expostbus51


Ministerie van Financien


https://www.minfin.nl

FINANCIEN: TEKST ZALM BIJ ONDERSCHEIDING WAIGEL

PERSBERICHTNR. 99/025 Den Haag 29 januari 1999

TEKST ZALM BIJ ONDERSCHEIDING WAIGEL

EMBARGO TOT 20.00 UUR VRIJDAG 29 JANUARI 1999

Hieronder volgt de Nederlandse vertaling van de tekst van de toespraak van minister Zalm van Financiën ter gelegenheid van de onderscheiding van de oud-minister van Financiën van de Bondsrepubliek Duitsland, Theo Waigel.

Dames en heren,

Mag ik alle aanwezigen en in het bijzonder de heer en mevrouw Waigel van harte welkom heten bij deze feestelijke gelegenheid.

Wij zijn hier bijeen om hulde te brengen aan een persoon die zich gedurende de afgelopen jaren nadrukkelijk heeft laten zien als een zeer vakkundig Minister van Financiën, als een gedreven politicus, maar vooral als een bijzonder mens. Vooral deze laatste kwalificatie, een bijzonder mens, maakt dat het voor mij een eer en een oprecht plezier is om jou, beste Theo, hier te mogen toespreken. Mag ik je uitnodigen naar voren te komen?

Beste Theo, ik denk dat ik wel kan stellen dat we elkaar de afgelopen jaren tijdens de vele internationale bijeenkomsten en vooral tijdens onze bilaterale contacten goed hebben leren kennen. Ik denk dat ik eveneens kan stellen dat we het als collega.s uitermate goed met elkaar konden vinden, zowel op het inhoudelijke als op het persoonlijke vlak. Jouw persoonlijke inzet is cruciaal geweest om in Europees verband tot een aantal belangrijke, historische beslissingen te komen.

Dames en heren, met uw welbevinden wil ik een niet gering aantal van deze belangrijke beslissingen de revue laten passeren. Ik zeg een niet gering aantal, want één ding is duidelijk, Theo, je hebt de ruim 9 jaar dat je als Minister actief bent geweest niet doorgebracht als staatsman in de luxusklasse, maar als werkpaard.

Ten eerste, de onderhandelingen over het Verdrag van Maastricht

Tijdens de onderhandelingen over het Verdrag van Maastricht, ik heb het dan over de periode juli 1990 tot februari 1992, bezaten Nederland en Duitsland op veel punten een gemeenschappelijke visie op welke elementen deel zouden moeten uitmaken van het Verdrag. Ik heb me laten vertellen, de onderhandelingen speelden zich ruim voor mijn tijd af, dat beide landen hierbij nauw en succesvol hebben samengewerkt. Het was met name Theo Waigel die deze samenwerking krachtig gestimuleerd heeft.

Ten tweede, de onderhandelingen over het Stabiliteitspact

Tijdens de onderhandelingen over het Stabiliteits- en Groeipact heb ik wél de gelegenheid gekregen Theo Waigel van nabij mee te maken. De onderhandelingen werden geïnitieerd toen Theo eind 1995 zijn plan voor een Stabilitäts-pakt für Europa lanceerde. Dit voortreffelijke plan, dat in de huidige omstandigheden zijn waarde bewijst, is steeds door Nederland gesteund. Ik ben erg blij dat het Pact onder Nederlands voorzitterschap succesvol is afgerond Ik kan zeggen dat de goede samenwerking met Duitsland hier een belangrijke bijdrage aan heeft geleverd. Het is ook verheugend dat ook nieuw aangetreden regeringen het Pact niet kunnen ontlopen.

Ten derde, het mei-weekend 1998

Vorig jaar mei hebben de Europese Ministers van Financiën een aantal belangrijke besluiten genomen in het kader van de EMU. De besluitvorming, op basis waarvan 11 lidstaten toetraden tot de EMU, vormde het succesvolle sluitstuk op een jarenlange voorbereiding. Tijdens deze voorbereiding huldigden Duitsland en Nederland het standpunt dat de beslissing welke lidstaten zouden kunnen toetreden tot de EMU genomen diende te worden op basis van objectieve toetredingscriteria.. Dit had een goede invloed op het beleid in een aantal landen. Dat ik wel eens als loopjongen van Duitsland ben aangeduid vond ik niet bezwaarlijk en op de Italiaanse eretitel 'il duro' ben ik trots. Het was op initiatief van Theo Waigel dat de Europese Ministers van Financiën de Mei-verklaring aannamen. Met deze verklaring committeerden de Ministers zich nadrukkelijk aan het handhaven van de budgettaire discipline in de periode na toetreding tot de EMU. Voor uw informatie: deze verklaring staat op dit Ministerie beter bekend als de Waigel-declaration.

Ten vierde: Budgetdiscipline en lastenverdeling EU-financiën Theo Waigel was één van de meest fervente voorstanders van de totstandbrenging van een nieuwe cultuur in Europa, waarbij de EU-financiën niet meer automatisch fors van jaar op jaar toenamen. Door succesvolle samenwerking is een trendbreuk gerealiseerd bij opeenvolgende begrotingen, waardoor een reële nulgroei, in lijn met en ter ondersteuning van nationale consolidatie-inspanningen, mogelijk werd. Bovendien past zijn voorstel tot de invoering van een generiek 'Kappungsmodell' in het gezamenlijk streven van Duitsland en Nederland naar een betere verdeling van de budgettaire lasten in Europa.

Beste Theo, ik weet dat deze korte opsomming nauwelijks recht kan doen aan jouw verdiensten. Het afgelopen decennium vormde je met je enorme inzet en werklust een constante en waardevolle factor in de woelige wereld van het internationaal onderhandelen. Jouw vertrek heeft me nog sterker doen beseffen hoe bevoorrecht ik was door jou aanwezigheid .

Ik ben van mening, en ik spreek hier namens de Nederlandse regering, dat dr. Theo Waigel, Bondsminister b.d. van Duitsland, beslissende bijdragen heeft geleverd aan een monetair en budgettair solide Europa. Dit is niet alleen een Duits belang, maar ook een Nederlands belang en meer nog een Europees belang.. De heer Waigel heeft persoonlijk bijgedragen aan het totstandkomen van de voor Nederland zo belangrijke stabiliteitscultuur in het euro-gebied , waardoor Nederland op verantwoorde wijze de gulden kan verruilen voor de euro.

Al deze verdiensten hebben ertoe geleid dat het Hare Majesteit de Koningin heeft behaagd jou te benoemen tot

RIDDER GROOTKRUIS IN DE ORDE VAN ORANJE-NASSAU

EMBARGO TOT 20.00 UUR VRIJDAG 29 JANUARI 1999

Woordvoerder: F.F.M. Kemperman
tel.: 070 - 342 8236

29 jan 99 20:00

Deel: ' Tekst toespraak minister Zalm bij onderscheiding Waigel '
Lees ook