Gemeente Capelle a/d IJssel


Gemeente verstuurt aanslagen 1999

Tarieven niet omhoog
De gemeentelijke lasten gaan in 1999 in Capelle aan den IJssel niet omhoog. Voor zowel de riool- als de reinigingsrechten blijven de tarieven gelijk. De onroerende-zaakbelastingen (OZB) gaan slechts met 2% inflatiecorrectie omhoog.
De 100 gulden lastenverlichting, ook wel bekend als de Zalmsnip, wordt ook in 1999 uitgekeerd. Dit gebeurt door van de belastingaanslag 100 gulden af te trekken. Eventuele negatieve aanslagbedragen worden aan u uitbetaald.

Bezwaar
Als u het niet eens bent met de elastingaanslag, dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Op de achterkant van de aanslag staat beschreven hoe u dit kunt doen.

Meer informatie
Voor specifieke vragen over uw aanslag kunt u contact opnemen met de deelsector administratie: telefoon: 28 48 450.

KWIJTSCHELDING

Mensen die de gemeentelijke belastingen niet kunnen betalen, kunnen kwijtschelding bij de gemeente aanvragen. Wanneer kwijtschelding wordt toegekend, hoeft men de belasting slechts gedeeltelijk of in het geheel niet te betalen.

Wie komt in aanmerking voor kwijtschelding?
De kwijtscheldingsnorm bedraagt 100% van de bijstandsnorm. Dat wil zeggen, dat dit bedrag noodzakelijk geacht wordt om te kunnen voorzien in het levensonderhoud. Als iemand minder zou overhouden, mede doordat hij de gemeentelijke belastingen moet betalen, dan kan er wellicht kwijtschelding worden verleend. Iedere aanvraag voor kwijtschelding wordt individueel beoordeeld. Op het aanvraagformulier worden daarom allerlei gegevens gevraagd met betrekking tot de uitgaven en de inkomsten.

Hoe kunt u kwijtschelding aanvragen?
U kunt kwijtschelding aanvragen door het daartoe bestemde formulier ingevuld in te leveren. Deze zijn verkrijgbaar bij de sectie Belastingen of het informatiecentrum van de gemeente. Een verzoek om kwijtschelding moet binnen 3 maanden na dagtekening van de aanslag bij het College van burgemeester en wethouders worden ingediend. Aan u wordt dan meteen uitstel van betaling verleend, totdat op uw verzoek de beslissing is genomen of u wel of geen kwijtschelding krijgt.

Meer informatie
Voor algemene informatie of voor machtigingskaarten en kwijtscheldingsformulieren kunt u terecht bij het informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis, Rivierweg 111. Open op werkdagen van maandag tot en met
vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur. Telefoon: 2 84 84 84.

Deel: ' Tarieven belastingen Capelle a/d IJssel niet omhoog '
Lees ook