Rijksuniversiteit Groningen


Symposium

Politieke partijen en het probleem van representatie

Nu nog maar 3% van de bevolking lid is van een politieke partij, dringt zich meer dan ooit de vraag op wie of wat de partijen vertegenwoordigen.Voor individuen zonder partijlidmaatschap is het nagenoeg onmogelijk nog volksvertegenwoordiger te worden, onder andere door de strengere formele voorwaarden die de Kieswet aan verkiezingsdeelname stelt. De vanzelfsprekende band tussen volksvertegenwoordigers en hun achterban zoals die in de tijd van de verzuiling - tot in de jaren zestig - bestond, toen de partijen nog een bepaald volksdeel vertegenwoordigde, is verloren gegaan. In die zin hebben partijen hun representatieve functie verspeeld. Maar op welke manier kunnen de partijen dan nog wel representatief zijn, en hoe zouden zij het vertegenwoordigen moeten opvatten? Of heeft de politieke partij aan het begin van de 21ste eeuw haar langste tijd gehad? Zo ja, zijn er dan alternatieve vormen van vertegenwoordiging denkbaar, zoals bijvoorbeeld virtuele representatie via internet, of selectie van volksvertegenwoordigers door het lot als in het oude Athene? Zo nee, en dat lijkt waarschijnlijker, maakt de partij dan een metamorfose door waarbij ze haar achterban niet minder maar anders gaat representeren - niet via organisaties maar via de media, internet, opiniepeilingen en kiezersonderzoek? En wat heeft dat voor gevolgen voor de interne organisatie van de partij?

Deze vragen staan centraal op het congres dat het DNPP - in samenwerking met het Agricola Instituuut - op 15 oktober 1999 organiseert ter gelegenheid van zijn 25-jarig bestaan. Sprekers en onderwerpen: prof.dr. F.R. Ankersmit (hoogleraar Theorie der geschiedenis, RUG): De politiek-theoretische benadering van representatie; dr. H. te Velde (RUG): Het probleem van representatie in historisch perspectief; dr. H. Anker (lid campagneteam PvdA bij de Tweede Kamerverkiezingen van 1998): Een politicologische visie; dr. R.A. Koole (Universiteit van Leiden): Interne partijorganisatie en representatie; dr. A.P.M. Lucardie (DNPP, RUG): Alternatieve vormen van representatie. Daarnaast zullen vertegenwoordigers van de wetenschappelijke bureaus van D66 (drs. Chr. de Vries), PvdA (drs. P. Kalma) en RPF (prof.dr. R. Kuiper) zich over het thema buigen. Het slotwoord wordt uitgesproken door prof.dr. J.W. de Beus (hoogleraar Politieke filosofie, Universiteit van Amsterdam).

Datum en tijd

vrijdag 15 oktober 1999, 10.30-16.30 uur

Titel

Politieke partijen en het probleem van representatie; lustrumcongres Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen

Plaats

Senaatskamer Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Organisatie

Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen

Informatie

drs. Gerrit Voerman, tel. (050)363 68 28/68 30, fax (050)363 72 56, g.voerman@ub.rug.nl

Deel: ' Symposium Politieke partijen en representatie '
Lees ook