelfstandigde overheidsdiensten (ZBO's) willen met het handvest op een duidelijke manier publieke verantwoording vormgeven.

Deel: ' Succesvolle verzelfstandiging RDW '
Lees ook