De brug naar de eenentwintigste eeuw - regeerakkoord - 7 juli 1999


De verkiezingen van 13 juni 1999 hebben de politieke machtsverhoudingen grondig door elkaar geschud.

De partijen van de nieuwe meerderheid hebben de signalen van de kiezers goed begrepen en gebundeld in een ambitieus en coherent project. Dit project wil het vertrouwen van de burgers in de overheid herstellen, de creatieve krachten in de samenleving ruimte geven, iedereen volwaardige kansen geven op geluk, zelfontplooiing en welvaart, de sociale bescherming van alle burgers waarborgen, een duurzame relatie tussen mens en leefomgeving uitbouwen en onze natie opnieuw aanzien geven in het buitenland.

De volgende eeuw zal nieuwe uitdagingen met zich meebrengen. Ons land kan een volwaardige plaats innemen in dit nieuwe tijdperk in de mate dat regering en parlement er in slagen de klassieke politieke denkbeelden en recepten te overstijgen en nieuwe wegen in te slaan.

Alle partijen die dit regeerakkoord onderschrijven engageren zich tenvolle voor dit ambitieuze project en zullen daartoe volgende krijtlijnen respecteren:

Zo dient ons land het Europees stabiliteitspakt strikt te volgen, wat betekent dat de begroting in 2002 in evenwicht moet; De financi le middelen toegekend aan het stelsel van de sociale zekerheid blijven gegarandeerd ook rekening houdend met de nieuwe behoeften in de samenleving; De te hoge fiscale en parafiscale druk in het algemeen, en de belasting op arbeid in het bijzonder moet gestaag verlaagd worden tot op het niveau van de ons omringende landen; Duurzame ontwikkeling is de enige waarborg voor een veilige en gezonde toekomst.


(1) Een doeltreffende en zorgzame overheid

(2) De burgerdemocratie

(3) Een veilige samenleving

(4) Een open samenleving

(5) Leefbare (groot)steden

(6) De actieve welvaartstaat

(7) Een moderne sociale zekerheid

(8) Mobiliteit en duurzame ontwikkeling

(9) Belgi in de Europese Unie

(10) Belgi in de wereld

(11) Ethische vraagstukken

(12) De crisis in de voedingssector


(1) Een doeltreffende en zorgzame overheid


De jongste jaren heeft ons land ontegensprekelijk geleden onder betreurenswaardige gebeurtenissen die het vertrouwen van de bevolking in de instellingen danig hebben ondermijnd.

De recente crisis die de voedingsmiddelensector, de ondernemingen, de landbouwers en alle consumenten trof, heeft eens te meer aangetoond dat de werking van de Staat ernstige tekortkomingen vertoont.

Belgi moet opnieuw een modelstaat worden. De burger moet opnieuw fier kunnen zijn op zijn land. Het vertrouwen in en het gezag van de overheid, gefundeerd op de federale loyauteit, dient opnieuw te worden hersteld.

Een externe audit van de openbare besturen

Om dit vertrouwen te herstellen moeten onze overheidsinstellingen worden gemoderniseerd. Een diepgaande hervorming van de openbare besturen dringt zich dan ook op.

De federale Regering zal daartoe, bij middel van een externe audit, uitgevoerd onder het rechtstreeks gezag van de eerste minister en met de medewerking van de ombudsdiensten en de betrokken leidende ambtenaren, een algemene doorlichting laten uitvoeren van de openbare besturen van ons land. Deze externe audit zal betrekking hebben op de kwaliteit van de dienstverlening, de luisterbereidheid, de beroepsmogelijkheden en de snelle afhandeling van de aanvragen. De voorrang van de burger op de administratie zal eveneens een centraal criterium zijn. Tenslotte zal de audit ook de personeelsbehoeften van de verschillende departementen onderzoeken.

Op basis van de resultaten van de audit en na een publieke bevraging zal de Regering samen met betrokken departementen de krachtlijnen van de noodzakelijke hervormingen vastleggen. Een globaal ontwerp desbetreffend zal onder vorm van een volksraadpleging aan de bevolking worden voorgelegd. De burgers zijn immers de eerste belanghebbende partij bij deze hervormingen en de Regering kan zonder haar steun de staatszaken onmogelijk correct beheren. Ook zal er een instrument worden gecre erd om deze hervormingen permanent te evalueren.

De Regering zal tevens op tal van beleidsdomeinen onderzoeken onder welke vorm ze haar onderscheiden opdrachten, de gelijke toegang aan elkeen verzekerend, het best kan vervullen: hetzij door het versterken van haar openbare actie, hetzij door het uitbesteden van taken en diensten, hetzij via publiek-private samenwerking of publiek-privaat partnership, hetzij door middel van het afstoten van taken naar de private sector.

Een pact voor de depolitisering

Heel wat burgers bekritiseren de politisering van de benoemingen en de benoemingsprocedures, waaraan zij - al dan niet terecht - de falende werking van de overheidsdiensten toeschrijven, doch eveneens de objectiviteit en opportuniteit van een groot aantal beslissingen van de publieke overheden in twijfel trekken.

De Regering wil met deze gang van zaken komaf maken. De partijen die de volgende meerderheid zullen vormen, verbinden er zich toe een pact inzake de depolitisering van de openbare besturen te ondertekenen. Daarbij zullen bij alle aanwervingen voor een overheids- of semi-overheidsfunctie systematisch vergelijkende examens en proeven worden georganiseerd. Om de kwaliteit van de aanwervingen te meten zal op erkende deskundigen beroep worden gedaan. Dit laatste zal ook het geval zijn voor de aanwerving en selectie van contractuele ambtenaren.

Het depolitiseringspact bevestigt het spreekrecht van iedere ambtenaar, waarin het huidig statuut voorziet. Ook zal iedere ambtenaar zijn verantwoordelijkheden op een bekwame en onpartijdige manier en met inachtneming van de deontologische regels moeten nakomen. De Regering zal op elk departement een meldpunt inrichten waar op vertrouwelijke basis interne dysfuncties of mistoestanden kunnen worden doorgegeven. Bij zijn benoeming zal de ambtenaar een nauwkeurige beschrijving van zijn opdrachten en taken krijgen. Hij zal er zich schriftelijk toe verbinden deze na te leven.

In het kader van een algemene strategie en permanente vorming van het overheidspersoneel, zullen ambtenaren de mogelijkheid krijgen hun dienst tijdelijk te verlaten om nieuwe bestuursmethodes te bestuderen die zowel in de privsector als in het buitenland worden aangewend.

Om de top van de openbare besturen opnieuw ten volle te motiveren, zal het mandatensysteem voor hoge ambtenaren worden doorgevoerd, meer bepaald voor de leidinggevende functies vanaf rang 13. De betrokken ambtenaren zullen mandaten beperkt in tijd uitoefenen en aan een regelmatige evaluatie worden onderworpen. De beperking van hun mandaat in de tijd zal gecompenseerd worden door een pecuniaire opwaardering.

Een nieuwe verhouding tussen de administratie en de ministeri le kabinetten

De jongste jaren werden de administraties steeds meer uitgesloten uit de voorbereiding van de politieke keuzes en van de wet- en reglementaire teksten die deze concretiseren.

Die overmatige invloed van sommige ministeri le kabinetten heeft vele ambtenaren gedemotiveerd. De administratie moet daarom in het beleidsvoorbereidend werk opnieuw een partner van het ministerieel kabinet worden. Dit moet geschieden door het beperken van het aantal kabinetsleden en het optimaliseren van de dialoog tussen kabinet en administratie. Evenzeer moeten de ambtenaren het beleid, gelegitimeerd door een parlementaire meerderheid, loyaal uitvoeren.

Om de ministers in staat te stellen externe deskundigen aan te trekken bij het uitstippelen van het beleid zullen enveloppes ter beschikking worden gesteld, die in mindering zullen komen van de huidige voorziene kabinetsmiddelen.

Een administratieve vereenvoudiging en wetsevaluatie.

Het overaanbod van wetten en reglementen tast de rechtszekerheid en het rechtsgevoel van de burgers aan. Een teveel aan wettelijke en reglementaire bepalingen fnuikt de creativiteit van burgers en ondernemingen en hun zin voor initiatief.

De federale Regering zal dan ook tijdens de volgende twee jaar de administratieve last voor burgers en ondernemingen met tien procent doen dalen, om het geheel aan formaliteiten en verplichtingen tegen het einde van de regeerperiode met een kwart te verminderen. Om deze kwantitatieve doelstellingen te kunnen controleren, zal de regering meetinstrumenten uitbouwen. Hierbij aansluitend zal de Regering werk maken van de ontwikkeling en invoering van algemene richtlijnen voor een behoorlijke en vereenvoudigde normering.

Tenslotte zal de Regering samen met het Parlement en met medewerking van het cordinatiebureau van de Raad van State een wetsevaluatie instellen. Evaluatie van wetgeving vormt een methode om de effici ntie, de maatschappelijke geldingskracht en de juridische kwaliteit van de wetgeving te verbeteren. Deze wetsevaluatie zal de bestaande wetten beoordelen op hun werking en effectiviteit zodat deze kunnen worden herzien of desnoods afgeschaft.

Een overheid die echt communiceert

Het interne en externe communicatiebeleid van de overheid moet grondig worden bijgestuurd. Dit geldt onder meer voor de werking van de Federale Voorlichtingsdienst, die grondig moet worden gemoderniseerd. De Regering zal ook de nodige maatregelen nemen om de voorlichting van en de contacten met de internationale media beter en systematischer te laten verlopen.

In samenwerking met de andere beleidsniveaus zullen op lokaal vlak publieke informatie- en contactpunten worden ingericht.

De Regering zal bij dit alles maximaal gebruik maken van de nieuwe communicatie-mogelijkheden die de informatiemaatschappij aanreikt. Zo zal de overheid met een ge ntegreerd informaticasysteem worden uitgerust, met eerbiediging van de privacy. Dit informaticasysteem moet toegankelijk zijn voor burgers en bedrijven in hun relaties tot de administratie, in de zin dat voor zoveel mogelijk administratieve handelingen, plichtplegingen en formulieren een voor iedereen toegankelijk digitaal loket gecre erd wordt dat ook door de burgers zal kunnen worden gebruikt als een interactief forum. De betrokken ambtenaren zullen daartoe een specifieke opleiding krijgen.

(2) De burgerdemocratie


Een democratie moet haar wijze van besluitvorming en inspraakmogelijkheden die zij biedt permanent evalueren en verbeteren. De burger moet daarbij opnieuw centraal worden geplaatst zodat hij terug greep krijgt op het politieke gebeuren. De Regering nodigt daarom het Parlement uit een commissie politieke vernieuwing op te richten, die onder meer de modernisering en de aanpassing van ons kiesstelsel zal onderzoeken, de omvang van de kiesomschrijvingen, het versterken van de politieke participatie van alle groepen in de samenleving.

In afwachting van de bevindingen van deze commissie zal de Regering reeds volgende voorstellen bij het Parlement indienen.

Het herzien van de lijststem

In het huidig kiesstelsel bevoordeelt de lijststem de meest batig gerangschikte kandidaten op de lijst. Deze devolutieve werking van de lijststem ontneemt de burger een deel van zijn keuzemogelijkheid en controlemacht.

Daarom zal de Regering een ontwerp indienen om het gewicht van de lijststem tot de helft te herleiden en het systeem van de opvolgers af te schaffen. Zo zal de kiezer, meer dan nu het geval is, kunnen bepalen wie hem zal vertegenwoordigen in het Parlement. Bovendien zal het afzwakken van de lijststem eveneens tot een versterkte politieke vertegenwoordiging van de vrouwen bijdragen.

Een vereenvoudigd uitoefenen van het stemrecht

De Regering zal het elektronisch stemmen, in het licht van de incidenten vastgesteld bij de jongste kiesverrichtingen, evalueren. Dit zal eveneens voor alle andere vormen van kiezen, inclusief de uitgevoerde experimenten i.v.m. de optische lezing gebeuren. De Regering zal hoe dan ook een meer eenvoudig en voor de burger een meer controleerbaar en een meer toegankelijk systeem ontwikkelen. De procedure voor het stemmen bij volmacht zal eveneens vergemakkelijkt worden.

Het stemrecht voor Belgen in het buitenland moet ten volle gerealiseerd worden door een vereenvoudiging van de administratieve procedure, kosteloosheid van de procedure, een meer effici nte informatie en een betere toegankelijkheid tot het uitoefenen van het stemrecht. De Regering zal voor de in ons land verblijvende EU-onderdanen een gelijkaardige regeling uitwerken.

De decumul van mandaten

De cumul van politieke mandaten wekt wantrouwen bij de burger over de goede uitoefening ervan.

