Rijks Universiteit Groningen


Geestelijke gezondheidszorg in Nederland in kaart gebracht

Steeds meer mensen vragen hulp bij hun problemen, maar er is niet voldoende geld om aan die toenemende vraag te voldoen. Om hoeveel mensen gaat het eigenlijk, wat zijn hun problemen in het dagelijkse leven, en zijn deze wel het gevolg van psychiatrische aandoeningen? Deze vragen staan centraal op een symposium over de alledaagse gevolgen van pychiatrische aandoeningen dat op 25 maart 1999 plaatsvindt in Utrecht. Het symposium wordt georgani- seerd door de afdeling Sociale psychiatrie van de Rijksuniversiteit Gronin- gen (RUG) en het Trimbosinstituut. Aanleiding voor het symposium is de publicatie van het Handboek Psychiatrische Epidemiologie, onder redactie van medewerkers van Sociale psychiatrie van de RUG.

Naast de toegenomen vraag heeft de geestelijke gezondheidszorg de laatste jaren een grote ontwikkeling doorgemaakt op het gebied van de lichamelijke en sociale aspecten. Zo is er meer kennis over de genetische basis van psychiatrische aandoeningen gekomen. Ook is het beter mogelijk om de hersenen van nog levende mensen te bestuderen. Bovendien zijn ook de sociale factoren steeds beter in kaart gebracht.

Achtergrond van de aandoeningen
De vraag naar achtergrond en aard van de klachten en de alledaagse proble- men wordt door deze ontwikkelingen steeds belangrijker. Zijn ze het gevolg van psychiatrische aandoeningen of zijn het eigenlijk 'welvaartsproblemen'? Hoe vaak komen bepaalde aandoeningen voor? Hoe veranderen de cijfers in de loop der jaren, en is dat het gevolg van een toename van het aantal aandoe- ningen of eerder van veranderende diagnostische gewoontes? Onderzoek op dit gebied is bij uitstek het terrein van psychiatrisch epidemiologen. Zij houden zich bezig met het verzamelen en interpreteren van de relevante medische en sociodemografische gegevens en baseren daarop hun conclusies over voorkomen en ontstaan van de verschillende ziekten.

Handboek psychiatrische epidemiologie
Om (aankomende) onderzoekers maar ook behandelaars een goed beeld te geven van de huidige stand van zaken binnen de psychiatrische epidemiologie is het Handboek Psychiatrische Epidemiologie geschreven. Het is het eerste handboek waarin de Nederlandse situatie uitgebreid aan bod komt. Een vergelijkbaar werk bestaat alleen in de Verenigde Staten. Een greep uit de hoofdstuktitels: Onderzoek naar alledaagse, maatschappelijke gevolgen van psychiatrische ziektes: van symptomatologie naar kwalititeit van leven; Nature en nurture in de psychiatrie: de genetische epidemiologie; Schizo- frenie en aanverwante stoornissen; Dementie; Verslavingen; Angststoornis- sen; Depressie; Persoonlijkheidsstoornissen; Kinder- en jeugdpsychiatrie; Planning en beleid van de geestelijke gezondheidszorg; Onderzoek naar het functioneren van de geestelijke gezondheidszorg; Psychiatrische problemen van allochtonen in Nederland; Medisch-ethische en juridische aspecten van de psychiatrische epidemiologie. Het handboek werd geschreven onder redac- tie van A. de Jong, W. van den Brink, J. Ormel en D. Wiersma en wordt uitgegeven door Elsevier/De Tijdstroom in Maarssen, ISBN 90 352 2081 1, prijs fl. 105,-.

Symposium
Het symposium Prioriteiten in de geestelijke volksgezondheid. Geestelijke volksgezondheid en de bijdrage van de psychiatrische epidemiologie illus- treert onder meer de manier waarop resultaten van psychiatrisch-epidemiolo- gisch onderzoek kunnen worden gebruikt. Het NEMESIS-onderzoek (een groot landelijk onderzoek onder volwassenen) presenteert gegevens over de gevol- gen van psychiatrische aandoeningen op het dagelijks leven. Vervolgens reageren een onderzoeker, een behandelaar en een beleidsmaker op deze cijfers, elk vanuit hun eigen professionele achtergrond, en met het oog op het toekomstige geestelijke volksgezondheidsbeleid. Het symposium vindt donderdag 25 maart 1999 plaats in De Driehoek te Utrecht.

Nadere informatie: Dienst Interne en Externe Betrekkingen, tel. (050)363 54 46

Deel: ' Symposium Geestelijke gezondheidszorg in Nederland '
Lees ook