Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit

Koninklijke KPN N.V. Postbus 90420

De heer A.J. Scheepbouwer 2509 LK Den Haag Postbus 30000 Telefoon (070) 315 92 00 2500 GA 'S-GRAVENHAGE Telefax (070) 315 35 01

2500GA30000
Bezoekadres: Babylon-complex toren B, 3e etage Koningin Julianaplein 30 2595 AA Den Haag a Contactpersoon Ons kenmerk Uw kenmerk Doorkiesnummer b OPTA/EGM/2003/200871 2003-U-00091-RvB Datum Onderwerp Bijlage(n) 6 maart 2003 E03209035 Tariefwijziging KPN vast - O2

Geachte heer Scheepbouwer,

Op 5 maart 2003 heeft het college het voorstel, met bovengenoemd kenmerk, ontvangen voor wijziging van de tarieven voor het bellen vanaf het vaste net van KPN naar mobiele abonnees van O2 met ingang van 1 april 2003.

---
Het college verzoekt u om bij eventuele correspondentie aangaande dit tariefvoorstel naast ons kenmerk ook het zaaknummer E03209035 te vermelden.

Het college heeft het voorstel beoordeeld op grond van artikel 36 van het Besluit ONP huurlijnen en d telefonie (hierna: Boht) alsmede tegen de achtergrond van zijn oordeel van 19 mei 2000 (kenmerk OPTA/EGM/2000/201486). Het college constateert dat de voorgestelde wijziging van de eindgebruikerstarieven van KPN voortvloeit uit voorgenomen wijzigingen van het PLMN terminating tarief van O2. Voorts constateert het college dat de gewijzigde tarieven zijn vastgesteld overeenkomstig de door hem bij brief van 19 mei 2000 beoordeelde methodiek.

De door O2 gewenste verhoging van de gemiddelde PLMN terminating vergoeding gaat in tegen de beleidsregels inzake regulering mobiele terminating tarieven zoals aangepast op 22 juli 2002. Op 29 november 2002 heeft de Rechtbank in Rotterdam geschilbesluiten van het college op basis van deze beleidsregels geschorst. Deze schorsing geeft rechtsonzekerheid ten aanzien van de handhaafbaarheid van de beleidsregels. Het college ziet zich derhalve genoodzaakt de nieuwe PLMN terminating tarieven van O2 op dit moment als gegeven te beschouwen. OPTA

E-mail: mail@OPTA.nl 1Besluit
Op grond van voorgaande overwegingen concludeert het college dat het voorstel conform de gestelde voorwaarden en procedure tot stand is gekomen. Het college keurt derhalve op grond van artikel 36 van het Boht de voorgestelde tarieven goed.

Een afschrift van deze brief wordt verzonden aan O2.

Hoogachtend,

HET COLLEGE VAN DE ONAFHANKELIJKE POST EN TELECOMMUNICATIE AUTORITEIT,

namens het college,
hoofd van de afdeling Eindgebruikersmarkt

drs. K. Noorlag

Rechtsmiddel
Belanghebbenden, die zich met dit besluit niet kunnen verenigen, kunnen binnen zes weken, aanvangende met ingang van de dag na die waarop dit besluit is bekendgemaakt, daartegen een bezwaarschrift indienen bij de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit.

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan:

Het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit Postbus 90420
2509 LK den Haag

onder vermelding van "Bezwaarschrift". Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en dient in ieder geval de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, alsmede de gronden van het bezwaar te bevatten. Zo mogelijk dient een afschrift van het besluit en de overige op het bezwaar betrekking hebbende stukken te worden meegezonden.

2Deel: ' Tariefwijziging KPN vast - O2 '
Lees ook