De Regering zal nauwlettend toezien op de snelle en correcte toepassing van de nieuwe wetgeving inzake de decumul van mandaten. Voorts zullen de parlementen zelf beslissen over de eventuele versterking van het verbod inzake cumul van politieke mandaten.

In dezelfde geest dient een streng stelsel van onverenigbaarheden zowel voor de publieke als de private sector te worden ingevoerd om belangenconflicten te vermijden. De meerderheidspartijen zullen het Parlement uitnodigen in haar schoot een deontologische commissie op te richten die terzake een rechtspraak moet ontwikkelen. In samenhang hiermee dient ook onverwijld aan de gewone en bijzondere wet van 2 mei 1995 met betrekking tot het verplicht bekendmaken van mandaten, ambten, beroepen alsmede het vermogen van de openbare mandatarissen, uitvoering te worden verleend. Tenslotte dient het Parlement zich uit te spreken over het statuut en de logistieke ondersteuning die aan het parlementslid verleend worden.

De directe democratie

De burgers willen meer inspraak in het beleid. Zij wensen ook aan de belangrijke maatschappelijke en politieke debatten deel te kunnen nemen. Om aan deze verzuchtingen tegemoet te komen, dient de rechtstreekse democratie te worden versterkt.

De artikels van de Grondwet m.b.t. het referendum werden niet voor herziening vatbaar verklaard. Evenwel zal de Regering de mogelijkheden om volksraadplegingen te houden of in te voeren gevoelig uitbreiden en dit op verschillende niveaus. De meerderheidspartijen verbinden er zich toe om rekening te houden met de uitslag van deze volksraadplegingen.

In deze context en binnen bepaalde perken zal de Regering eveneens werk maken van de opwaardering en modernisering van het petitierecht tot een volksinitiatief.

Institutionele en democratische vernieuwing

Artikel 143, u 1, van de Grondwet bepaalt dat met het oog op het vermijden van de belangenconflicten, de federale staat, de gemeenschappen, de gewesten en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, in de uitoefening van hun respectieve bevoegdheden, de federale loyauteit in acht nemen.

De federale loyauteit of het samenwerkingsfederalisme (Bundestreue) bestaat in het toepassen van aangepaste samenwerkingsprocedures met het oog op de regeling van problemen die rijzen tussen de deelgebieden zelf of tussen die deelgebieden en de federale overheid. De samenwerking - als instrument voor de cordinatie van het beleid van de verschillende bestuurslagen - is een waarborg voor het harmonisch functioneren van de federale structuren

De Belgische federale staat moet worden verbeterd zodat de communautaire spanningen definitief uit het leven kunnen worden geholpen en harmonieuze betrekkingen tussen onze gewesten en gemeenschappen te verzekeren.

Om dit te realiseren is er nood aan een vaste ontmoetingsplaats voor discussie en evaluatie. Zij biedt de federale overheid, de gemeenschappen en de gewesten de ruimte om in alle sereniteit de mechanismen van de huidige werking van de staat te analyseren, waardoor in een vroeg stadium oplossingen kunnen worden gevonden voor een betere werking van de instellingen van de federale staat.

Dit overlegorgaan moet ervoor zorgen dat zowel de wetgevende als de uitvoerende macht van de federale staat en van de gemeenschappen en de gewesten bij de institutionele besprekingen worden betrokken.

De taak van dit overleg- en onderhandelingsorgaan bestaat erin de werking van de structuren van de federale staat te evalueren met inachtneming van het principe van de federale loyauteit, en voorstellen te formuleren voor de aanpassing of de wijziging van de institutionele regels inzake financiering en modaliteiten van werking van de instellingen.

Daartoe zal een intergouvernementele en interparlementaire conferentie voor institutionele vernieuwing opgericht worden.

Daarin zullen vertegenwoordigd zijn: de federale, gewestelijke en gemeenschapsregeringen en -parlementen. De werkzaamheden zullen worden geleid door twee voorzitters die tot een verschillende taalrol behoren. De commissie zal taalkundig paritair zijn samengesteld.

De opdrachten van deze conferentie zijn:

(1 a) de unanieme voorstellen uitwerken, neergelegd in het verslag van de Senaatscommissie voor de Institutionele Aangelegenheden (30 maart 1999);

(1b) het probleem te regelen van de organisatie van de lokale besturen (gemeente- en provinciewet) volgens de modaliteiten van het St. Michielsakkoord, alsmede de technische aspecten van de regionale fiscaliteit, het gebruik van de trekkingsrechten en de uitbreiding van de constitutieve autonomie; de conferentie zal ook de modaliteiten opzoeken die de gewesten en gemeenschappen toelaten hun bevoegdheden op een meer effici nte manier uit te oefenen, o.m. op het gebied van de regionale statistiek, de federale subsidies verdeeld door de Nationale Loterij m.b.t. gemeenschappelijke materies, de onteigeningen en de verbetering van de directe kontakten van de gewestelijke en gemeenschappelijke overheden met Europa. Tenslotte verbindt de conferentie zich ertoe de oplossingen uit te voeren die weerhouden werden door de vertegenwoordigers van de twee gemeenschappen in Brussel via hun instellingen, en dit om een harmonieus samenleven van de twee gemeenschappen te verbeteren en een blokkering van de instellingen te vermijden;

(2a) punten van overeenstemming blijven zoeken voor de problemen die het in punt 1a bedoelde verslag aan de orde stelt en waarvoor nog geen consensus bestaan;

(2b) de reflectie en de onderhandelingen voortzetten in het licht van de dagelijkse werking en de opduikende moeilijkheden; mogelijke belangenconflicten voorkomen door op zoek te gaan naar een serene en constructieve convergentie; op consensus berustende voorstellen opmaken voor de komende belangrijke problemen inzake de werking van de federale staat in al zijn geledingen, vertrekkend van het principe van de solidariteit tussen personen.

(3) Een veilige samenleving


Meer veiligheid en een betere werking van het gerecht zijn voor de bevolking prioritair. Een veiligheidsbeleid kan echter niet worden herleid tot het bestrijden van de criminaliteit alleen. Een groot aantal factoren (werkloosheid, de toestand in de grote steden, verkeersonveiligheid, de vervuiling van de leefomgeving ....) dragen bij tot het gevoel van onveiligheid bij onze medeburgers.

Voor het bestrijden van de onveiligheid is er een effici ntere werking nodig van het politie- en justitieapparaat. Tegelijk zal er echter ook een stadsvernieuwingsbeleid en een vernieuwde werkgelegenheidspolitiek moeten worden gevoerd die zal moeten leiden tot een maatschap-pelijke integratie van personen en bevolkingsgroepen die gemarginaliseerd of uitgesloten zijn. Ook zal er moeten gewerkt worden aan een grotere toegankelijkheid tot alle overheidsdiensten, inzonderheid deze van het gerecht.

Binnen de perken van haar federale bevoegdheden zal de Regering snel werk maken van een integrale uitvoering van de Octopusakkoorden. Zij zal eveneens een algemeen veiligheidsplan opstellen en zorgen voor de tenuitvoerlegging van een nieuw beleid inzake strafinrichtingen en uitvoering van de straffen.

De uitvoering van de Octopusakkoorden

Om te vermijden dat het land in een ernstige morele en politieke crisis zou verglijden, hebben acht politieke partijen in het voorjaar van 1998 de traditionele breuklijn tussen meerderheid en oppositie overbrugd en een diepgaande hervorming van politie en gerecht uitgetekend. De Regering wil de uitvoering van deze Octopusakkoorden tot een goed einde brengen. Deze akkoorden moeten op alle punten nageleefd worden. De uitvoering ervan zal onderwopen worden aan een precieze kalender en een strikte budgettaire evaluatie.

De Regering zal ook de nodige maatregelen nemen om de nog niet uitgevoerde aanbevelingen van de Parlementaire onderzoekscommissie Vermoorde en Vermiste Kinderen, de Parlementaire onderzoekscommissie belast met het onderzoek naar een structureel beleid met het oog op de bestraffing en de uitroeiing van de mensenhandel, de Parlementaire onderzoekscommissie Bende van Nijvel bis en de Parlementaire onderzoekscommissie Georganiseerde criminaliteit in Belgi in praktijk te brengen.

Wat de hervorming van de Justitie betreft, zal de Regering - samen met het Parlement - alle schikkingen treffen om de Hoge Raad voor de Justitie onverwijld van start te laten gaan.

Inzake de politiehervorming is het de vaste wil van de Regering deze op 31 maart 2001 van start te laten gaan. De doelstelling van de hervorming is de totstandkoming van een ge ntegreerde politiedienst op twee niveau's, waardoor een hechte en gemotiveerde samenwerking ontstaat tussen de verschillende politiekorpsen en de veiligheid van eenieder wordt gegarandeerd. Een democratische controle via betrouwbare en doorzichtige kanalen is het sluitstuk van de hervorming. Daartoe zal de Regering overgaan tot een snelle installatie van de vernieuwde Comit's P & I en de Bijzondere commissie belast met de parlementaire begeleiding van de Vaste Comit's van Toezicht op de politie- en inlichtingendiensten.

De algemene inspectie van de politie uitgebreid met externen, zal zodanig aangepast worden dat zij individuele klachten kunnen ontvangen en behandelen.

De concretisering van de Octopusakkoorden vereist de samen- en medewerking van alle actoren die van ver of dichtbij bij de politie en het gerecht betrokken zijn. De Regering doet beroep op hun volle medewerking en inzet.

Het opstellen van een veiligheidsplan

De federale Regering zal voor het einde van het jaar een veiligheidsplan opstellen, dat volgens het concept van de integrale veiligheidszorg zal werken. Deze veiligheidszorg concretiseert zich in een keten, die achtereenvolgens bestaat uit een preventieve schakel, een repressieve schakel en de nazorg voor slachtoffers en daders.

Het plan zal wetenschappelijk worden onderbouwd en beoogt twee doelstellingen: een daadwerkelijke daling van alle vormen van criminaliteit en een wezenlijke verhoging van de lage ophelderingsgraad van misdrijven.

Het plan zal zich daarbij toespitsen op volgende prioriteiten:

- geweldsdelicten terugschroeven;

- de georganiseerde misdaad in kaart brengen en bestrijden;

- de witteboordcriminaliteit beter opsporen en doen dalen;

- bestrijden van mensenhandel en andere vormen van uitbuiting;

- seksuele misdrijven maximaal voorkomen;

- jeugddelinquentie bestrijden;

- het hooliganisme indijken;

- drugsoverlast en -criminaliteit inperken;

- de verkeersongevallen met persoonlijk letsel beperken;

Voor elk van deze prioriteiten zal het plan voorzien in specifieke instrumenten en actiemiddelen. De belangrijkste actiemiddelen van het veiligheidsplan zijn:

(1) een moderne politie, verankerd in de samenleving en geori nteerd op de echte politiekerntaken; daartoe zal werk worden gemaakt van een vernieuwd management en een bedrijfsgerichte aanpak; doel hiervan is dat de agenten van de autonome lokale politiediensten meer op straat aanwezig zijn, ten dienste van en luisterbereid ten aanzien van de burgers; een verhoogde aanwezigheid van agenten in de wijken verhoogt het veiligheidsgevoel van de burgers en zal de criminaliteit preventief tegengaan; per politiezone moeten de burgers 24u op 24u toegang hebben tot een politiepost.

(2) een vereenvoudiging van het strafrecht, gekoppeld aan een meer effici nte strafprocedure,

(3) normstellend optreden, een snelle en aangepaste aanpak van iedere overtreding, en dit of preventief of repressief.

(4) het bestrijden van corruptie, corruptief gedrag en normvervaging door de oprichting binnen het kader van de federale politie van een versterkte anti-corruptiedienst,

(5) het opdrijven van de inspanningen rond veilig bouwen en inrichten, wijkveiligheid en risicobeheersing en dit vooral in de meest getroffen wijken,

(6) internationale samenwerking tegen de georganiseerde misdaad en de witteboord-criminilateit,

(7) het versterken van de strafbemiddeling en de alternatieve straffen,

(8) de effici nte blokkering en inbeslagname van criminele vermogens en de effici nte inning van de geldboetes.

Naast het federaal veiligheidsplan zullen, prioritair voor de stedelijke gebieden, lokale veiligheidsplannen worden opgesteld. Deze lokale plannen zullen de veiligheids- en samenlevingscontracten in acht nemen. Elke interveni nt, politieagent of sociaal werker zal daarbij zijn taak uitvoeren met de strikte naleving van zijn deontologie. De versterking van het repressieapparaat zal wel gepaard gaan met een betere bescherming van de fundamentele rechten van de burgers die er mee worden geconfronteerd. Inzonderheid zullen maatregelen worden genomen om misbruik van het recht van onderzoek en valse aanklachten tegen te gaan.

