expostbus51


Ministerie SZW

SZW: Bruto uurloon in 1997 gestegen

Nr. 99/3

14 januari 1999

Bruto uurloon van werknemers in 1997 met 3,4 procent gestegen

Het bruto uurloon van werknemers is tussen oktober 1996 en oktober 1997 met gemiddeld 3,4 procent gestegen. Dat is 1,5 procentpunt meer dan in dezelfde periode in het voorafgaande jaar. Het aantal werknemers dat deelneemt aan een bedrijfsspaarregeling blijft toenemen. In 1997 maakten ongeveer 3,2 miljoen mensen gebruik van deze mogelijkheid om via de werkgever belastingvrij te sparen. Dat blijkt uit een onderzoek van de Arbeidsinspectie naar de ontwikkeling van de arbeidsvoorwaarden in 1997. Het onderzoek is door minister De Vries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangeboden aan de Tweede Kamer.

De Arbeidsinspectie heeft bij 1853 landelijk gespreide bedrijven en instellingen gegevens verzameld over de arbeidsvoorwaarden van ruim 44.000 werknemers. Verder zijn de gegevens gebruikt van ruim 60.000 werknemers in dienst van de overheid.

Uit het onderzoek blijkt dat de lonen van werknemers die in 1997 niet van werkgever veranderden met 1,8 procent stegen als gevolg van loonsverhogingen met een algemeen karakter, die in principe voor iedereen gelden. Door overige, niet voor iedereen geldende loonsverhogingen, bijvoorbeeld op grond van prestatie, promotie, leeftijd of dienstjaren, stegen de lonen met 2,9 procent. De uurlonen van werknemers die in 1997 niet van werkgever veranderden, stegen totaal met gemiddeld 4,7 procent. Het verschil tussen de gemiddelde loonstijging van alle werknemers en de stijging van de lonen van werknemers die niet van werkgever wisselden, wordt veroorzaakt door een veranderde samenstelling van de beroepsbevolking. De instroom van relatief .goedkope. nieuwkomers op de arbeidsmarkt, zoals schoolverlaters, was in 1997 groter dan de uitstroom van relatief .dure. werknemers, zoalspensioengerechtigden en vutters. Het aantal banen is in 1997 naar schatting toegenomen met 220.000. Bijna de helft van de werknemers (exclusief directieleden) in het bedrijfsleven ontving in 1997 naast het maandloon één of meermaal per jaar een extra uitkering. Gemiddeld kregen deze werknemers een bedrag van bijna 2700 gulden aan extra uitkeringen.

Het aantal werknemers dat gebruik maakt van de mogelijkheid om via de werkgever belastingvrij te sparen blijft toenemen. In 1997 telden de twee meest voorkomende bedrijfsspaarregelingen, de spaarloon- en de premiespaarregeling, ongeveer 3,2 miljoen deelnemers. Het totaalbedrag dat met beide spaarregelingen is gemoeid bedraagt ongeveer 5 miljard gulden, dat is ruim 6 procent meer dan in het voorafgaande jaar.

De Arbeidsinspectie heeft ook onderzoek verricht naar het gebruik van de Wet Vermindering Afdracht loonbelasting en premies voor de volksverzekeringen (WVA). Op grond van deze regeling kunnen werkgevers een vermindering krijgen van de af te dragen loonbelasting en premies volksverzekeringen. Onderdelen van de wet zijn de afdrachtvermindering lage lonen (SPAK) en de afdrachtvermindering langdurig werklozen. Het blijkt dat voor 1,1, miljoen werknemers (88% van de doelgroep) de afdrachtvermindering lage lonen is toegepast. De afdrachtvermindering langdurig werklozen is voor ruim 80.000 werknemers toegepast.


14 jan 99 16:38

Deel: ' SZW Bruto uurloon in 1997 gestegen '
Lees ook