De volgende elektrische innovatiegolf

De Stichting Toekomstbeeld der Techniek (STT) legt momenteel de laatste hand aan een boek over de toekomst van de elektriciteit. Het boek is het resultaat van een studieproject waaraan in het totaal meer dan 70 deskundigen hebben meegewerkt. 62 auteurs hebben bijdragen geschreven voor het boek, resulterend in
500 pag. en 200 illustraties. De titel luidt: "Stroomversnelling, de volgende elektrische innovatiegolf". Een van de hoofdconclusies van het boek is dat we aan de vooravond staan van een nieuwe golf van elektrische innovaties. Deze golf zal ontstaan door het samenkomen van maatschappelijke tendenzen als duurzaamheid, energiebesparing en liberalisering met nieuwe elektrische technologie. Het boek zal op het slotsymposium van het project op 25 februari 1999 gepresenteerd worden aan de minister van Economische Zaken.

Over het symposium Stroomversnelling: www.stt.nl/hpemv.htm

Wanneer: 25 februari 1999, 9:30 - 18:30 u.

Waar: Madurodam , George Maduroplein 1, Den Haag

Kosten: f 650,- KIVI, K VIV en EMVT leden krijgen 15% korting

Informatie: STT, Rosemarijke Otten, 070- 3929859 (na 14-1: 070- 3029834),

otten@stt.nl Aanmelding: Voor 11 februari 1999

Over het studieproject en het boek:

Het samenkomen van ontwikkelingen in de elektromagnetische vermogenstechniek met maatschappelijke tendenzen zoals het streven naar duurzaamheid, liberalisering en toenemende elektrificatie zal leiden tot versnelde innovatie in de elektriciteiteisketen. Vandaar de keuze voor de titel van de publicatie van het studieproject EMVT: Stroomversnelling. Meer dan zeventig enthousiaste werkgroepleden en auteurs hebben in de loop van 1998 hun bijdragen geleverd aan deze studie.

Het eerste deel van "Stroomversnelling" zal een aantal uitwerkingen van toekomstige woonwijken met duurzame energiewinning naast elkaar presenteren. Het belang van een goed elektriciteitsnet in de woonwijk wordt toegelicht, evenals de technische maatregelen die nodig zijn voor het handhaven van de leveringsbetrouwbaarheid en de kwaliteit van de elektriciteit. De kwestie "opslag of transport" van elektriciteit komt aan de orde, evenals de keuze voor wisselstroom of gelijkstroom in woonhuizen.

Daarna zal ingegaan worden op de mogelijkheden voor de elektriciteitsvoorziening op nationale schaal, geplaatst in een mondiale context. Verschillende aspecten van een toekomstbeeld voor de nationale elektriciteitsvoorziening worden in aparte paragrafen verder uitgewerkt. Kort worden de technische consequenties van de liberalisering van de stroomsector belicht. Het nationale- en het wereldpotentieel voor duurzame energie, de opbouw van het nationale en internationale koppelnet en de mogelijke veranderingen in deze netten op weg naar een steeds groeiende hoeveelheid interconnecties komen uitgebreid aan bod. De stabiliteit van dergelijke netten is een belangrijk punt; met de toenemende omvang van de netten neemt ook de kans op instabiliteit toe. Vanuit de mondiale context worden enige voorbeelden gegeven van reeds gerealiseerde grootschalige interconnecties en grootschalige projecten voor duurzame energiewinning.

Een derde invalshoek in het boek is de toepassing van elektriciteit in verkeer en vervoer. Ook hier wordt een toekomstbeeld geschetst. De nadruk ligt echter op de vervoersvormen en voertuigen die in de toekomst door toepassing van elektriciteit vele malen efficiënter en betrouwbaarder zullen worden. De huidige belangstelling voor de hybride auto met elektriciteitsopwekking aan boord is niet zo verassend: de hybride auto kan immers profiteren van alle verbeteringen aan de verbrandingsmotor en biedt daarnaast de mogelijkheid remenergie terug te winnen en om tijdelijk emissieloos te rijden. Op termijn kan de verbrandingsmotor vervangen worden door een brandstofcel. Ook het batterij-elektrische voertuig nadert steeds meer de volwassenheid en zal in specifieke situaties vaker toegepast worden. We zullen uitgebreid ingaan op de gevolgen hiervan voor de elektrische infrastructuur. Vanuit de specifieke invalshoek van mobiel gebruik komen technologieën voor elektrisch en hybride vervoer aan de orde: vermogensregeling, accutechnologie, supercondensatoren, brandstofcellen en voertuiggeleiding.

Het tweede deel van "Stroomversnelling" is bedoeld als referentie en bron van technische achtergrondinformatie. Het is een overzicht van technologieën waarvan op dit moment verondersteld wordt dat ze een grote invloed zullen hebben op de toekomstige elektriciteitsvoorziening en op het toekomstige gebruik van elektriciteit. Enige basisbegrippen van elektriciteit geven ook niet-elektrotechnici de gewenste theoretische achtergrond. In het hoofdstuk materialen komen (elektrisch) isolerende, geleidende, halfgeleidende, supergeleidende en magneetmaterialen aan de orde, die de basis vormen voor de vele innovaties op elektrisch gebied. Een van de belangrijkste gebieden van innovatie is dat van de vermogenselektronica, wat uitgebreid aan de orde komt. Volgens de gebruikscyclus van elektriciteit worden vervolgens de technologieën behandeld, van opwekking naar transport, distributie en opslag tot en met het uiteindelijke gebruik.

Jeroen Meij, projectleider,  jeroen.meij@stt.nl  6-01-1999

Deel: ' Symposium Stroomversnelling '
Lees ook