Een nieuw strafuitvoerings- en gevangenisbeleid

Talrijke medeburgers zijn er van overtuigd dat een aantal gevaarlijke misdadigers na hun veroordeling voortijdig worden vrijgelaten. Om deze onrust weg te nemen zullen strafuitvoeringsrechtbanken worden opgericht. Tegelijk zal voor personen die zich schuldig hebben gemaakt aan afschuwelijke misdaden, zoals geweldpleging en moord op kinderen, bejaarden, politie en werknemers die beroepsmatig met criminaliteit in contact staan, de samendrukbaarheid van de straf sterk worden ingeperkt. In dezelfde geest zal de Regering steun verlenen aan de Oproep van Lausanne om georganiseerde misdrijven tegen kinderen aan te merken als misdrijven tegen de mensheid, waardoor die misdrijven niet kunnen verjaren.

Er zal ook voor gezorgd worden dat de rechtsonderhorigen berecht worden binnen redelijke termijnen, zoals voorzien in de Europese Conventie van de Rechten van de Mens. Om diezelfde rechtzekerheid te bevorderen zal eveneens de invoering onderzocht worden van een verjaringstermijn voor de uitvoerbaarheid van rechterlijke uitspraken.

Tenslotte zal de Regering werk maken van een modernisering van het gevangenisbeleid, waarbij onder meer alternatieven voor vrijheidsberoving, zoals o.a. het elektronisch huisarrest, de strafbemiddeling en de gemeenschapsdienst zullen aangemoedigd worden. De wet op de voorlopige hechtenis zal eveneens worden herzien. Tenslotte zal in samenwerking met de gemeenschappen bijkomende plaatsen in gesloten en halfopen centra gecre erd worden voor zwaar recidiverende jonge delinquenten, die de openbare orde ernstig verstoren.

Een snelle en humane rechtsbedeling

Voor talrijke mensen vormt de kostprijs van een proces een grote hinderpaal. Het gerecht moet een voor iedereen toegankelijke en humane overheidsdienst zijn. Daartoe zal de begroting voor rechtsbijstand worden verhoogd en dit in de eerste plaats wat de eerstelijnsrechtshulp betreft. Ook zal een tenlasteneming van de gerechts-, verdedigings- en bijstandskosten onder de vorm van een verzekering of onderlinge verdeling worden overwogen. Hierbij moet rekening worden gehouden met de bestaande rechtsbijstandsclausules in de verzekeringspolissen.

En van de voornaamste oorzaken van het verlies aan vertrouwen in het gerecht is het gebrek aan begrip, luisterbereidheid en opvang ten aanzien van het slachtoffer in het strafproces. Daartoe zal het bestaande systeem worden verbeterd. Ook zullen de Regering en het Parlement zo snel mogelijk de Wet Franchimont evalueren op basis waarvan de nodige aanpassingen over de rol van en de informatie aan het slachtoffer in het strafproces zullen worden doorgevoerd.

De strijd tegen de gerechtelijke achterstand - die menselijke drama's veroorzaakt - dient onverwijld versterkt te worden. Naast het afsluiten van de beleidsplannen zoals voorzien in de Octopusakkoorden zal de Regering, in overleg met de gerechtelijke overheden, daartoe volgende maatregelen nemen:

(a) door de Hoge Raad voor de Justitie een bestendige en objectieve analyse laten uitvoeren van de omvang en de oorzaken van de gerechtelijke achterstand;

(b) zorgen voor een betere verdeling van het werkvolume onder de magistraten en van een verhoging van hun mobiliteit;

(c) dringend een doorlichting van de rechtbanken, hoven en parketten te Brussel laten verrichten op basis van dewelke de Regering voor het einde van het jaar de nodige maatregelen zal treffen en hervormingen zal doorvoeren, om een goede werking van de Justitie te verzekeren;

(d) het uitbreiden van het stelsel van de referendarissen en de opwaardering van het statuut en de taken van de griffier en de parketsecretarissen;

(e) het grondig herzien van de gerechtelijke procedure (hervorming van de procedure op verzet, hervorming van de gerechtelijke expertise, termijn van neerlegging van conclusies van de advocaten, tabel van het zittingsblad, uitbreiding van de mogelijkheden om een procedure bij gewoon verzoekschrift in te leiden ...);

(f) het ontlasten van de rechtbanken door meer gebruik te maken van administratieve boetes (bijvoorbeeld gewone verkeersovertredingen), van arbitrage (bijvoorbeeld consumentengeschillen) en van procedures bij onderlinge toestemming (bijvoorbeeld echtscheidingen via notaris of de ambtenaar van de burgerlijke stand);

(g) het doorlichten en herori nteren van de investeringsprogramma's, en dit in eerste instantie in de informatica, en versterking van de opleiding, incluis de permanente vorming;

(h) de oprichting van gespecialiseerde afdelingen in de parketten en rechtbanken ter bestrijding van de zware milieudelicten.

De toepassing van het snelrecht met inachtneming van de rechten van de verdediging moet worden versterkt. Een doorlichting van het huidig stelsel zal worden verricht. Indien hieruit de noodzaak van een aanpassing bevestigd wordt, zal de Regering een vorm van onmiddellijke verschijning invoeren in het bijzonder in geval van openlijke geweldpleging, zware inbreuk en in het bijzonder betrapping op heterdaad. Hierbij zal ruim gebruik worden gemaakt van alternatieve straffen en sociale begeleiding. Tevens zal de nadruk worden gelegd op het herstel van de aangerichte schade.

(4) Een open samenleving


Belgi moet een open en verdraagzame samenleving zijn. Iedereen die hier verblijft moet zich aan de vigerende wetten en reglementen houden. Inburgering moet het uitgangspunt van de integratie in onze maatschappij zijn. Evenzeer moet iedere vorm van racisme, intolerantie en discriminatie kordaat worden bestreden.

De integratie

De Regering is van oordeel dat de verkrijging van de Belgische nationaliteit een belangrijke factor van integratie is in onze samenleving. Om deze integratie te bevorderen zullen belangrijke wijzigingen aan het Wetboek van de Belgische Nationaliteit worden aangebracht.

In het bijzonder zal de procedure van verkrijging van de Belgische nationaliteit door naturalisatie op de bestaande procedure inzake nationaliteitsverklaring worden afgestemd. Meer bepaald zal de aanvraag tot naturalisatie kosteloos zijn en het engagement inhouden van de aanvrager om de Grondwet en de wetten van het Belgische volk, alsmede de verklaring van de Fundamentele rechten en vrijheden van de Mens na te leven en uitdrukking geven van de wil tot integratie. Tevens zullen de bepalingen van artikel 15 van het Wetboek van de Belgische nationaliteit herzien worden teneinde de vragenlijst op te heffen. Ook zal het Koninklijk Besluit van 13 december 1995 als volgt worden aangepast: "1x geboorteakte van de aanvrager of een gelijkwaardig document afgeleverd door de diplomatieke of consulaire overheden van het land van oorsprong. Ingeval van onmogelijkheid of zware moeilijkheden om dergelijke akte af te leveren kan deze vervangen worden door een akte van bekendheid zoals voorzien in de art. 71 en 72 van het Burgerlijk Wetboek.". Daarnaast zal ook de rol van het parket worden geherdefinieerd. Zo zal het parket binnen een termijn van n maand een advies omtrent de eventuele aanwezigheid van zware persoonlijke feiten in hoofde van de aanvrager dienen uit te brengen. Indien dit advies negatief is zal het dossier voor beslechting aan de Kamer van volksvertegenwoordigers worden overgezonden. In dezelfde geest zal de minister van Justitie aan de parketten ook een omzendbrief richten om naturalisatieaanvragen, welke een crimineel doel beogen, te bestrijden. Ook de nationaliteitsverklaring zelf zal worden vereenvoudigd door de termijn voor het advies van het parket in te korten tot n maand en de leeftijdsvoorwaarden te versoepelen.

De Regering zal de desbetreffende ontwerpen onmiddellijk na het zomerreces bij het Parlement indienen.

De Regering zal de nieuwe regeling n jaar na haar inwerkingtreding beoordelen.

Een realistisch en humaan asielbeleid.

De Regering zal de Conventie van Geneve onverkort toepassen en bovendien voor de oorlogs-ontheemden een coherent statuut uitwerken; statuut dat tijdelijk en hernieuwbaar is en daadwerkelijk de terugkeer inhoudt, zodra de oorlogssituatie in het land van herkomst ophoudt te bestaan en dit voor zover hun terugkeer daadwerkelijk mogelijk is.

Voor wat de asielzoekers in het kader van de Conventie van Geneve betreft, zullen de procedures ingekort, verbeterd en vereenvoudigd worden, met behoud van alle rechten van de verdediging.

Wat de in ons land verblijvende illegalen betreft zal een onafhankelijke instantie, met een procedure die de rechten van de verdediging eerbiedigt en die voldoende bestaft is, zich geval per geval uitspreken over een mogelijke regularisatie en dit op basis van voorafgaandelijk geformuleerde strikte criteria waarbij de aanvraag binnen een korte periode na de inwerkingtreding moet werden ingediend. Overeenkomstig deze criteria zullen in aanmerking komen : (1) uitgeprocedeerde asielzoekers die binnen een termijn van vier jaar geen uitvoerbare beslissing hebben ontvangen (drie jaar voor families met schoolgaande kinderen) en geen gevaar betekenen voor de openbare orde of manifeste fraude bij het indienen van de aanvraag of in de asielprocedure hebben gepleegd, (2) de personen die om redenen onafhankelijk van hun wil onmogelijk kunnen terugkeren, (3) ernstig zieke personen, (4) personen die welbepaalde problematische humanitaire omstandigheden kunnen doen gelden en die hier duurzame sociale contacten hebben ontwikkeld.

Aan zij die afgewezen werden en langdurig in Belgi verbleven hebben, kan een renteloze lening worden toegekend teneinde hun herintegratie in hun land van herkomst te vergemakkelijken.

De strijd tegen het racisme en de onverdraagzaamheid

De federale Regering engageert zich om de bestaande anti-racismeregelingen en het anti-revisionisme op haar effectiviteit te evalueren en - waar nodig - de nodige aanpassingen aan te brengen. Het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding zal eveneens met deze evaluatie geassocieerd worden. De minister van Justitie zal opdracht krijgen om de procureurs-generaal met een omzendbrief in kennis te stellen van de wil van de Regering om voormelde regeling op een stringente wijze toe te passen.

Er zal aan het Parlement een algemene anti-discriminatiewet worden voorgesteld die tot doel heeft elke discriminatie, meer in het bijzonder op grond van de seksuele geaardheid tegen te gaan. Tevens zal een volwaardige wettelijke partnerregeling worden uitgewerkt. De Wet van 23 november 1998 tot invoering van de wettelijke samenwoning moet onmiddellijk worden uitgevoerd.

(5) Leefbare (groot)steden


Een combinatie van stadsvlucht, kindonvriendelijkheid, verloedering, onveiligheid, verpaupering, speculatie in vastgoed, gebrek aan publieke investeringen en samenlevingsproblemen tussen diverse bevolkingsgroepen hebben in bepaalde stedelijke wijken een negatieve dynamiek tot stand gebracht. Sommige goed bedoelde beleidsmaatregelen hebben deze neerwaartse trend vaak nog versterkt, zoals de grootschalige sociale huisvestingprojecten die de concentratie van bevolkingsgroepen of functies van eenzelfde sociaal-economisch profiel in de hand hebben gewerkt.

De volgende jaren zal een maximale inspanning worden geleverd om een beter leef- en woonklimaat in deze wijken tot stand te brengen. In samenspraak met de plaatselijke bevolking vereist dit een globale en ge ntegreerde aanpak, onder meer op het vlak van de veiligheid, de mobiliteit, de huisvesting, het versterken van het economische en sociale weefsel en het aantrekken van nieuwe investeringen.

De Regering zal door middel van een samenwerkingsakkoord met de Gewesten zo'n beleid uittekenen. Daarbij zullen vooral specifieke maatregelen getroffen worden om deze stadswijken nieuwe kansen te geven. De Regering zal nagaan welke fiscale instrumenten aangewend kunnen worden om de renovatie en leefbaarheid van deze wijken te stimuleren. Zo zal onder meer het kadastraal inkomen van het onroerend goed, toegespitst op handels-, ambachtelijke en industri le panden in bedoelde wijken worden verlaagd en zal er prioritair aandacht worden besteed aan de renovatie van de eigendommen die de federale overheid en zijn instellingen in deze buurten bezit, alsmede aan de collectieve voorzieningen. In het federale mobiliteits- en veiligheidsbeleid zal er ook door het opstellen van lokale veiligheidsplannen bijzondere aandacht aan de grote steden worden besteed.

Bij het uitstippelen van een (groot)stedenbeleid zal de federale overheid tenslotte gebruik maken van enveloppefinanciering waarbij de steden zich ertoe verbinden, vooraf overeengekomen doelstellingen te realiseren die rekening houden met de verzuchtingen van de bevolking die leeft in deze probleemwijken.

