AANKONDIGING - Nederlandse Diabetes Federatie

NDF-symposium vrijdag 15 oktober 1999, RAI Amsterdam

"Diabetes, uw én onze uitdaging voor de 21ste eeuw!"

Op vrijdag 15 oktober 1999 vindt in de RAI te Amsterdam het derde grote symposium plaats van de Nederlandse Diabetes Federatie (NDF) met als thema "Diabetes, uw én onze uitdaging voor de 21ste eeuw!". De NDF is het samenwerkingsverband van artsen, verpleegkundigen en mensen met diabetes.

Het NDF-symposium is het grootste diabetesevenement in 1999 en richt zich op iedereen die actief is in de eerste- en tweedelijnsgezondheidszorg, en op ervaringsdeskundigen. Verschillende actuele onderwerpen worden in twee parallelprogramma's gepresenteerd: er is een programma voor diabetesverpleegkundigen, wijkverpleegkundigen, diëtisten, podotherapeuten, doktersassistenten, apothekersassistenten en mensen met diabetes, terwijl het andere programma bedoeld is voor artsen, apothekers en klinisch chemici.

Tijdens het symposium presenteert de Nederlandse Diabetes Federatie nieuwe richtlijnen en adviezen, die de basis zullen zijn voor een goede diabeteszorg in de 21ste eeuw. Verder komt onder meer aan de orde:
* Diabeteseducatie en zorg;

* Elektronische communicatie binnen het diabetesteam;
* Farmacologische preventie van diabetescomplicaties;
* Voedingsadviezen;

* Pancreastransplantatie;

* Nieuwe geneesmiddelen tegen overgewicht;

* Actuele ontwikkelingen: insuline-analogen en glucosesensor. Daarnaast is er een grote informatiemarkt, waar bedrijven, verenigingen en instellingen hun producten en diensten tonen. Deze informatiemarkt is ook gratis toegankelijk voor mensen die de lezingen niet volgen, maar die wél geïnteresseerd zijn in de nieuwste (technologische) ontwikkelingen.

Nederlandse Diabetes Federatie

De Nederlandse Diabetes Federatie is in juni 1995 opgericht door de Diabetesvereniging Nederland (DVN), de Diabetes Education Study Group (DESG) Nederland, de Eerste Associatie van DiabetesVerpleegkundigen (EADV) en de Nederlandse Vereniging voor Diabetes Onderzoek (NVDO). Verder participeren in de NDF zo'n vijftig bedrijven en instellingen die actief zijn op het gebied van de gezondheidszorg in het algemeen en de diabeteszorg in het bijzonder.

Symposiumfolder: eind juni 1999

Alle hierboven genoemde doelgroepen krijgen eind juni 1999 uitgebreide symposium-informatie toegestuurd. Wie begin juli 1999 nog geen folder heeft ontvangen, kan contact opnemen met de Nederlandse Diabetes Federatie, postbus 1591, 3800 BN Amersfoort, telefoon (033) 4635234, fax (033) 4659655.


**************************************************

ACHTERGROND - Nederlandse Diabetes Federatie

Actieve inbreng van mensen met diabetes noodzakelijk

Nederlandse Diabetes Federatie sluit aan
bij behandeling in teamverband

De Nederlandse Diabetes Federatie - waarin sinds 1995 hulpverleners en mensen met diabetes hun krachten bundelen - sluit goed aan bij de behandelingsinzichten van de laatste jaren: mensen met diabetes (suikerziekte) luisteren niet alleen naar hun arts of hun diabetesverpleegkundige, maar vooral naar zich zelf en naar hun eigen lichaam. Diabetes kan dan ook het beste in teamverband worden behandeld, waarbij hulpverleners en mensen met diabetes op de juiste wijze samenwerken.

Wat is de Nederlandse Diabetes Federatie?

In de NDF werken mensen met diabetes, artsen en verpleegkundigen samen aan verbetering van de diabeteszorg. Verreweg de grootste federatiepartner is de Diabetesvereniging Nederland (DVN), de patiëntenvereniging met ruim 44.000 leden. De Eerste Associatie van DiabetesVerpleegkundigen (EADV) vertegenwoordigt de verpleegkundigen die zich bezighouden met de begeleiding van mensen met diabetes.

De twee andere partners in de NDF vertegenwoordigen de artsen. De Nederlandse Vereniging voor Diabetes Onderzoek (NVDO) is een vereniging van artsen en andere specialisten, die het wetenschappelijk diabetesonderzoek willen stimuleren. De Diabetes Education Study Group Nederland (DESG) heeft als taak de kennis over diabetes bij artsen te vergroten door middel van (na)scholing.

