Ministerie van Justitie

Taak van opsporingsdienst BUMA/STEMRA naar FIOD-ECD 11 juli 2002

De taak van de opsporingsdienst van de BUMA/STEMRA (ODBS) gaat met ingang van 1 januari 2003 over naar de FIOD-ECD. Dit hebben de ministers van Justitie en Financiën besloten. Het besluit is een direct gevolg van het kabinetsstandpunt over de bijzondere opsporingsdiensten van december 1999. Daarin werd aangekondigd dat er een nader besluit zou worden genomen over de positie van de ODBS. Uitgangspunt daarbij was dat de opsporing van strafbare feiten een overheidstaak is en dat deze opsporingsdienst daarom een plaats zou moeten krijgen in het publieke domein. Bovendien vond het kabinet dat deze opsporing meer aandacht van de overheid nodig had.

Opsporingsdienst

De opsporingsdienst van de BUMA/STEMRA spoort overtredingen en misdrijven op van de Auteurswet. Het gaat daarbij vooral om de opsporing van inbreuken op het auteursrecht. Het betreft met name muziek-, film-, en videoproducties en alle interactieve software. Het bijzondere van de huidige situatie is dat een private organisatie die zich primair richt op de privaatrechtelijke bescherming van onder anderen auteurs en musici een eigen opsporingsdienst heeft. Als gevolg van het kabinetsstandpunt van eind 1999 komt aan deze situatie nu een einde. Op grond van hetzelfde kabinetsstandpunt is ook gekozen voor een sterke reductie van het aantal bijzondere opsporingsdiensten. Daar wordt momenteel aan gewerkt.

Keuze

De belangrijkste reden voor de overgang naar de FIOD-ECD is dat deze organisatie al belast is met opsporingstaken op het terrein van het intellectuele eigendom en ook samenwerkt met de ODBS. Minister Korthals, als beleidsverantwoordelijke voor auteursrecht en naburige rechten, is van mening dat de bestrijding van namaak en piraterij op deze manier het best gewaarborgd is. Bij de overheveling van de ODBS-taak gaat het alleen om strafrechtelijke handhaving. De privaatrechtelijke handhaving van deze wetgeving is de verantwoordelijkheid van de Stichting BREIN (Bescherming Rechten Entertainment Industrie Nederland) waaraan onder meer de BUMA/STEMRA deelneemt.

De FIOD-ECD wil na de overgang van de ODBS-taak deze voorlopig laten uitvoeren door een afzonderlijk daartoe aangewezen team. De bestaande teams die zich bezighouden met merkenfraude zullen worden uitgebreid. Daarbij wordt uitgegaan van de huidige bezetting van de ODBS van 12 tot 15 functies. De Belastingdienst is bereid om de huidige buitengewoon opsporingsambtenaren van de ODBS in de organisatie van de FIOD-ECD op te nemen.

Gezag

Het gezag over de opsporing ligt bij het OM. Daarom zal het OM met de Stichting Brein (mede namens BUMA/STEMRA) afspraken maken over de handhaving. Deze afspraken worden meegenomen in het jaarlijkse handhavingsarrangement tussen OM en FIOD-ECD. De Stichting BREIN en de BUMA/STEMRA ondersteunen deze beslissing.

Deel: ' Taak van opsporingsdienst '
Lees ook