(6) De actieve welvaartstaat


De regering heeft de vaste wil Belgi uit te bouwen tot een actieve welvaartsstaat. In het verleden werd teveel de nadruk gelegd op een passieve benadering. Daarbij werd kansarmoede en bestaansonzekerheid vooral bestreden met werkloosheids- en OCMW.-uitkeringen. Het waarborgen van uitkeringen alleen, in het bijzonder wanneer deze laag zijn, is niet voldoende om de geholpen personen zich volwaardig burgers te laten voelen. De huidige aanpak biedt zowel financieel als sociaal onvoldoende perspectieven.

Een actieve welvaartsstaat wil daarentegen voorkomen dat mensen uit de boot vallen en tracht er voor te zorgen dat iedereen, zowel vrouwen als mannen, met de verzekering van een hoog niveau van sociale bescherming, een creatieve bijdrage kan leveren aan de samenleving en hij of zij dit kan verzoenen met de kwaliteit van zijn of haar persoonlijk leven. De actieve welvaartstaat investeert in mensen, in opleiding, in werk en niet enkel en alleen in uitkeringen.

Concreet wil de regering een actief opleidings- en werkgelegenheidsbeleid voeren dat er op gericht is de werkgelegenheidsgraad te doen stijgen. De Belgische werkgelegenheidsgraad ligt op slechts 57.3%, daar waar het gemiddelde van onze drie belangrijkst handelspartners 61.7% bedraagt en dat van de ons omringende landen 64.4%. Door meer mensen tussen de 18 en 65 aan werk te helpen moet de draagkracht van onze economie opnieuw worden versterkt. Zo zullen de sociale zekerheid en de opvang van de kosten verbonden aan de vergrijzing van de bevolking onderstut worden door een breder financieel draagvlak.

Het uitgangspunt van de regering is dat verhoogde werkgelegenheid en sociale bescherming hand in hand kunnen gaan en niet aan elkaar tegengesteld zijn. Dit ligt in het verlengde van het Europees werkgelegenheidspakt.

Het parlement en de regering moeten de krijtlijnen voor deze nieuwe aanpak uittekenen. In een hernieuwd overleg met het middenveld en de sociale partners zullen deze krijtlijnen worden besproken en ge mplementeerd.

Het verhogen van de werkgelegenheidsgraad

Tal van analyses tonen aan dat de lage werkgelegenheidsgraad in Belgi in belangrijke mate verklaard wordt door de hoge belasting die weegt op de arbeid. Een verlaging van de lasten op arbeid is voor de regering dan ook de aangewezen, hoewel niet de enige weg om de werkgelegenheidsgraad te doen stijgen. De aanpak die de federale regering wil volgen is er een die iedereen kansen wil geven, de arbeid goedkoper wil maken en de inspanning wil belonen.

Bij die aanpak moet gezorgd worden dat de vruchten van de loonlastendaling maximaal benut worden ten voordele van nieuwe tewerkstelling en het verhogen van de inspanningen voor vorming en opleiding. De regering vraagt dan ook dat de sociale partners loonafspraken tot stand brengen die terdege met deze doelstellingen rekening houden. De regering zal daarover met hen in overleg treden en roept hen op samen te werken aan dit vernieuwd programma voor werkgelegenheid.

Naast het evalueren en harmoniseren van de diverse banenplannen met het oog op hun vereenvoudiging en het wegwerken van de perverse effecten, voorziet de regering zeven soorten maatregelen om de werkgelegenheidsgraad wezenlijk te verhogen:

(1) Het invoeren van "startbanen" voor jongeren met als doel iedere jongere binnen de zes maanden na zijn of haar afstuderen op de arbeidsmarkt in te schakelen. Hiertoe zal de regering onmiddellijk een specifiek stelsel van lastenverlaging of tussenkomst in de loonlast organiseren voor schoolverlaters met een lage opleiding. Dit stelsel zal in overleg met de gewesten en gemeenschappen versterkt worden met specifieke initiatieven op het gebied van bemiddeling, opleiding en tussenkomst in de loonkost, zodat re le werkervaring kan opgebouwd worden op basis van een arbeidscontract. Daarnaast zullen de bestaande stelsels voor inschakeling van jongeren zoals de stagiairs ge ntegreerd en waar nodig versterkt worden.

(2) In het tweede kwartaal van het jaar 2000 zal de regering naast de verhoging van de sociale Maribel en de invoering van een tegemoetkoming voor "startbanen" een substanti le daling van gemiddeld ongeveer 32.000 frank per werknemer per jaar van de lasten op arbeid doorvoeren. die o.m. door haar forfaitair karakter in eerste instantie de tewerkstelling van laaggeschoolden zal aanmoedigen. Hierbij zal rekening gehouden worden met de arbeidstijd. De financiering van de loonkostendaling zal tot stand gebracht worden binnen de krijtlijnen van het stabiliteitspact en op zo een wijze dat het financi le evenwicht van de sociale zekerheid wordt gevrijwaard, rekening houdend met de maatregelen voorzien in dit akkoord. Daartoe zullen de transfers naar de sociale zekerheid verhoogd worden om hetzelfde inkomen te garanderen aan de sociale stelsels.

Op het einde van het tweede jaar van de legislatuur zal de maatregel worden ge valueerd. In het derde jaar zal in functie van de beschikbare ruimte een bijkomende en gelijkaardige inspanning worden gerealiseerd, indien de voorziene tewerkstellings- en terugverdieneffecten worden gehaald. In de begroting 2002 zal in ieder geval een veiligheidsmarge worden opgenomen om de financiering van de sociale zekerheid veilig te stellen in geval bij de evaluatie de resultaten lager zouden uitvallen dan verwacht.

(3) Het dichten van de werkloosheidsvallen. Voortbouwend op het interprofessioneel akkoord 1999-2000 zal voor de laagste arbeidsinkomens via fiscale of parafiscale weg het beschikbaar inkomen worden verhoogd. Mensen die hun uitkering voor een baan ruilen, zullen gedurende een overgangsperiode hun voordelen in de sociale zekerheid verbonden aan hun vorig statuut blijven genieten. De kostenaftrek voor kinderopvang zal verbreed worden via een systeem van belastingskrediet. Het statuut van deeltijds werkenden zal worden verbeterd. Tenslotte zal de regering onderzoeken hoe het systeem van de PWA kan evolueren naar het nieuwe stelsel voorzien onder punt (5).

(4) Het optrekken van de werkgelegenheidsgraad van de 50-plussers. Om de arbeidsparticipatie van deze leeftijdscategorie te bevorderen zal onderzocht worden hoe binnen het algemeen kader d.m.v. een degressieve lastenverlaging de tewerkstelling van deze mensen kan aangemoedigd worden in combinatie met het systeem van deeltijdse uitgroeibanen. Bruggepensioneerden en oudere werklozen moeten wanneer zij dat wensen hun ervaring en kennis opnieuw ten dienste kunnen stellen van de maatschappij zonder de rechten van hun statuut te verliezen. Omgekeerd zal onderzocht worden hoe voor zware en belastende beroepen een soepeler eindeloopbaanregeling kan worden uitgewerkt.

(5) Bijzondere aandacht zal besteed worden aan de integratie in de arbeidsmarkt van langdurig werklozen, bestaansminimumtrekkers en al diegenen die het risico lopen in deze categorie terecht te komen. Via een snellere activering van werkloosheidsuitkeringen en de uitkeringen bestaansminimum zal de aanwerving van deze doelgroepen aangemoedigd worden. Dergelijke activering is vooral maar niet uitsluitend bedoeld voor de sociale en culturele profit en non-profitsector en de sector van de sociale economie.

(6) De regering zal de wettelijke en administratieve teksten aanpassen om de ter beschikking stelling toe te laten van werknemers via werkgeversgroeperingen of via de aanwerving van werknemers door gespecialiseerde instellingen. De betrokken werknemers behouden alle rechten voorzien in het arbeidsrecht.

(7) Voor zover het de begroting niet bezwaart zullen het witten van zwartwerk door diensten aan huis en aan personen fiscaal aftrekbaar gemaakt worden d.m.v. belastingkredieten.

De aanpassing van de arbeidstijd en de kwaliteit van de arbeid

De regering wil tegemoetkomen aan de verzuchtingen van de burgers voor een soepeler organisatie van de arbeidstijd. Zij zal ernaar streven de mogelijkheden terzake uit te breiden.

Een kostenneutrale vermindering van de arbeidsduur opent vrijwillige mogelijkheden tot behoud of verbetering van de tewerkstelling die kunnen verschillen van sector tot sector of volgens de grootte van het bedrijf. De regering zal ernaar streven de moeilijkheden die voor het ogenblik de onderhandelingen van conventies terzake in de ondernemingen en sectoren belemmeren weg te werken. Zij zal binnen de grenzen van de concurrentiekracht van de ondernemingen, zonder de loonkost te verzwaren en met vrijwaring van het inkomen van de werknemers, de financi le prikkels ten voordele van een verkorting van de arbeidstijd en van de vierdagenweek versterken. Zij zal erop toezien dat de stabiliteit en de duurzaamheid van de toegekende hulp en de toegang tot dergelijke formules verzekerd blijft.

Ook de vrijwillige vierdagenweek zal door de regering ondersteund worden via de invoering van een veralgemeend systeem van 1/5de loopbaanonderbreking die in beginsel voor alle werknemers die dat vragen toegankelijk is. De practische toepassingsmodaliteiten ervan zullen geregeld worden via CAO of bij gebreke hieraan in onderling overleg tussen de werkgever en de werknemers. Andere formules van arbeidstijdorganisatie of arbeidsherverdeling zoals een annualisering van de arbeidsduur zullen nader worden onderzocht. Verlofformules die de ouders de mogelijkheid bieden hun gezinsleven optimaal te verzoenen met hun beroepsactiviteit zullen worden uitgewerkt voor zover deze de continu teit en de goede werking van het bedrijf niet in het gedrang brengen. In het bijzonder wordt gedacht worden aan een verlofregeling voor de woensdagnamiddag.

De modernisering van de overheidsbedrijven

Gelet op het belang van de overheidsbedrijven voor de prestaties van onze globale economie zal de regering, rekening houdend met de specifieke situatie van elke onderneming, in samenwerking met elk bedrijf een strategisch plan opstellen teneinde hun rol en opdrachten op middellange termijn te defini ren.

De overheidsbedrijven dienen onvermijdelijk te worden gemoderniseerd in functie van de technologische ontwikkelingen en van de openstelling van de markten. Deze modernisering is nodig in het belang zelf van de ondernemingen en hun werknemers. In de huidige stand van zaken is het redelijk te veronderstellen dat dit zal uitmonden in een belangrijke valorisatie van overheidsactiva, waarvan de opbrengst in mindering zal gebracht worden van de overheidschuld.

Daarnaast zal ook het privaat-publiek-partnerschap aangemoedigd worden om belangrijke investeringen mogelijk te maken, onder meer inzake mobiliteit, beheer van publiek onroerend patrimonium en digitalisering van de overheidsdiensten.

Motivatie en participatie van de werknemers

Teneinde de motivatie en de betrokkenheid van de werknemers te verhogen, zal de regering een wettelijk kader cre ren om formules van werknemersparticipatie, die boven het loon en binnen het kader van een collectieve arbeidsovereenkomst aan alle werknemers van de betrokken onderneming worden aangeboden, mogelijk te maken en dit buiten de loonnorm voorzien in de wetgeving op de preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen.

Op dezelfde wijze zal de regering de in het kader van sectoriele CAO opgerichte pensioenfondsen in de tweede pijler aanmoedigen door ze ook buiten de loonnorm toe te laten.

De regering ziet hierin belangrijke instrumenten om de financi le structuur van onze economie te verstevigen.

Zoals in de meeste Europese landen is het ook wenselijk bepaalde modaliteiten van het sociaal statuut die overge rfd werden van de industri le maatschappij geleidelijk te laten convergeren teneinde bestaande discriminaties weg te werken.

De regering zal eveneens een voluntaristisch beleid uitstippelen inzake permanente vorming van werknemers gedurende hun beroepsloopbaan.

De regering wil ook de arbeidsvoorwaarden en de kwaliteit van de arbeid verder verbeteren. Hiertoe zal ze o.m. uitvoering geven aan de kaderwet "Welzijn op het werk".

De aanmoediging van de KMO's en Zelfstandigen

Belgi telt ongeveer 576.000 personen met een zelfstandige activiteit als hoofdberoep, daarnaast telt het 208.000 personen die een zelfstandige activiteit als bijberoep uitoefenen. De groep van de zelfstandigen en KMO's vormt een sleutelsector van onze economie: hij levert en zorgt voor 56% van de globale tewerkstelling in de Belgische priv-sector.

