expostbus51


RVD/DV

MINISTERRAAD: Taakafbakening pensioenfondsen.....

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Persbericht Ministerraad
29 april 1999

TAAKAFBAKENING PENSIOENFONDSEN EN VERZEKERAARS

Pensioenfondsen mogen in de toekomst alleen verzekeringen aanbieden waarover in het arbeidsvoorwaardenoverleg afspraken zijn gemaakt. Het collectieve basispensioen van bedrijfspensioenfondsen waaraan deelname verplicht is gesteld, moet worden gefinancierd door middel van een zogeheten doorsneepremie.

Dit blijkt uit een kabinetsstandpunt over de taakafbakening tussen pensioenfondsen en verzekeraars dat op voorstel van staatssecretaris Hoogervorst van Sociale Zaken en Werkgelegenheid waarmee de ministerraad heeft ingestemd.

Doordat pensioenfondsen de laatste jaren verzekeringen aanbieden die voorheen tot het terrein van de verzekeraars behoorden, ontstaat het risico dat fondsen en verzekeraars met elkaar concurreren terwijl geen sprake is van een gelijk speelveld. Pensioenfondsen zijn vrijgesteld van vennootschapsbelasting en kunnen hun producten goedkoper aanbieden dan verzekeraars. De Stichting van de Arbeid heeft onlangs geadviseerd over de wijze waarop de taakafbakening tussen pensioenfondsen en verzekeraars vorm kan krijgen.

Het kabinet is van oordeel dat het advies van de Stichting van de Arbeid over de taakafbakening weliswaar op hoofdlijnen kan worden overgenomen, maar dat de solidariteit zoals die aanwezig hoort te zijn bij de door pensioenfondsen uitgevoerde regelingen, versteviging behoeft.

Zo is het kabinet van mening dat pensioenfondsen alleen verzekeringen mogen aanbieden die tot stand zijn gekomen in het kader van het arbeidsvoorwaardenoverleg tussen werkgever en werknemer. Verzekeraars kunnen ook strikt individuele verzekeringen aanbieden aan werknemers.

Verder wil het kabinet onder meer wettelijk vastleggen dat de collectieve basisregeling van verplichtgestelde bedrijfspensioenfondsen wordt gefinancierd door middel van een zogeheten doorsneepremie en niet meer door individueel vastgestelde premies. Een doorsneepremie benadrukt het collectieve en solidaire karakter van een regeling.

Dit acht het kabinet ook van belang met het oog op enkele zaken die op dit moment spelen bij het Europese Hof van Justitie. Daarin is de vraag aan de orde of de verplichte deelneming in bedrijfspensioenfondsen strijd kan opleveren met het Europese mededingingsrecht. Van de zijde van het kabinet is in die zaken aangevoerd dat het instrument van verplichtstelling verdedigbaar is, omdat de sociale functie voorop staat en door verplichtstelling een grote mate van solidariteit ontstaat.

Er komt een overgangstermijn van vijf jaar waarna de nieuwe criteria gaan gelden.

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zal het kabinetsstandpunt over de taakafbakening binnenkort naar de Tweede Kamer sturen.

RVD, 29.04.1999

29 apr 99 17:56

Deel: ' Taakafbakening pensioenfondsen en verzekeraars '
Lees ook