expostbus51


Ministerie van Economische Zaken


https://www.minez.nl

MINISTERRAAD: Taskforce ICT-werkgelegenheid......

Ministerie van Economische Zaken
Persbericht Ministerraad

19 februari 1999

TASKFORCE MOET GROEIKANSEN ICT-WERKGELEGENHEID VERZILVEREN

Op voordracht van minister Jorritsma van Economische Zaken en minister Hermans van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen heeft de ministerraad ingestemd met een reactie op het advies .De structurele behoefte aan informatici. van de Adviesraad voor Wetenschaps- en technologiebeleid (AWT).

De ontwikkeling en toepassing van informatie- en communicatietechnologie (ICT) neemt snel toe. Ook in de komende jaren groeit de werkgelegenheid bij zowel ICT-bedrijven als bedrijven die informatica toepassen. Op dit moment is het al zeer moeilijk om goed ICT-personeel te vinden. De verdere groei van de ICT-sector wordt geremd als er geen maatregelen worden genomen om de personeelstekorten op te lossen.

Volgens de AWT zijn er de komende jaren minstens tweemaal zoveel informatici nodig als nu worden opgeleid. Jaarlijks zijn er 10.000 informatici extra nodig. Het ministerie van Economische Zaken heeft aanvullend onderzoek laten verrichten om deze bevindingen bij het bedrijfsleven te toetsen. Uit dit onderzoek blijkt dat er jaarlijks voor 15.000 tot 17.000 extra mensen werk is.

Het kabinet heeft de ambitie om Nederland koploper te laten zijn op het gebied van ICT. Nederland heeft een uitstekende uitgangspositie. Met investeringen in de kennisinfrastructuur (Gigaport) en startende ICT-bedrijven (Twinning) versterkt en verbreedt het kabinet deze basis. Maar zonder voldoende en goedgekwalificeerd personeel kan Nederland geen vaart maken op de elektronische snelweg.

Het oplossen van het tekort vraagt een gezamenlijke inspanning van overheid, bedrijfsleven en onderwijsinstellingen. Daarom zal het kabinet een tijdelijke Task Force .Werken aan ICT. oprichten. In de Task Force nemen toonaangevende personen plaats afkomstig uit bedrijven die intensieve ICT-gebruikers zijn, uit de ICT-sector zelf en uit de onderwijswereld. De Task Force stelt een plan van actie op dat na de zomer in werking zal treden. Gecombineerde acties zijn nodig op minstens drie terreinen: imago, aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt, en doelgroepenbeleid.

Voor te veel mensen is het niet goed duidelijk welke ontwikkelingen en mogelijkheden ICT biedt. Dit staat een objectieve opleidings- en beroepskeuze in de weg. Ook zijn initiatieven in het onderwijs noodzakelijk, zoals het aanbieden van een flinke ICT-component in niet-informatica opleidingen, en meer structurele samenwerking tussen bedrijven en opleidingsinstellingen. De ontwikkelingen gaan immers zo snel dat voortdurend aanpassing en kwaliteitsverbetering van de opleiding nodig is. Slimme combinaties van leren en werken zijn hiervan onderdeel. Verder is actie nodig om nieuwe doelgroepen (in het bijzonder vrouwen) in te zetten in ICT-beroepen.

RVD, 19.02.1999


19 feb 99 17:15

Deel: ' Taskforce moet groeikansen ict-werkgelegenheid verzilveren '
Lees ook