Naast het ontoereikend sociaal statuut wordt de uitbouw van zelfstandige activiteiten belemmerd door overdreven administratieve taken.

De regering zal onmiddellijk een systeem uitwerken dat elk bedrijf en zelfstandige een uniek identificatienummer geeft. Zij zal tevens een nheidsloket tot stand brengen met het oogmerk de herhaling te voorkomen van tal van administratieve plichtplegingen. Met minder regelgeving en minder administratieve druk en meer ondersteuning en erkenning van persoonlijk initiatief is een sterke groei van het aantal ondernemingen en van werkgelegenheid mogelijk.

De administratieve vereenvoudiging op sociaal vlak zal worden doorgezet, geintensifieerd en uitgebreid tot het domein van de statistiek. Hierbij zullen de federale en gewestelijke administraties nauwer samenwerken.

De regering is van oordeel dat een stabiel wetgevend klimaat gunstig is voor de uitbouw van de KMO's. De reglementeringen dienen een duurzaam en stabiel karakter te hebben opdat de ondernemingen op middellange termijn zouden kunnen plannen. Zoals in andere domeinen, zal ook voor de zelfstandigen en de KMO's de niet-retroactiviteit van de reglementen en de wetten worden gewaarborgd. Bovendien zal in alle te nemen maatregelen worden rekening gehouden met de specificiteit van de kleine en middelgrote ondernemingen.

De regering zal "starters" aanmoedigen door een aanpassing van de berekening, de toegestane kortingen en de betalingstermijnen van de sociale zekerheidsbijdragen, door in een de tijd beperkte activering van werkloosheidsuitkeringen, door de invoering van een doorlopende verzekering tegen werkloosheid en kleine risico's en door het vergemakkelijken van de toegang tot de kapitaalmarkten en de beurs. Tegelijkertijd moeten de risico's van excessieve schuldopbouw worden beperkt.

In het licht van de jongste ervaringen dient de uitverkoop van Belgische bedrijven aan het buitenland te worden afgeremd o.m. door de invoering van corporate governance. Naast het stimuleren van beursintroducties dient dit te gebeuren door een wijziging van de overname- en vennootschapswetgeving, het stimuleren van pensioenfondsen als stabiele aandeelhouders en het aanmoedigen van het werknemers-aandeelhouderschap zoals hierboven omschreven.

Een arbeidsvriendelijke en milieuvriendelijke fiscaliteit

De fiscale en parafiscale druk in Belgi is zeer hoog. Deze last drukt voornamelijk op de inkomens uit de arbeid, wat het scheppen van banen in de weg staat. De tendens dient te worden omgebogen. Bovendien zijn interne verschuivingen noodzakelijk om te komen tot een meer sociale, arbeidsvriendelijke en op de ecologie afgestemde fiscaliteit.

Alle belastingschalen in de personenbelasting zullen vanaf 1999 geherindexeerd zijn. Bovendien zal een aanvang worden gemaakt met de afschaffing van de aanvullende crisisbijdrage, te beginnen met de laagste inkomens en pensioenen.

In de loop van de legislatuur zal de regering een algemene hervorming van de personenbelasting uitwerken. Zij zal zich daarbij laten leiden door een beperking van het aantal tarieven, het verhogen van de belastingsvrije minima en het groeperen van de aftrekmogelijkheden in een beperkt aantal forfaitaire korven waarbinnen de belastingplichtige zijn keuze maakt. Ook het systeem van een belastingtoeslag voor het opvangen van specifieke kosten voor belastingplichtigen met een laag inkomen zal onderzocht worden. Bovendien moet het nieuwe belastingsysteem neutraal zijn t.a.v. de gekozen samenlevingsvorm. De respectieve discriminaties ten aanzien van gehuwden, samenwonenden en alleenstaanden zullen worden weggewerkt. De belastingaangifte zal eveneens drastisch worden vereenvoudigd wat zal bijdragen tot een betere aanslag en inning van de verschuldigde belasting.

Deze wijziging van de belastingstructuur moet ook bijdragen tot het realiseren van de doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling waartoe ons land zich internationaal heeft verbonden. Daartoe zullen in het kader van de algemene hervorming verschuivingen plaatsvinden van een arbeidsbestraffende belasting naar een belasting die helpt deze doelstellingen te realiseren zoals door de invoering van CO} energieheffing. Teneinde evenwel de concurrentiepositie van Belgi niet in gevaar te brengen, is het noodzakelijk hierover een akkoord in Europees kader te bereiken. Daarom zal van bij de aanvang van de Belgische deelname aan de troika en gedurende het Belgisch voorzitterschap de regering haar verantwoordelijkheid opnemen en voorstellen indienen om tot de invoering van zulke nieuwe belastingsvormen te komen die echter steeds in mindering moeten worden gebracht van de belasting op arbeid. Onafhankelijk hiervan zal worden onderzocht of een eenzijdig invoeren van zo'n heffingen gecompenseerd door een evenredige daling van de belasting op arbeid doenbaar is zonder de concurrentiekracht van onze economie aan te tasten.

Inzake de vennootschapsbelasting zal de regering de bestaande internationale trend volgen tot verlaging van de nominale tarieven en dit binnen een budgettair neutraal kader. Een hervorming zal worden voorbereid waarbij de basisaanslagvoet zal worden verminderd gecompenseerd door de vermindering van de aftrekmogelijkheden. In dit kader zal het fiscaal statuut van de KMO's en voornamelijk dat van de kleinste ondernemingen moeten worden opgewaardeerd om de investeringen met eigen middelen te stimuleren. Een van de pistes die de regering wil onderzoeken is onder bepaalde voorwaarden een deel van de voor investeringen gereserveerde winsten vrij te stellen van de vennootschapsbelasting. Ook de aftrekbaarheid van bepaalde onbetwistbare kosten dient geleidelijk te worden uitgebreid.

Met het oog op het terugdringen van het zwart werk en het bevorderen van de werkgelegenheid overweegt de regering inzake indirecte belastingen om binnen het kader van de Europese richtlijn experimenten op gang te trekken, in overleg met de betrokken sectoren, voor een BTW-verlaging op arbeidsintensieve diensten. Tevens zal de regering, via verschuivingen binnen de indirecte fiscaliteit, milieubewuste en -vriendelijke productie en consumptie stimuleren door "eco-kortingen" in te voeren, met name BTW- en accijnsverlagingen.

De regering zal tenslotte n.a.v. het Europees voorzitterschap initiatieven nemen inzake de Europese harmonisering van de belastingen in het algemeen, en de belasting op inkomens uit kapitaal in het bijzonder. De bestaande concurrentie heeft perverse gevolgen voor de belastingdruk op arbeid. Een Europese harmonisering moet prioritair aangewend worden voor de verlaging van de lasten op arbeid. Om de concurrentiekracht van de Belgische economie te vrijwaren, mag een Europese harmonisering in geen geval leiden tot een verhoging van de globale lastendruk.

De publieke financi n

Alle hierboven opgesomde maatregelen en alle initiatieven die op de diverse beleidsdomeinen zullen worden genomen, zullen kaderen binnen de volgende voorwaarden :

- het eerbiedigen van het stabiliteitsprogramma tot het bereiken van het begrotingsevenwicht, binnen dezelfde ESER-methodologie;

- het behoud van het begrotingsevenwicht van zodra dat bereikt is in overeenstemming met het Europees stabiliteitspakt en de verplichtingen inzake openbare boekhouding;

- het eerbiedigen van het financi le evenwicht van een kwaliteitsvolle sociale zekerheid waarbij de noodzakelijke middelen vrijgemaakt worden om de gevolgen van de demografische vergrijzing op te vangen zonder de huidige bescherming in vraag te stellen;

- een gestadige daling van de fiscale en parafiscale druk over de duur van de legislatuur.

De vrijgemaakte beleidsruimte zal op een evenwichtige manier toegewezen worden enerzijds aan de vermindering van de parafiscale heffingen op de arbeid met het oog op het tot stand brengen van een nieuwe tewerkstellingsdynamiek en anderzijds aan maatregelen voor de meest essenti le behoeften van de bevolking (gezondheidszorg en in het bijzonder chronische ziekten, herwaardering van de laagste pensioenen, andere maatregelen ten voordele van de tewerkstelling, de sociale economie en de bestrijding van werkloosheidsvallen), en de bijsturing van de economie in de richting van duurzame ontwikkeling (investeringen in het openbaar vervoer, uitbouw van de internationale samenwerking, onze verplichtingen inzake internationale solidariteit). Tenslotte zullen ook middelen ingezet worden voor een betere werking van de Staat (justitie en politiehervorming).

(7) Een moderne sociale zekerheid


Belgi heeft een effici nt sociaal zekerheidsstelsel dat een ruime sociale dekking van de begunstigden waarborgt. Toch vallen sommigen nog buiten dit systeem.

De hoofdbekommernis van de regering is een goede sociale bescherming voor de hele bevolking. Hiertoe wil zij de sociale zekerheid moderniseren en tegemoet komen aan nieuwe behoeften. Zij wil de middelen garanderen die daarvoor nodig zijn met als enig doel voor ogen een stelsel van verzekering en solidariteit tussen personen te vrijwaren.

De financiering van de sociale zekerheid zal dan ook een constante bekommernis blijven van de regering. Sommige sectoren van de sociale zekerheid - de sector van de gezondheidszorgen en de pensioensector - zullen de komende jaren hun uitgaven aanzienlijk zien stijgen, meer bepaald omwille van de vergrijzing van de bevolking. Deze evolutie onderstreept nogmaals de noodzaak van het verhogen van het aantal actieven en de zoektocht om de last op de factor arbeid te verlichten.

De tegemoetkoming van de federale overheid ten gunste van de sociale zekerheid zal hoe dan ook aangepast worden om een duurzaam financieel evenwicht te waarborgen.Het beheer van de sociale zekerheidsmiddelen, dat globaal en paritair gebeurt, zal daarbij geoptimaliseerd worden.

Ook zal de regering de haalbaarheid onderzoeken van een geleidelijke aanpassing van het systeem van sociale bescherming aan de ontwikkeling van de diverse samenlevingsvormen.

Tenslotte zal ook de communicatie met de bevolking verbeterd worden. De formulieren waarmee de administratie in verbinding treedt met de verzekerden zullen worden vereenvoudigd en gebruiksvriendelijker gemaakt. De regering zal toezien op de onverkorte toepassing van het handvest van de sociaal verzekerde, dat de gebruiksvriendelijkheid en de toegankelijkheid zal verzekeren.

De vrijwaring van de pensioenen

Het pensioenstelsel in Belgi berust hoofdzakelijk op een repartitiestelsel. Dat wil zeggen dat de pensioenen gefinancierd worden aan de hand van de inkomensoverdracht van de werkende generatie naar de oudere generatie die op rust is gesteld. Deze financieringswijze veronderstelt een evenwichtige ontwikkeling tussen actieven en niet-actieven, wat de noodzaak onderstreept de tewerkstelling te bevorderen. Rekening houdend met de demografische evolutie zal de regering volgende grote uitdagingen moeten beantwoorden:

- bij voorrang de leefbaarheid van het wettelijk pensioenstelsel waarborgen; een beleid tot afbouw van de schuld is daartoe de beste garantie;

- een geleidelijke verhoging van de laagste pensioenen, met bijzondere aandacht voor deze van de zelfstandigen;

- een regelmatige aanpassing van de pensioenen aan de ontwikkeling van de welvaart;

- een periodieke verhoging van het inkomensplafond dat als basis geldt voor de berekening van de pensioenen.

Eveneens moet de vorming van collectieve kapitalisatiesystemen ontwikkeld worden zoals hierboven werd aangekondigd.

Kwaliteitsvolle en meer toegankelijke gezondheidszorgen

De organisatie en de financiering van ons systeem van gezondheidszorgen moeten de basisbeginselen ervan kracht bijzetten: toegankelijkheid, solidariteit, kwaliteit, emancipatie, vrijheid van keuze en adequate zorg. In het gezondheidsbeleid moet de pati nt centraal staan.

De gezondheidszorg kan verbeterd worden door de zorgenverstrekking aan de pati nt op het meest geschikte niveau te laten gebeuren. De eerstelijnszorgen en de preventie moeten worden gestimuleerd. Er moeten aanzetten gegeven worden tot de echelonnering van de gezondheidszorgen waarbij de huisarts een centrale rol toebedeeld krijgt. Hierbij moet het medisch dossier verder ontwikkeld worden.

Om een grotere toegankelijkheid tot kwalitatieve zorgen te garanderen moet de wettelijke groeinorm van 1,5% naar 2,5% worden opgetrokken. Wel dienen taakafspraken gemaakt en samenwerkingakkoorden afgesloten tussen de ziekenhuizen waarbij er voorzien wordt in een duidelijke en billijke financiering. De regering wil de bestaande pathologie-financiering verbeteren. Een goede bejaardenzorg en een aangepast geestelijk gezondheidsbeleid zullen tevens belangrijke aandachtpunten zijn van de regering.