De hiervoor genoemde vier federatiepartners vormen samen het bestuur van de Nederlandse Diabetes Federatie, waarbij artsen, verpleegkundigen en mensen met diabetes elk drie bestuursleden inbrengen. Daarnaast participeren er in de NDF ook ongeveer vijftig bedrijven en instellingen die actief zijn op het gebied van de diabeteszorg. Dit betekent dat de NDF kan rekenen op een groot draagvlak in de Nederlandse samenleving.

Ingewikkelde aandoening

Diabetes mellitus is een ingewikkelde aandoening, te vergelijken met een "specialistisch vak" dat met veel vallen en opstaan kan worden geleerd. In een aantal ziekenhuizen is sprake van een diabetesteam, waarin de internist, de diabetesverpleegkundige, de diëtist, de podotherapeut en de psycholoog samenwerken met het doel een optimale diabeteszorg te bereiken. Maar om als diabetesteam goed te kunnen draaien is ook de actieve inbreng van de diabetespatiënt zelf noodzakelijk.

Het voorschrijven van alleen tabletten of insuline is niet meer voldoende. Er dient ruime aandacht te zijn voor begeleiding en instructie, de zogeheten diabeteseducatie. Diabeteseducatie is erop gericht mensen te leren omgaan met hun aandoening, zowel technisch als emotioneel. Er wordt kennis bijgebracht over lichaam en ziekte, maar ook vaardigheden om met de diabetes om te gaan (zelfcontrole en injectietechniek). Dit alles vereist een goede wisselwerking tussen patiënt en hulpverlener, hetgeen door de Nederlandse Diabetes Federatie wordt bevorderd.

Complicaties als gevolg van diabetes

Mensen met diabetes hebben gemiddeld een kortere levensverwachting dan anderen: het risico om hart- en vaatziekten te krijgen, is bij diabetes tweemaal (mannen) tot viermaal (vrouwen) zo groot. En de kans om ná een hartinfarct te blijven leven, is bij mensen met diabetes kleiner.

Verder is diabetes mellitus de meest voorkomende oorzaak van blindheid op volwassen leeftijd in de Westerse wereld. Van alle nierdialysepatiënten heeft tien tot twintig procent diabetes. Eén op de vier diabetespatiënten krijgt vroeg of laat te maken met voetproblemen, waardoor soms amputatie noodzakelijk is. Diabetes is daarmee verantwoordelijk voor de helft van alle onderbeen-amputaties in Nederland!

Vooral door de vergrijzing van de Nederlandse bevolking zal het aantal mensen met diabetes toenemen van ongeveer 300.000 in 1999 tot 400.000 à 500.000 in 2010. Het aantal diabetespatiënten in de toekomst hangt er ook sterk van af hoe intensief mensen met deze aandoening worden opgespoord. Veel ouderen hebben namelijk diabetes zonder dat zij het zelf merken. Juist zij lopen gróte kans op het krijgen van complicaties.

Knelpunten

De diabeteszorg in Nederland is redelijk goed, maar er zijn toch ook knelpunten in overvloed. Zo is er nog onvoldoende samenwerking tussen eerste- en tweedelijnsgezondheidszorg, bestaan er nauwelijks multidisciplinaire diabetesteams en zijn er te weinig diabetesverpleegkundigen. Er zijn onvoldoende financiële middelen voor educatie op grote schaal, preventieve voetenzorg en oogheelkundige controle. Nog te vaak komen complicaties aan ogen, voeten, nieren, hart en bloedvaten voor, die bij intensievere behandeling voorkómen hadden kunnen worden. Mensen met diabetes stuiten ook op problemen bij sollicitaties en op het werk, bij het aanvragen van een rijbewijs of het afsluiten van een verzekering.

De Nederlandse Diabetes Federatie heeft een belangrijke taak bij het opheffen van deze knelpunten en het behartigen van de belangen. De NDF brengt standpunten naar buiten, waarin wetenschappelijke kennis en persoonlijke diabeteservaring hand in hand samengaan. Daardoor draagt de NDF bij aan een betere beeldvorming over diabetes bij overheden, openbare instanties en het grote publiek.

Het werk van de Nederlandse Diabetes Federatie

Binnen de Nederlandse Diabetes Federatie zijn verschillende werkgroepen actief om verscheidene onderwerpen en problemen aan te pakken. In elke werkgroep zitten vertegenwoordigers van de vier federatiepartners. Als voorbeelden van tastbare resultaten van vruchtbare samenwerking noemen wij enkele onderwerpen.

