Technische Universiteit Eindhoven


24 augustus 1999

Afscheid oud-Rector Magnificus prof.dr.J.H. van Lint na 40-jarig hoogleraarschap
Symposium 'Ontwerpen belicht'aan TUE

De Technische Universiteit Eindhoven houdt op vrijdagmiddag 3 september a.s. een mini-symposium over technologische en
esthetisch-ergonomische aspecten van ontwerpen onder de titel 'Ontwerpen belicht'. Het symposium vindt plaats bij gelegenheid van het afscheid van prof.dr. J.H. van Lint, die met ingang van 1 september zijn werkzaamheden als hoogleraar aan de Faculteit Wiskunde en Informatica en als directeur van het Stan Ackermans Instituut van de TUE zal beëindigen na een veertigjarig professoraat in Eindhoven. Van februari 1991 tot september 1996 maakte prof. Van Lint als Rector Magnificus deel uit van het College van Bestuur van de Technische Universiteit Eindhoven.

Het symposium 'Ontwerpen belicht' wordt op vrijdag 3 september 's middags om half twee geopend door prof.dr.ir. J.E. Rooda, vice-voorzitter van de Raad van Advies van het Stan Ackermans Instituut, het Centrum voor Technologisch Ontwerpen van de TUE. Dit instituut verzorgt elf tweejarige post-doctorale opleidingen tot technologisch ontwerper (Master of Technological Design). Tijdens het symposium treden verder als inleider op: de heer A. Rotte, Director Design Research bij Philips Design Eindhoven, en ir. N.J.J. Liebrand, Managing Director bij Van Doorne's Transmissie B.V. in Tilburg. De eerste zal spreken vanuit esthetisch-ergonomisch perspectief, de tweede meer vanuit technologisch oogpunt. Daarbij zullen parallellen en verschillen tussen beide invalshoeken worden belicht. Beide inleiders zullen laten zien dat ontwerpen een multidisciplinaire activiteit is. Het vrij toegankelijke symposium wordt gehouden in de Blauwe Zaal van het Auditorium op het universiteitsterrein en begint 's middags om half twee.

Veertig jaar
Jack van Lint trad in juni 1959 al op 26-jarige leeftijd als hoogleraar in de wiskunde in dienst van de toenmalige Technische Hogeschool Eindhoven. Hij gold indertijd als de jongst benoemde hoogleraar in ons land. Bij zijn afscheid van de TUE kan prof. Van Lint dus terugzien op een veertigjarig hoogleraarschap in Eindhoven. Een lange reeks van studenten, ontwerpers-in-opleiding en promovendi profiteerde van zijn kennis en steun bij hun wetenschappelijke ontplooiing. Internationaal geniet Van Lint algemeen erkenning als een topexpert op de terreinen van de coderingstheorie, de discrete wiskunde en de getallentheorie. Hij ontving vele prestigieuze onderscheidingen, waaronder eredoctoraten en ereprofessoraten van buitenlandse universiteiten en een Ridderschap in de Orde van de Nederlandse Leeuw. In 1972 werd hij lid van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen. Prof. Van Lint heeft zich tijdens zijn Eindhovense loopbaan actief en betrokken ingezet voor de
studentensport, onder meer gedurende vele jaren als bestuurslid en voorzitter van de sectie Sport van de Stichting Studentenvoorzieningen Eindhoven. Verder vervulde hij ook bestuurlijke taken binnen de TUE. Van 1989 tot 1991 was hij decaan van de Faculteit Wiskunde en Informatica, waarna hij gedurende ruim vijf jaren het rectoraat van de TUE vervulde. Als Rector Magnificus spande hij zich onder meer bijzonder in voor versterking van de banden tussen universiteit en bedrijfsleven in het algemeen en voor de overdracht van kennis en technologie aan middelgrote en kleine ondernemingen in de regio Zuidoost Brabant in het bijzonder. Hij ontving daarvoor in 1997 de Neways Award. De jury roemde hem omdat hij 'als toegewijd en vooraanstaand wetenschapper en als daadkrachtig bestuurder had aangetoond, dat de door de samenleving gewenste synthese tussen internationale wetenschap en regionale bedrijvigheid daadwerkelijk realiseerbaar is.' Sinds 1997 is prof. Van Lint naast zijn hoogleraarschap directeur van het Stan Ackermans Instituut van de TUE.

Afscheidscollege
Na afloop van het symposium 'Ontwerpen belicht' zal prof. Van Lint in de Blauwe Zaal in het Auditorium een afscheidscollege geven onder de titel 'Veertig jaar THE-TUE'. Het afscheidscollege vangt aan om vier uur. Na afloop van het afscheidscollege (vanaf omstreeks vijf uur) zal prof. Van Lint recipiëren in de hal van het Auditorium.


Meer informatie is te krijgen bij Peter van Dam, tel. 040 - 247 42 11, e-mail: c.p.j.h.v.dam@tue.nl.

Deel: ' Symposium 'Ontwerpen belicht'aan TUE '
Lees ook