De regering zal ook de mogelijkheid bestuderen om het budgettair beheer van de gezondheidsverzekering te globaliseren en meer performant te maken. Zo kan rekening worden gehouden met de verschuivingen tussen de sectoren van de gezondheidszorgen die te wijten zijn aan de evolutie van de diagnose- en therapeutische praktijken. Tenminste zullen parti le budgettaire doelstellingen worden bepaald, rekening houdend met de onderlinge afhankelijkheid tussen de verzorgingssectoren.

Parallel moeten, in het kader van een grotere doorzichtigheid, de advies- en beslissingsprocedures van de verschillende administraties en bevoegde instanties vereenvoudigd worden. Na inventaris en evaluatie van de werking van de huidige strukturen zal de regering de noodzakelijke aanpassingen doorvoeren. Bovendien moet het recht van de pati nten op een duidelijke en toegankelijke informatie over de zorgen die hen voorgesteld of verleend worden en over zijn gezondheidstoestand verzekerd worden. De klachten van de pati nt over de ontvangen zorgen moeten beter behandeld worden met respekt voor de menselijke waardigheid. Met dit doel zal een handvest voor pati ntenrechten opgesteld worden.

Een ge ntensifieerd overleg van de overheid met alle verstrekkers van gezondheidszorgen moet leiden tot een grotere responsabilisering bij de uitvoering van de voorgestelde hervormingen. Dit veronderstelt eveneens een duidelijk informatiebeleid van de overheid naar zorgenverstrekkers toe m.b.t. hun voorschrijfgedrag en verstrekkingen, waardoor onderlinge vergelijking mogelijk wordt.

Er zal een coherent geneesmiddelenbeleid gevoerd worden dat ruimte laat voor de opname van nieuwe geneesmiddelen in de verplichte verzekering zonder het budgettair evenwicht in gevaar te brengen. Ook zal het gebruik van generische geneesmiddelen bevorderd worden.

De regeling van het aanbod van zware medische diensten, die eveneens bijdraagt tot de beheersing van het volume van prestaties, moet uitgaan van de behoeften van de bevolking, rekening houdend met de medische vooruitgang en moet gebaseerd zijn op wetenschappelijke studies en internationale vergelijkingen.

Het systeem van sociale en fiscale franchise, eigen bijdragen en remgelden voor raadplegingen, hospitalisatie en noodzakelijke geneesmiddelen, zal doorgelicht worden op de gevolgen op de inkomenssituatie van betrokkenen, en meer in het bijzonder, om de toegankelijkheid voor de lage inkomens veilig te stellen.

Om de gezondheidszorgen voor iedereen financieel toegankelijk te maken, meer bepaald voor chronische pati nten, zal de regering de kostenstructuur van de gezondheidszorgen voor deze categorie n onderzoeken. De remgelden voor noodzakelijke geneesmiddelen zullen bij de berekening van de franchise in aanmerking genomen worden en de remgelden voor chronisch zieken zullen verlaagd worden. De kwaliteit van de verzorging van chronische zieken zal bevorderd worden, de specifieke tussenkomsten zullen verhoogd worden en de financi le drempels weggewerkt.

De nieuwe ontdekkingen, geneesmiddelen en medische technieken, die hun therapeutisch nut bewezen hebben en borg staan voor een betere kwaliteit van de zorgen, moeten zo vlug mogelijk opgenomen worden in de verplichte verzekering zodat iedereen er kan van genieten. Een permanente evaluatie van de nomenclatuur moet hiertoe bijdragen. Een uitbreiding van de opdrachten en van de modaliteiten waarop het Bijzonder Solidariteitsfonds tussenkomt moet het mogelijk maken in te spelen op buitengewoon ernstige problemen en deze sneller oplossen.

De zorgverzekering

Meer dan 11% van de meer dan 65-jarigen hebben een beperkte zelfredzaamheid. Het is dringend tijd een antwoord te geven op het nieuwe sociale risico dat gevormd wordt door deze afhankelijkheid. Zulks vereist een globale aanpak zowel in verband met de vraag en het aanbod van diensten, als met betrekking tot een solidaire dekking van de hiermee verbonden kosten. In dit kader zal de regering zal een concertatie met de gemeenschappen openen over de zorgverzekering.

Een statuut voor de kunstenaar

Een sociaal en fiscaal statuut voor de kunstenaar zal worden uitgewerkt.

De bestrijding van de armoede

Belgi telt meer dan tachtigduizend bestaansminimumtrekkers waarvan bijna de helft jonger is dan 35 jaar. De beste vorm van maatschappelijke emancipatie van deze groep is hun integratie op de arbeidsmarkt. Dit wordt d prioriteit in het armoedebeleid van de regering. Daartoe zal onder andere de activering van de werkloosheidsuitkeringen ook toegepast worden op de uitkeringen voor het bestaansminimum. De bestaande instrumenten om de bestaansminimumtrekkers aan de slag te helpen zullen verder worden uitgebouwd, onder andere door de verhoging van de staatstussenkomst bij een tewerkstelling.

De wet op de verlatenverklaring van kinderen zal worden aangepast met het oog op het vergemakkelijken van de adoptie.

De strijd tegen overkreditering zal worden voortgezet door de onverkorte uitvoering van de wet op de collectieve schuldenregeling met inbegrip van het voorziene fonds. De oprichting van een kredietcentrale zal worden onderzocht.

Het samenwerkingsakkoord tussen de federale overheid, de gewesten en de gemeenschappen in verband met het armoedebeleid zal worden uitgevoerd. De armen en de armoedeorganisaties moeten bij het armoedebeleid nauwer betrokken worden.

(8) Mobiliteit en duurzame ontwikkeling


De doelstelling van de regering is het op mekaar af stemmen van economie, ecologie en sociale bescherming ten einde te komen tot een samenleving waarin de kwaliteit van het leefmilieu een integraal onderdeel uitmaakt van elke handeling.

Een beleid van duurzame ontwikkeling.

De regering zal een actief beleid voeren om een duurzame ontwikkeling te schragen. Zij zal in dit kader o.m. de wetgeving op de productnormen aanpassen en geleidelijk uitbreiden tot de landbouwprodukten, de fiscaliteit ecologiseren, de produktinformatie verbeteren door een uniform stelsel van ecolabeling, het op de markt brengen van en het vervoer van gevaarlijke stoffen beter reguleren en in samenwerking met de gewesten een beter toezicht uitoefenen op de invoer, uitvoer en doorvoer van afvalstoffen.

Tevens zal ecologische duurzaamheid als kader worden opgenomen voor elke verdere ontwikkeling van de wetgeving. Daarenboven krijgen de Interdepartementale Commissie en de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling voldoende middelen en mogelijkheden om de hen opgelegde taken uit te voeren en zoals voorzien een plan op te stellen. De regering zal alles in het werk stellen opdat internationale verplichtingen binnen de afgesproken termijn worden nagekomen en tevens alle medewerking verlenen aan initiatieven die een goed internationaal beleid inzake duurzame ontwikkeling kunnen schragen.

De regering zal erop toezien dat de openbare diensten in hun eigen werking methodes en producten gebruiken die milieuvriendelijk zijn.

De regering zal daarenboven onderzoek naar milieuvriendelijke produkten en technieken ondersteunen. Teneinde een coherent en ge ntegreerd beleid te kunnen voeren zal het overleg met de gewesten inzake het milieubeleid worden opgevoerd.

Een ge ntegreerd mobiliteitsbeleid.

Alles wijst erop dat als de nodige maatregelen niet worden genomen, de vraag naar mobiliteit tijdens de komende decennia nog sterk zal toenemen. Deze constante toename zal zich vooral op de weg situeren, hetgeen met name in de stadscentra zal leiden tot een versterking van de negatieve gevolgen zoals de files, de bedreiging van het leefmilieu en volksgezondheid, de aantasting van de leefomgeving, de toename van het verbruik van niet-hernieuwbare energie, de verkommering van de infrastructuur, de stijging van het aantal ongevallen waarvan voornamelijk de jongeren slachtoffer zijn. In dit kader zal de regering de nodige maatregelen treffen om haar internationale verbintenissen te kunnen honoreren.

De regering zal daartoe een ge ntegreerd mobiliteitsbeleid uitwerken waarbij zowel fiscale (bv. registratierechten, aftrekken of voordelen in de personenbelasting) als structurele (telewerk, glijdende uurregelingen) hefbomen zullen gehanteerd worden. Tevens zal ze de aanzet geven tot een ingrijpende opwaardering op kwalitatief en kwantitatief vlak van het aanbod van gemeenschappelijk vervoer en van het goederenvervoer zowel per spoor als op de waterwegen. In deze geest, zal de intermodaliteit water/spoor/weg in al zijn aspecten voorang krijgen in nauwe samenwerking zowel met de gewesten als met de Europese gemeenschap.

Daartoe zullen de verschillende openbare vervoermiddelen in eerste plaats dienen te voorzien in regelmatige vervoermomenten en voor eenieder gemakkelijk toegankelijk moeten zijn. De cordinatie en de samenwerking met de regionale en openbare vervoermaatschappijen moet versterkt worden, zowel op het gebied van uurregeling als van tarieven. Sociale en fiscale voordelen dienen te worden gekoppeld aan het beleid inzake openbaar vervoer. Dit houdt onder meer preferenti le tarieven in die verschillend kunnen zijn voor kinderen en bejaarden, lage inkomens en trouwe gebruikers. Wat de spoorwegen betreft, is het de doelstelling van de regering een groter aandeel te realiseren in het reiziger- en goederenvervoer en dit zowel op nationaal als internationaal niveau. Hiertoe moet de NMBS een nieuwe dynamiek krijgen. Publiek-privaat partnership moet daarbij mogelijk zijn. Ook de specifieke noden van de pendelaars dienen beantwoord worden. Daarom zal een sanctiesysteem ingevoerd worden om te komen tot een meer nauwgezette en strikte naleving van het beheerscontract. In het bijzonder moet dit de steeds weerkerende vertragingen uit de wereld helpen. Het investeringsprogramma tenslotte zal aan een externe toetsing onderworpen worden. Doel is na te gaan of het beantwoordt aan de gestelde objectieven.

Er dient ook een oplossing te worden gevonden voor het dichtslibben van Brussel. Daartoe zal een aanvang worden gemaakt met het aanleggen van een Gewestelijk Expresnet (GEN). Daarbij zal gezocht worden naar een inbreng van priv en publiek kapitaal. De financiering van dit project mag evenwel niet ten koste gaan van de financiering van de NMBS.

Naast de verbetering van het openbaar vervoer houdt een geintegreerd mobiliteitsbeleid ook het stimuleren in van gemeenschappelijk priv-vervoer. Daartoe zullen onder meer carpooling en "auto-delen" fiscaal aangemoedigd worden.

Tenslotte zal een verschuiving van de belasting op autobezit naar autogebruik worden onderzocht.

In overleg met de Gewesten zal de federale regering extra investeren in de veiligheid op de weg, door een ge ntegreerde aanpak op allerlei niveau's. Het ge ntegreerde veiligheidsbeleid, nagestreefd in de veiligheids- en preventiecontracten, moet uitgebreid worden tot de verkeersveiligheid.

Volgende punten zullen prioritair gerealiseerd worden :

- De meeste (minder ernstige) verkeersovertredingen zullen administratief versneld worden afgehandeld. Het hele vervolgingsbeleid op het vlak van verkeer dient uniform gemaakt ;

- Alle vrachtwagens en autocars moeten verplicht uitgerust worden met een blackbox.

- een studie zal uitgevoerd worden van de ongevallen op basis van een ongevallen-analyse.

- een aanpassing van het verkeersreglement in functie van een hoger en veiliger fietsgebruik.

Na overleg in haar schoot zal de regering de wet op de verkeersveiligheid uitvoeren.

De energie en elektriciteitssector

De regering zal de liberalisering van de electriciteitssector versnellen. Zij zal daarbij het tempo van onze belangrijke handelspartners volgen. Zij zal haar beleid uitstippelen op basis van de aanbevelingen van een groep experten. De versnelde liberalisering van de energiemarkt zal het mogelijk moeten maken om alle consumenten te laten genieten van lagere tarieven en een betere dienstverlening. Naar aanleiding hiervan zal de tariefstruktuur herbekeken worden o.m. in functie van het aanmoedigen van rationeel energieverbruik en het belang van de residenti le verbruiker.

En orgaan onafhankelijk van de sector zal instaan voor de regulering. De regering zal hierbij streven naar een strikte scheiding tussen de drie hoofdfuncties: productie, transport, alsmede distributie. Het beheer en de exploitatie van de transmissienetten zal in handen moeten zijn van een onafhankelijke maatschappij.