Landelijk symposium
Iedere twee jaar organiseert de NDF een groot symposium, waar alle beroepsgroepen en ervaringsdeskundigen bij elkaar komen. Het oprichtingssymposium vond in oktober 1995 plaats in de Jaarbeurs te Utrecht. Door het grote aantal belangstellenden moest twee jaar later het symposium worden ondergebracht in de RAI te Amsterdam.
Het derde symposium van de NDF vindt plaats op vrijdag 15 oktober 1999, eveneens in de Amsterdamse RAI, en heeft als thema "Diabetes, uw én onze uitdaging voor de 21ste eeuw!". Het hoofdprogramma richt zich op verpleegkundigen, paramedici en mensen met diabetes. Daarnaast is er een parallelprogramma voor artsen, apothekers en klinisch chemici. Tijdens het symposium presenteert de NDF nieuwe richtlijnen en adviezen, die de basis zullen zijn voor een goede diabeteszorg in de 21ste eeuw. Er is ook een grote informatiemarkt, waar bedrijven, verenigingen en instellingen hun producten en diensten tonen. Deze informatiemarkt is gratis toegankelijk voor mensen die de lezingen niet volgen, maar die wél geïnteresseerd zijn in de nieuwste (technologische) ontwikkelingen.

Adviezen voor een goed overheidsbeleid
Ter gelegenheid van de kabinetsformatie in de zomer van 1998 publiceerde de NDF de brochure "Adviezen voor een goed overheidsbeleid". Volgens de NDF moet de overheid zich actiever opstellen om een betere diabeteszorg te bereiken en om complicaties als gevolg van diabetes zoveel mogelijk te voorkómen. Alle zorg die kan bijdragen tot vermindering van complicaties, zou in het verzekeringspakket moeten worden opgenomen. De NDF toonde zich tegenstander van het systeem van eigen bijdragen en eigen risico's voor mensen met chronische ziekten, omdat dit het gebruik van de gezondheidszorg niet vermindert. Medicijnen, controles en behandelingen zijn gewoon noodzakelijk, maar worden minder toegankelijk door langdurige en ingewikkelde regelingen van eigen bijdragen en eigen risico's. Een goed volksgezondheidsbeleid van de overheid is volgens de NDF gericht op versterking van de positie van de patiënt tegenover de zorgverleners en de integratie van chronisch zieken in de samenleving.

Diabetespas
De NDF ontwikkelde de Diabetespas, met behulp waarvan er gemakkelijker kan worden overlegd tussen mensen met diabetes en hun behandelaars. In de Diabetespas is vermeld welke controles elke drie maanden moeten plaatsvinden, en welke eenmaal per jaar. Mensen met diabetes en hun behandelaars bepalen in onderling overleg waarnaar in de behandeling wordt gestreefd (ideaal gewicht, bloedglucosewaarde, bloeddruk e.d.). De waarden die worden gemeten bij de periodieke controles, kunnen met de streefwaarden worden vergeleken. Zo wordt duidelijk of de behandeling succesvol is, of dat bijstelling moet plaatsvinden. Daarnaast staan er in de Diabetespas belangrijke adressen, gegevens van de gebruikte medicijnen en een doktersverklaring om bij de douane problemen te voorkómen.

NDF/CBO-richtlijnen
Het behandelen - en liefst het voorkómen! - van complicaties als gevolg van diabetes mellitus is teamwork, een goed samenspel tussen hulpverleners en mensen met diabetes. Werkgroepen van de Nederlandse Diabetes Federatie en het Centraal Begeleidingsorgaan voor de Intercollegiale Toetsing (CBO) hebben daarom richtlijnen ontwikkeld voor de aanpak van diabetische nefropathie, diabetische retinopathie, diabetische voet, en hart- en vaatziekten bij diabetes mellitus.
De NDF/CBO-richtlijnen bevatten praktische adviezen voor de verschillende behandelaars om alle zorg zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. Bijvoorbeeld: wat is het doel van een behandeling, wie doet wat, en wanneer moet een diabetespatiënt worden doorverwezen naar een collega? In de vier richtlijnen wordt ook ingegaan op de samenwerking van beroepsgroepen en mensen met diabetes.

Integrale Kwaliteitszorg Diabetes
Sinds september 1998 is er sprake van een formele samenwerking van de Nederlandse Diabetes Federatie, de Inspectie voor de Gezondheidszorg en het ministerie van VWS in het project "Integrale Kwaliteitszorg Diabetes". Diabetes is de enige chronische aandoening waarbij sprake is van een landelijke samenwerking op hoog politiek niveau.
Doelstellingen van het project zijn onder meer: het bevorderen van kwalitatief goede diabeteszorg, het beter én eerder opsporen van mensen met diabetes, het versterken van de positie van de patiënt binnen de diabeteszorg ("patient empowerment"), het uitbouwen van samenwerking tussen alle partijen door middel van transmurale zorgprotocollen en het beter structureren van deskundigheidsbevordering van de betrokken behandelaars.

Verhuizing naar Leusden

De Nederlandse Diabetes Federatie vindt vanaf de oprichting in 1995 onderdak bij de Diabetesvereniging Nederland in Amersfoort. In de loop van 1999 verhuizen DVN en NDF naar een nieuw kantoorpand in Leusden.

Deel: ' Symposium "Diabetes, uw én onze uitdaging" '
Lees ook