NWO Persbericht

Nieuw Stimuleringsprogramma zoekt naar oplossingen
24 maart 1999
Giftige 'chemische sluier' bedreigt Nederlandse natuur en milieu

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft samen met de ministeries van OCenW, LNV, VROM en V&W een onderzoeksprogramma in gang gezet om de voortdurende belasting van het milieu door tal van giftige stoffen te kunnen volgen. Het nieuwe programma gaat in op de risico's die deze 'chemische sluier' voor ecosystemen betekent. Daarnaast besteden onderzoekers aandacht aan de te volgen weg voor herstel van het milieu. Het vijfjarige Stimuleringsprogramma Systeemgericht Ecotoxicologisch Onderzoek heeft daarvoor tien miljoen gulden beschikbaar. Tijdens een startsymposium op dinsdag 30 maart zullen onderzoekers en beleidsmakers de doelen en werkwijzen van het programma nader toelichten. In een aansluitende excursie in de uiterwaarden zullen deskundigen ingaan op concrete bevindingen en maatregelen. Mediavertegenwoordigers zijn hierbij van harte welkom.

Een 'chemische sluier' van een grote verscheidenheid aan chemische stoffen vormt een diffuse en chronische belasting van het milieu. Daaronder vallen bijvoorbeeld zware metalen, pak's en pesticiden. Daardoor is, met uitzondering van de waterkwaliteit, in de laatste jaren de kwaliteit van het milieu slechts beperkt verbeterd. Hoewel voor afzonderlijke stoffen risico's bekend zijn, is het totaaleffect van de chemische sluier veelal onbekend, zeker in combinatie met andere bedreigingen zoals vermesting, verzuring, verdroging en versnippering.
In het programma zal er daarom aandacht zijn voor de manier waarop toxische stoffen die alom in lage concentraties voorkomen, accumuleren in plant en dier. Naast gedrag en route van toxische stoffen is er aandacht voor de verhouding tussen risico's van chemische verontreinigingen en die van verzuring, vermesting en soortgelijke risico's. Daarbij zullen de onderzoekers indicatoren voor ecologische risico's ontwikkelen. Een vierde thema is het vrijkomen van toxische stoffen door veranderd landgebruik. Voor het veldonderzoek concentreren de onderzoekers zich op uiterwaardengebieden (met name de Afferdensche, Deestsche, Duurse en Stiftse Waarden), op graslanden en gebieden met stilstaand water, zoals de Ronde Venen, de Vechtplassen en op de Biesbosch.

Nadere informatie bij dr. Marga Verschoor (NWO, programmasecretaris), tel. 070 3440776, fax 070 3351005, e-mail verschoor@nwo.nl, of bij prof. dr. H. Eijsackers (RIVM/VU), (voorzitter programmacommissie), tel. 030 2743148, fax 030 274 4413, e-mail h.eijsackers@rivm.nl. Mediavertegenwoordigers wordt verzocht zich aan te melden bij NWO, afd. Voorlichting & Communicatie, tel. 070 3440713, fax 3850971, e-mail news@nwo.nl.


99-07

NWO Stimuleringsprogramma Systeemgericht Ecotoxicologisch Onderzoek
30 maart 1999, Zaal Megens, Koningstraat 39 in Afferden (Gld.) Voor vervoer per bus van Nijmegen naar Afferden (v.v.) wordt gezorgd. Vertrek 9.30 uur vanaf NS-station Nijmegen. Voor de excursie zijn laarzen aan te bevelen.

Programma


9.30 uur Vertrek vanaf NS-station Nijmegen (gaarne aanmelden)
10.00 Ontvangst

10.30 Highlights of ecosystem oriented ecotoxicological research Prof. dr. H. Eijsackers (RIVM/VU), Voorzitter programmacommissie
11.00 Doel van het Stimuleringsprogramma
Drs. W. Hutter, directeur NWO

11.10 Use of ecological parameters in an ecosystem-oriented research programma
Prof. M. Depledge (University of Plymouth - Environmental Research Centre)

11.50 Use of ecosystem models to 'scale up' and integrate population effects to ecosystem-level
Prof. dr. P. de Ruiter (LUW/AB-DLO)

12.30 Lunchpauze

13.30 Een stimulerend woord
Ir. H.Th.C. van Stokkom (Rijkswaterstaat/LNV)

13.40 Inleiding over werkzaamheden in de Afferdensche en Deestsche Waarden Ing. T. van der Molen (RIZA-IH) en drs. J. De Jonge (RIZA)
14.00 Excursie naar de Afferdensche en Deestsche Waarden Sprekers in het veld: J. Faber (IBN-DLO), Chr. Klok (IBN-DLO), M. Platteeuw (RIZA), T. Schouten (RIVM) en J. Vink (RIZA)
16.00 Borrel en uitreiking programmabrochure

17.00 Vertrek bus naar NS-station Nijmegen

Deel: ' Symposium giftige stoffen belasten milieu '
Lees ook