De regering zal eveneens meer nadruk leggen op de ontwikkeling van alternatieve energiebronnen en het aanmoedigen van energiebesparingen. Er zal daarbij een moratorium worden gehandhaafd op de uitbouw van de nucleaire (electriciteits)productie inbegrepen de opwerking tot Mox. De regering wil zich bovendien op termijn geleidelijk terugtrekken uit de sector van de nucleaire energie met eerbiediging van de doelstellingen vooropgezet door de Conferentie van Rio en het Protocol van Kyoto inzake de uitstoot van CO} . Teneinde de wetenschappers voldoende tijd te verlenen om nieuwe alternatieve hernieuwbare en zuivere energiebronnen op grote schaal op punt te stellen, zal Belgi zich inschrijven in een scenario waarbij de desactivering van de nucleaire centrales van zodra ze veertig jaar oud wordt aangevat. Daartoe zal de regering het Europees Milieu-Agentschap consulteren en een commissie van internationaal erkende experten ondervragen over de haalbaarheid en de uitvoering van dit scenario.

Tenslotte zal het nucleaire afval bij voorrang geplaatst worden in de reeds gebruikte sites. De thans bij wet vastgestelde financi le en juridische verantwoordelijkheden van de producenten zullen behouden blijven.

De provisies voor de ontmanteling van de nucleaire centrales voor opwerking van electriciteit zullen het onderwerp uitmaken van een toezichtssysteem.

(9) Belgi in de Europese Unie


Sedert meer dan een halve eeuw draagt Belgi bij tot de opbouw van de Europese Unie waarvan ons land een van de stichtende leden is. De beslissingen die door de instellingen van de Europese Unie genomen worden, bepalen steeds meer onze economische welvaart en de levensomstandigheden van de burgers. Daarom bepleit de regering een verdere verdieping van de Unie in federale zin.

De regering wil door haar optreden de Europese geloofwaardigheid van ons land en het vertrouwen van de burgers in de Europese Unie vergroten. Desbetreffend zal de regering ervoor zorgen dat de Europese richtlijnen tijdig omgezet worden.

Tot de grote Europese mijlpalen waarmee de regering zal worden geconfronteerd, behoort de eerstvolgende intergouvernementele conferentie die tot taak zal hebben de doeltreffendheid en de democratische kwaliteit van de Europese besluitvorming te verbeteren. Het is absoluut noodzakelijk dat die institutionele hervorming tot een goed einde wordt gebracht alvorens tot uitbreiding wordt overgegaan.

De regering zal eveneens toezien op het behoud van het beginsel dat alle lidstaten gelijk zijn voor het communautaire recht.

Andere grote Europese uitdagingen die in deze zittingsperiode aan bod zullen komen zijn : het afronden van de onderhandelingen over de uitbreiding van de Unie en de "Millennium Round" van de Wereldhandelsorganisatie.

Belgi zal tenslotte het voorzitterschap van de Europese Unie uitoefenen in het tweede semester van 2001. Een actieplan zal bij het begin van de legislatuur worden opgesteld teneinde het Belgisch voorzitterschap van de Raad van ministers van de Unie voor te bereiden in overleg met het Parlement en de deelgebieden.

Doorzichtigheid en doeltreffendheid

De regering zal ervoor zorgen dat er op het vlak van het Europees beleid een betere cordinatie tot stand komt tussen de federale staat en de deelgebieden.De regering verbindt er zich toe het federale parlement nauwer te betrekken bij de voorbereiding van haar Europees beleid. Daartoe zal zij het Parlement op zijn minst vragen een debat te organiseren voor iedere belangrijke Europese datum.

Bovendien zal de regering er vooral op toezien dat het subsidiariteitsbeginsel nageleefd wordt en dit op alle beleidsterreinen van de Unie.

Intergouvernementele conferentie en institutionele hervormingen

Tijdens de intergouvernementele conferentie zal Belgi pleiten voor :

- de veralgemening van de stemming met gekwalificeerde meerderheid binnen de Raad van ministers, met uitzondering van de constitutionele aangelegenheden, en daarmee gepaard gaand de uitbreiding van het medebeslissingsrecht van het Europees Parlement;

- de invoering van de individuele verantwoordelijkheid van de commissarissen tegenover het Europees Parlement;

- de handhaving van het beginsel dat elke lidstaat recht heeft op minstens een commissaris;

- de versterking van de taak van de Europese Commissie wat betreft het toezicht op de naleving van de verdragen en de uitvoering van het beleid;

- de invoering van het recht van het Europees Parlement om wetgevende initiatieven te nemen ingeval de Commissie duidelijk in gebreke blijft;

- de handhaving van het beginsel dat de offici le talen van de lidstaten ook de offici le talen van de Unie zijn.

Beleidsdomeinen van de Europese Unie

De regering zal ervoor zorgen dat de Europese normen binnen de vereiste termijnen omgezet worden in de Belgische wetgeving.

De regering zal de federale beleidslijnen systematisch voortzetten op Europees vlak. Binnen de beleidsdomeinen van de Europese Gemeenschap zal de regering op de eerste plaats haar aandacht richten op banenscheppende maatregelen, in het bijzonder in de KMO's, het opstellen van gemeenschappelijke sociale normen, de strijd tegen de sociale en fiscale dumping en het opnemen van milieu-eisen in alle beleidsdomeinen. Bij het opstellen van het communautair beleid zullen de milieunormen en de sociale normen op een hoog niveau op elkaar afgestemd worden.

De regering zal er meer in het bijzonder toe bijdragen dat de procedures van de globale richtsnoeren voor het economisch beleid en van de werkgelegenheidsrichtsnoeren beter op elkaar afgestemd worden. Ze zal zich toeleggen op de verdere concretisering van de Europese strategie inzake werkgelegenheid en meer in het bijzonder de jongerenbanen.

De regering zal zorgen voor een sterkere convergentie in de sociale beleidsprogramma's met concrete doelstellingen inzake de strijd tegen de armoede.

Bovendien zal ze zich erop toeleggen de gemeenschapsbevoegdheden sneller uit te breiden tot de aangelegenheden die tot de derde pijler behoren, hetgeen ook betekent dat de rechtsprekende bevoegdheid van het Europees Hof van Justitie verder uitgebreid wordt.

Door het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid een andere ori ntatie te geven zal men ecologisch en sociaal duurzame productiemethoden trachten te bevorderen. In het kader van de uitvoering van Agenda 2000 zal de regering een zeer bijzondere zorg besteden aan de gezinsbedrijven in de landbouw.

De regering zal zich inzetten voor de onderlinge afstemming van de economische en sociale politiek, inclusief de harmonisering van het belastingbeleid zoals hoger uiteengezet, alsmede voor een Europees beleid van ondersteuning van overheids- en priv-investeringen voor projecten van Europees belang en van duurzame ontwikkeling,.

De invoeging in het verdrag van bepalingen over de fundamentele rechten van de burgers, de werknemers hierin inbegrepen

De Europese sociale dialoog zal bevorderd worden. Hiertoe zal de regering nagaan of de Europese richtlijn over de Europese ondernemingsraden dient versterkt te worden.

(10) Belgi in de wereld


Alhoewel ons land een traditioneel voorstander is van de uitbouw van een consistent Europees buitenlands beleid, betekent dit geenszins dat het ontplooien van eigen initiatieven en het ontwikkelen van bilaterale betrekkingen uit den boze zijn.

Uitgangspunt van het Belgisch buitenlands beleid is dat inbreuken op de mensenrechten onaanvaardbaar zijn. Ons land zal dan ook in de komende legislatuur op dit vlak een actief beleid voeren binnen alle daartoe bevoegde internationale instellingen. Verder zal ons land zich, zowel op bilateraal als multilateraal vlak, blijven inzetten voor vrede en veiligheid. Tenslotte zullen ook de internationale economische betrekkingen en de internationale samenwerking een belangrijke plaats innemen in het Belgisch buitenlands beleid.

De regering is van oordeel dat bij de sterkere uitbouw van de buitenlandse economische betrekkingen en de internationale samenwerking, de richting moet worden aangegeven door het respect van de individuele vrijheden, de multilaterale overeenkomsten inzake leefmilieu, de "gender issue" en de vijf universeel aanvaarde sociale basisrechten, met respect voor de internationale overeenkomsten op dit vlak. Het respect voor deze basisprincipes zal een versterkte samenwerking met ons land tot gevolg hebben.

De regering engagement zich om het Parlement regelmatig te betrekken bij het buitenlands beleid.

Een hecht netwerk van bilaterale betrekkingen.

De realisatie van onze Europese doelstellingen, de sterkere uitbouw van onze buitenlandse economische betrekkingen en de verwezenlijking van de initiatieven welke ons land in diverse multilaterale fora ontplooit, hangen in ruime mate af van het optimaal gebruik van een uitgebreid netwerk van bilaterale betrekkingen.

Buiten de Europese Unie, zal een bijzondere aandacht worden besteed aan de Balkan, midden- en Oost-Europa, subsahariaans Afrika, Noord-Afrika en het vredesproces in het Midden-Oosten.

De Verenigde Naties.

De VN blijft, omwille van haar universaliteit en haar breed bevoegdheidsdomein, het nuttigste instrument om het stijgend aantal problemen die om internationale samenwerking vragen, aan te pakken. De VN blijft eveneens het forum bij uitstek waar de internationale gemeenschap een internationaal normatief kader kan behouden, ontwikkelen en verstevigen dat toelaat om te ontsnappen aan het arbitraire van de wisselende krachtsverhoudingen.

Vrede en Veiligheid

Vrede en veiligheid spelen zich vandaag af in een veranderende wereld met nieuwe uitdagingen voor het Europese continent. Belgi wil zich blijven inschrijven binnen de betrokken internationale instellingen waarvan het lid is, in het bijzonder de Europese Unie, de Westeuropese Unie, de Noordatlantische Verdragsorganisatie, de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa, de Raad van Europa en de Verenigde Naties. Al deze engagementen moeten leiden tot de versterking van wederzijds vertrouwen, veiligheid en stabiliteit zowel in Europa als in de rest van de wereld.

Inzake het Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheidsbeleid van de Europese Unie wil Belgi dat zo snel mogelijk concrete gestalte wordt gegeven aan de beslissingen van de Top van Keulen (inschuif van de WEU-capaciteiten in de Europese Unie). Het is dringend nodig dat de Europese Unie ook op dit domein met , de nodige eensgezindheid, zelf kan optreden.

Belgi zal haar initiatieven om bij te dragen tot wapenbeheersing en ontwapening in de diverse ge igende multilaterale fora verder zetten. Meer in concreto zullen initiatieven ontplooid worden om :

het antipersoonsmijnenverdrag optimaal te interpreteren en de implementering ervan beter te kunnen controleren;

nieuwe verbintenissen tot stand te brengen ter versterking van het Verdrag tot uitbanning van biologische wapens;

tot nieuwe verbintenissen te komen wat betreft de conventionele wapenbeheersing in Europa;

de kernmachten ertoe aan te zetten verdere reducties van hun kernwapenarsenalen te onderhandelen ;

de illegale wapenhandel aan banden te leggen o.m. in het kader van de Europese Unie.

De regering verbindt er zich toe om de parlementaire initiatieven te ondersteunen die de intensifi ring beogen van de strijd tegen het schenden van wapenembargo's, ondermeer door middel van extraterritoriale sancties.

De regering zal haar inspanningen verder zetten voor operaties ter ondersteuning van de vrede, rekening houdend met de conclusies van de parlementaire onderzoekscommissie over Rwanda.

Buitenlandse economische betrekkingen.

Twee derden van onze welvaart is afhankelijk van de buitenlandse handel. Daarom dienen verdere inspanningen geleverd te worden voor een sterkere uitbouw van buitenlandse economische betrekkingen.

Met het oog op een optimaal gebruik van de bestaande middelen, zal de regering, in overleg met gewesten en ondernemingen, overgaan tot een grondige evaluatie van de bestaande instrumenten, om te komen tot een versterkt en effici nter buitenlands economisch beleid. Bij deze evaluatie zal de regering zich beraden over de toekomst van de BDBH.

Buitenlandse handel en investeringen worden in de eerste plaats door het bedrijfsleven bewerkstelligd. De regering zal nagaan hoe de rol van de ondernemingen bij de promotie van de buitenlandse handel kan worden versterkt.

De regering zal, na de dioxine-crisis, die het vertrouwen in de Belgische produkten danig heeft aangetast, een lange en aangehouden campagne voeren om het imago van ons land te verbeteren en om de buitenlandse markten te herwinnen. Zij zal eveneens het nodige doen om het imago van Belgi als vestigingsplaats voor buitenlandse investeerders te versterken.

