expostbus51


MINISTERIE JUS

https://www.justitie.nl

JUST: suiciderisico in detentie

Wim Kok

070 370 2608


08.04.99

3776

SU.CIDERISICO IN DETENTIE KAN WORDEN INGESCHAT

Er is een screenings-instrument ontwikkeld om gedetineerden met hoog suïciderisico bij binnenkomst in een huis van bewaring te kunnen onderscheiden. De screening gebeurt aan de hand van een vragenlijst. Dat is het resultaat van een onderzoek dat werd verricht in opdracht van het Ministerie van Justitie door de Vrije Universiteit Amsterdam. Aanleiding voor het onderzoek was het relatief hoge aantal suïcides in detentie in de jaren 1995 (14) en 1996 (16). In 1997 en 1998 is het aantal sterk gedaald en hebben 10 mensen zichzelf van het leven beroofd, terwijl het aantal cellen per jaar is gestegen tot circa 1300 met een totaal aantal gedetineerden van circa 40.000. De vraag bestond echter of het mogelijk is om suïcidale gedetineerden bij binnenkomst in een huis van bewaring te herkennen met behulp van een screenings-instrument.

Met het screenings-instrument zou 95 procent van de gedetineerden die in de afgelopen elf jaar suïcide hebben gepleegd vooraf als mogelijk suïcidaal zijn aangewezen. Het instrument identificeert gedetineerden met ernstige emotionele problemen en wijst ongeveer 18 procent van de gedetineerden aan als behorend tot een risicogroep voor suïcide. Het instrument werd ontwikkeld op basis van een uitgebreid onderzoek waaraan alle justitiële inrichtingen hebben meegewerkt. Er werd informatie bestudeerd van 95 gedetineerden die in de periode 1987-1998 suïcide hebben gepleegd. Ook werden 221 niet-suïcidale gedetineerden en 53 suïcidale gedetineerden geïnterviewd. Het instrument werd geconstrueerd op basis van de belangrijkste kenmerken die onderscheid bleken te maken tussen suïcideplegers en niet-suïcidale gedetineerden.
Suïcideplegers en niet-suïcidale gedetineerden verschillen op tal van punten van elkaar. Suïcideplegers zijn vaker ouder dan 40 jaar, zwervend, psychiatrisch behandeld geweest, één keer eerder gedetineerd geweest, psychisch gestoord, verslaafd aan meerdere middelen en zij hebben vaker een verleden van eerdere suïcidepogingen. Ook op andere punten zijn er verschillen. Suïcidale gedetineerden hebben meer dan gewone gedetineerden te kampen met een depressieve stemming, negatieve toekomstverwachtingen en gevoelens van agressie. Zij hebben ook meer te kampen met schaamtegevoelens, schuldgevoelens en gevoelens van afhankelijkheid van anderen. Over het geheel genomen zijn suïcidepogers niet vaker ontevreden over de verzorging en bejegening en grijpen zij geen andere middelen aan om iets aan hun situatie te veranderen. Wel voelen suïcidepogers zich vaker bedreigd.

De Dienst Justitiële Inrichtingen gaat na hoe de resultaten van het onderzoek kunnen worden toegepast.
Los van de uitkomsten van het onderzoek wordt er gewerkt aan protocollering van preventiemaatregelen; penitentiaire inrichtingswerkers worden al enige tijd geschoold in het herkennen van en omgaan met suïciderisico en psychologen hebben cursussen gevolgd in de herkenning van suïciderisico.

Zoekwoorden:

Deel: ' Suiciderisico in detentie kan worden ingeschat '
Lees ook