Vrije Universiteit Amsterdam

Informatie voor de pers. Vrije Universiteit Amsterdam. 03/06/2002


---

Symposium Faculteit der Rechtsgeleerdheid VU:
Juridische aspecten van terreurbestrijding

Sinds de aanslagen in de VS op 11 september 2001 is de bestrijding van terrorisme politieke prioriteit geworden. Hoever mogen overheden gaan in die strijd tegen het terrorisme? Bij beantwoording van die vraag dient "het recht" leidraad te zijn. Enerzijds biedt het recht overheden argumenten en instrumenten om terreur te bestrijden (terreur als schending van internationaal recht; het recht op zelfverdediging). Aan de andere kant is er een reëel gevaar dat overheden bij hun strijd tegen het terrorisme het niet zo nauw nemen met het recht. "Nood breekt wet" heet het dan.

De Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de VU organiseert op donderdag 13 juni 2002, vanaf 10.00 uur, het symposium Met recht terreur bestrijden - juridische aspecten van terreurbestrijding. Daarbij zal worden ingegaan op de internationaal-rechtelijke, de strafrechtelijke en de migratierechtelijke aspecten van de "war on terrorism".

De volgende sprekers zullen aantreden:

* (Demissionair) Minister van Defensie Frank de Grave zal de militaire aspecten van terreurbestrijding behandelen , met name in het licht van het internationaal geldende recht. Wat zijn de doelen van de militaire actie in Afghanistan en zijn deze doelen legitiem? En hoe zit dat met de middelen die in dat land zijn (en worden) ingezet?

* CDA-leider Jan Peter Balkenende. Hoe taxeert hij de binnenlandse terreurdreiging (zowel acties in Nederland als ondersteuning van buitenlandse acties vanuit Nederland) en waarop baseert hij zijn taxatie? Heeft zo"n taxatie gevolgen voor het strafrechtelijk beleid en het migratie- en integratiebeleid?
* Tom Schalken, hoogleraar Strafrecht aan de VU, zal ingaan op de strafrechtelijke aspecten van terrorismebestrijding. In hoeverre zijn de Amerikaanse militaire tribunalen waar terroristen terechtstaan, verenigbaar met de rechten zoals vastgelegd in de Amerikaanse constitutie en in mensenrechtenverdragen? En hoe verhouden de maatregelen die in het kader van de EU voorhanden zijn zich tot ons nationaal strafrecht en onze grondrechten?
* Thomas Spijkerboer, hoogleraar Migratierecht aan de VU, gaat in op de vraag welke grenzen de relevante migratierechtelijke bepalingen (artikel 1F Vluchtelingenverdrag; openbare orde-bepalingen in de Vreemdelingenwet) stellen aan terreurbestrijding. En is de invoering van een algemene identificatieplicht gewenst? Wat is de rol van de EG in dit verband?

Decaan van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, prof.mr. Paul Vlas zal het symposium openen. Na de voordrachten van bovengenoemde sprekers zal er gedebatteerd worden over terreurdreiging en
-bestrijding in (inter)nationaal perspectief. De gespreksleiding is daarbij in handen van journalist en presentatrice Chazia Mourali.

NOOT VOOR DE REDACTIE

Het symposium zal plaatsvinden vanaf 10.00 uur in het auditorium van het hoofdgebouw van de VU, De Boelelaan 1105, Amsterdam-Buitenveldert. De ontvangst is vanaf 09.30 uur in de foyer van het hoofdgebouw. De toegang tot het symposium is gratis. Voor meer informatie en voor aanmelding kunt u zich wenden tot de voorlichter van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de VU, Merlijn Wessels, tel. (020) 444 6254, e-mail: m.wessels@rechten.vu.nl .


---

2002-06-03 / pb 2.048.0 / as/

References


1. http://www.rechten.vu.nl/

2. http://www.rechten.vu.nl/

3. http://www.rechten.vu.nl/

4. http://www.rechten.vu.nl/

5. mailto:m.wessels@rechten.vu.nl

Voor meer informatie over promoties, oraties en alle overige activiteiten die vermeld staan in dit e-mailbericht, kunt u terecht bij de dienst Communicatie, e-mail: communicatie@dienst.vu.nl, http://www.vu.nl of tel. (020) 444 5666.

Deel: ' Symposium Juridische aspecten van terreurbestrijding '
Lees ook