expostbus51


RVD/DV

MINISTERRAAD: TEGEMOETKOMING STUDIEKOSTEN VOORTGEZET ONDERWIJS

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen Persbericht Ministerraad
29 oktober 1999

TEGEMOETKOMING STUDIEKOSTEN VOORTGEZET ONDERWIJS VERDER OMHOOG

De tegemoetkoming in de studiekosten voor het voortgezet onderwijs voor gezinnen met een middeninkomen gaat afhankelijk van inkomen en schoolsoort met 50,150 of 200 gulden omhoog. Voor de inkomens tot 40.000 gulden was al een verhoging aangekondigd in de nota 'Meer voor meer'. Het bedrag (16 miljoen gulden) dat hiervoor is gereserveerd, laat voldoende financiële ruimte over voor compensatie van ouders met kinderen in de bovenbouw havo of vwo.

Hiermee vult minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen Hermans de motie die bij de algemene politieke beschouwingen is ingediend voor een deel in. In de motie wordt ervoor gepleit dat de verhoging vanaf 1 februari 2000 zal gaan gelden. De nieuwe bedragen gelden vanaf het schooljaar 2001-2002. In aansluiting op de motie voelt minister Hermans er veel voor om deze periode te overbruggen. Het financiële kader van de nota .Meer voor meer. biedt daarvoor echter geen ruimte. Bij voorjaarsnota zal worden bezien of en op welke wijze deze motie kan worden ingepast. De ministerraad is met dit voorstel van de minister akkoord gegaan.

Het Nibud heeft, zoals aangekondigd in de nota .Meer voor meer., een onderzoek gedaan naar de schoolkosten. Uit dit onderzoek blijkt dat ouders met kinderen in het vbo, mavo, onderbouw havo of vwo jaarlijks gemiddeld tussen de 1000 en 1046 gulden kwijt zijn aan schoolkosten. De bijdrage in de studiekosten is 968 gulden per jaar. Daarom wordt voor de inkomens tot 40.000 gulden de bijdrage verhoogd naar 1018 gulden per jaar.
De kosten die ouders maken voor hun kinderen in de bovenbouw havo of vwo liggen gemiddeld zo.n 400 gulden hoger. Daarvan is zo'n 150 gulden volgens het Nibud toe te schrijven aan schoolboeken. De rest van deze kosten komt door de vrijwillige ouderbijdrage, de overige benodigdheden en de excursies. Voor deze ouders met een inkomen tot 40.000 gulden wordt de bijdrage in studiekosten verhoogd naar 1168 gulden per jaar. Voor ouders met een inkomen tussen de 40.000 gulden en 52.000 gulden gaat de bijdrage naar 1118 gulden per jaar. Voor ouders met kinderen in het vbo, mavo en onderbouw havo of vwo met een inkomen tussen de 40.000 gulden en 52.000 blijft de bijdrage 968 gulden. Uit dit onderzoek blijkt ook dat bedragen die ouders betalen voor schoolkosten binnen een schoolsoort zeer kunnen verschillen. De variatie binnen de schoolsoorten is groter dan de variatie tussen de schoolsoorten. Daarom wordt er gewerkt met een gemiddelde kostendekkendheid.

Regioplan heeft, zoals eveneens aangekondigd in de nota .Meer voor meer. een onderzoek uitgevoerd naar financiële regelingen van gemeenten en scholen. Uit dit onderzoek blijkt dat drie van de vier scholen een dergelijke regeling hebben. Weinig scholen hebben een inkomensafhankelijke vrijwillige ouderbijdrage. Veel vaker hebben scholen regelingen voor gezinnen met meerdere kinderen op de school. Een enkele school heeft een financiële regeling voor de kosten van boeken. Voor 'niet-verplichte' activiteiten die via de school worden geregeld (bijvoorbeeld een wintersportreis of een dagje Parijs) kent de helft van de scholen de mogelijkheid tot kwijtschelding, korting of gespreid betalen.

Van de gemeenten kent 75 procent een regeling die ouders tegemoet komt in de schoolkosten. Dit is aanzienlijk meer dan in december 1997, toen ruim 30 procent een dergelijke regeling had. In de meeste gevallen helpen gemeenten ouders met inkomens variërend van bijstandsniveau tot 40.149 gulden. De meeste regelingen vergoeden allerlei studiekosten. Een kwart van de regelingen heeft betrekking op specifieke schoolkosten, waarbij het vooral gaat om reiskosten en kosten van excursies. Tweederde kent een standaardbedrag, gemiddeld tussen de 100 en 300 gulden per kind per jaar. De overige gemeenten betalen de feitelijk gemaakte kosten, waaraan soms een maximum is verbonden.

RVD, 29.10.1999

29 okt 99 17:45

Deel: ' Tegemoetkoming studiekosten voortgezet onderwijs omhoog '
Lees ook