De regering meent dat de instellingen die bevoegd zijn voor de financiering en verzekering van export en buitenlandse investeringen (BIM, Nationale Delcrederedienst), in de mogelijkheid moeten worden gesteld, via publieke en priv-kapitaalsverhoging, om het nodige risicokapitaal te verstrekken voor (ook kleinere) priv-investeringen in niet-OESO-landen. Tevens moet de werking van deze diensten worden geoptimaliseerd.

Op de vooravond van het begin van een nieuwe onderhandelingsronde (Millenium-round), zal Belgi een actieve rol spelen en er in de schoot van de Europese Raad voor pleiten dat de vrijhandel compatibel wordt gemaakt met het voorzorgsprincipe en het respect van de internationale overeenkomsten met betrekking tot de mensenrechten, de sociale rechten en het leefmilieu.

Om een meer eerlijke wereldhandel te bevorderen, zal de regering initiatieven nemen en ondersteunen die tot doel hebben de promotie van producten die op een sociaal verantwoorde wijze zijn geproduceerd.

Belgi zal zich inzetten om de miskenning van de universeel aanvaarde sociale basisrechten universeel strafbaar te stellen.

De regering verbindt er zich toe de schending van de sociale basisrechten door landgenoten extraterritoriaal te beteugelen en dit in het kader van de conventies van de Internationale ArbeidsOrganisatie.

Belgi zal zich actief inzetten voor een verdere hervorming van de internationale financi le instellingen, met name het IMF en de Wereldbank. Daarbij moet een grotere transparantie en duurzame menselijke ontwikkeling het uitgangspunt vormen.

De internationale samenwerking.

De regering wil een geleidelijke en substanti le verhoging van de beschikbare middelen voor Internationale Samenwerking, om de huidige tendens om te buigen en opnieuwte streven naar 0,7% van het BNP. Deze verhoging moet gepaard gaan met een kwalitatieve verbetering en een grotere relevantie van de uitgaven wat de ontwikkelingssamenwerking betreft . Deze uitgaven zullen dan ook gecontroleerd en ge valueerd worden.

De Regering wil eveneens een aantal nieuwe accenten leggen bij het beleid voor Internationale Samenwerking :

Vrede, democratie en mensenrechten : de regering wil een substantieel deel van de beschikbare middelen inzetten voor conflictpreventie en -beheersing, mensenrechten, maatschappelijke integratie in de post-conflictperiode, humanitaire begeleiding van de vluchtelingenstromen, met name in het Zuiden.

Voor de multilaterale samenwerking moet de kwaliteit van het medebeheer van de middelen verbeteren. Dit geldt ook voor onze aanzienlijke inbreng op het vlak van de Europese Internationale Samenwerking.

Er zal in het beleid ook aandacht gegeven worden aan macro-economische tussenkomsten in de vorm van budget- en betalingsbalanshulp, met een stevig ingebouwde controle, die ervoor moet zorgen dat de sociaal-economische ontwikkeling van het land gediend wordt.

De NGO's zullen een gepriviligieerde partner van de overheid blijven.

De regering is eveneens van plan om de samenwerking op het niveau van de gewesten, de provincies en de gemeenten te bevorderen.

De regering is zich bewust van de voordelen van de ongebonden hulp en is bereid, in overleg met de OESO, hiertoe over te gaan op voorwaarde dat dit leidt tot een kwaliteitsverhoging. Inmiddels zal ons land dit principe reeds toepassen ten aanzien van de donorlanden die dit reeds doen.

In het verlengde van de nieuwe initiatieven die op multilateraal vlak en op het niveau van de G8 werden genomen, zal de regering ook inspanningen leveren voor de aflossing van bilaterale schulden.

Binnen de grenzen van de beschikbare middelen, is het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Internationale Samenwerking aan herwaardering toe. Het Departement moet in de toekomst opnieuw beschikken over voldoende middelen om het hoofd te kunnen bieden aan de re le noden en de nieuwe uitdagingen van onze diplomatie. Deze noden en uitdagingen zullen worden ge valueerd.

Optimalisering van de dienstverlening.

Ook de Belg in het buitenland en de buitenlandse burger die zich tot de Belgische diplomatieke en consulaire posten wenden, hebben het recht op een effici nte dienstverlening vanwege de overheid. Zij dienen op adequate opvang en bijstand te kunnen rekenen.

Daarenboven zal de regering alle maatregelen nemen om het stemrecht voor Belgen in het buitenland effici nter te maken, door middel van de kosteloosheid en de vereenvoudiging van de procedure en een doeltreffende informatie.

(11) Ethische vraagstukken


De biowetenschap en de biogeneeskunde hebben de voorbije jaren een onwaarschijnlijke vooruitgang geboekt. Fundamenteel ingrijpen op het menselijke zijn is mogelijk geworden. Toch is ons land er nog niet in geslaagd om hiervoor een wet- en regelgeving uit te werken die past in een pluralistische, moderne en democratische maatschappij.

Het Parlement moet zijn volle verantwoordelijkheid kunnen opnemen wat deze thema's betreft en dit op basis van ieders individueel geweten en overtuiging, o.m. inzake euthanasie.

Wat de bio-ethiek betreft kan de vorig jaar door de Senaat goedgekeurde resolutie betreffende het Verdrag van de Raad van Europa inzake de rechten van de mens en de biogeneeskunde, wat het onderzoek op de embryo's in vitro betreft en de standpunten en rapporten van het Raadgevend Comit voor Bio-ethiek , als basis dienen.

Wat de drugsproblematiek betreft zal de regering binnen de zes maand na haar aantreden aan het Parlement een evaluatierapport voorleggen inzake het huidig drugbeleid. In dit rapport zal o.m. de gemeenschappelijke richtlijn van de voormalige Minister van Justitie over het vervolgingsbeleid inzake bezit en detailhandel van illegale verdovende middelen, het rapport van de parlementaire werkgroep belast met het bestuderen van de drugsproblematiek, alsmede de ervaringen in andere landen.

Op basis van de resultaten van dit rapport zal de regering in samenspraak met het Parlement een coherent drugbeleid uitwerken.

(12) De crisis in de voedingssector


Het uitbreken van de dioxine-crisis heeft niet alleen in Belgi , maar in de hele wereld vragen doen rijzen over de kwaliteit en de veiligheid van de voedselketen. De volledige voedselketen dient hierbij betrokken te worden, vertrekkend vanuit de grondstoffen en vanuit het principe van de bescherming van de consument.

De tekortkomingen in het huidige systeem zijn manifest:

Een versnipperde verdeling van bevoegdheden over Volksgezondheid en Landbouw gekoppeld aan een gebrekkige informatiedoorstroming tussen beide;

De afwezigheid en onvolkomenheid van controle op de gehele voedselketen, te beginnen met de aanmaak van veevoeders waarbij bijzondere aandacht dient besteed te worden aan de recyclage van produkten en afvalstoffen binnen de voedselketen;

Een gebrekkige algehele monitoring;

Het ontbreken van voldoende technische mogelijkheden teneinde de nodige testen uit te kunnen voeren.

Het dulden van praktijken die overdreven risico's inhouden;

Tot op heden is de bevoegdheid inzake de voedselketen verspreid over het departement Volksgezondheid (Instituut voor Veterinaire Keuring, Administratie EetwarenInspectie - en desgevallend de Farmaceutische Inspectie) en Landbouw (DGIV en DGV).

Er is een duidelijke noodzaak aan een federaal agentschap dat instaat voor n de inspectie n de controle van de volledige voedselketen, waarbij de verantwoordelijkheid berust bij de Minister van Volksgezondheid.

Dit veronderstelt de creatie van een instelling van openbaar nut, type A, genaamd Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, waar de oorspronkelijke inspectietaken van het Ministerie van Volksgezondheid en het Ministerie van Landbouw gehergroepeerd en geoptimaliseerd worden. De bescherming van de volksgezondheid wordt hierdoor de invalshoek van waaruit de voedselketen georganiseerd, gecontroleerd en beheerd wordt.

Op basis van door de overheid bepaalde kwaliteitscriteria worden via geaccrediteerde organismen van privaat- of publiekrechterlijke aard de nodige onderzoeken gevoerd leidend tot certificering.

De regering opteert voor een eenheidsstructuur, zonder scheiding van beleidsvoorbereidende en beleidsuitvoerende taken. Dit agentschap zal onderstut worden door een Wetenschappelijke Comit, bestaande uit nationale en internationale experten, en een Raadgevend Comit. Dit Comit is belast met de beleidsori ntering. Het bestaat uit de administratie, de vertegenwoordiger van de Minister, consumentenbewegingen, deskundigen, vertegenwoordigers van de gewesten en de betrokken sectoren. Ten aanzien van de deskundigen zal gewaakt worden over de verenigbaarheid met hun beroepsuitoefening. De oprichting van dit Agentschap zal afgerond zal zijn tegen het einde van 1999.

De Regering zal volgende dringende maatregelen nemen:

Vastleggen van verantwoorde grenzen van het gehalte van PCB / dioxine / koolwaterstoffen en andere toxische stoffen;

Uitwerken van algemene kwaliteitsnormen voor de diverse onderdelen binnen de voedselketen, waaronder een verbod op recyclage van afvalstoffen binnen de voedselketen, een verbod van niet controleerbare stoffen, een verbod op het gebruik van (minerale oli n) technische vetten, een verbod op diermeel, een verbod op het gebruik van gerecycleerde dierlijke- of plantaardige vetten, met uitzondering van vetten afkomstig van dieren die na onderzoek voor menselijke consumptie geschikt bevonden werden;

Inventariseren van mogelijke en effectieve besmettingsbronnen inzake dioxine en PCB;

Het onderzoek naar de problematiek inzake antibiotica-gebruik, teneinde te komen tot maximale garanties voor de Volksgezondheid;

Het intensifi ren van de monitoringplannen;

Verder op punt stellen van de traceerbaarheid van alle onderdelen binnen de voedselketen voor zover effectief, vanaf de geboorte van het dier tot aan het eindproduct bestemd voor de consument;

Het uitwerken van sluitende sanctioneringsmechanismen en het opleggen aan de toeleveringsbedrijven van grondstoffen voor veevoeder en aan de veevoederbedrijven van een verplichte verzekering burgerlijke aansprakelijkheid.

De regering zal aan Europa voorstellen formuleren om de nieuwe veiligheidsnormen inzake voedselveiligheid op Europees niveau om te zetten.

In afwachting van de oprichting van een federaal agentschap wordt aan de Hoge Gezondheidsraad opdracht gegeven na te gaan op welke punten een biologische monitoring inzake voedselveiligheid dient uitgewerkt te worden. In het verlengde hiervan zullen de samenstelling en de opdrachten van de Hoge Gezondheidsraad geactualiseerd worden.

Op korte termijn zal de regering de nodige maatregelen nemen om de markten te openen en om het Belgisch imago terug op te bouwen.

Financi le steunmaatregelen

De Regering zal binnen de kortst mogelijke tijd de reeds toegezegde maatregelen verder ten uitvoer leggen.

Op korte termijn overweegt de regering de volgende maatregelen:

De Belgische overheid zal de kosten van de PCB- en dioxineanalyses, voor producten die gecontamineerd zijn of waarvan de houdbaarheidsdatum verstreken is en die geblokkeerd zijn in het binnen- en buitenland, ten laste nemen.

Ook de vernietigingskosten van gecontamineerde of geblokkeerde produkten zullen vergoed worden. De Regering zal bij de Europese Commissie tussenkomen om te bekomen dat de EU de volledige terugbetaling van deze vernietigingskosten aanvaardt.

De regering zal tijdelijke steun verlenen onder de vorm van renteloze voorschotten op vijf jaar. Zij zal eveneens bij de Europese Commissie tussenkomen om dit systeem van terugbetaalbaarheid van voorschotten op vijf jaar en de renteloosheid voor landbouwbedrijven en niet-landbouwbedrijven te doen aanvaarden. Zij zal vragen dat een deel van het terugvorderbaar voorschot voor landbouwbedrijven door de Staat gedragen wordt. Ook voor de niet-landbouwbedrijven wordt buiten gerechtelijk akkoord voorzien in een terugbetaalbaar voorschot.

Voor het behandelen van dossiers zal de verzekeringssector betrokken worden.

De overheid zal er op toezien dat alle veeteeltsectoren gelijkwaardig zullen behandeld worden. Daarenboven zal de Belgische overheid stappen ondernemen naar de agro-industrie om te verhinderen dat door de eenzijdige opzeg van de integratiecontracten, de kost van de crisis uitsluitend op de rug van de individuele landbouwbedrijven terecht komt.

De regering zal onderzoeken in hoeverre de veevoedersector een bijdrage kan leveren aan de steunmaatregelen.

De regering zal deze steunmaatregelen notifi ren aan de Europese commissie. Zij zal eveneens de erkenning door de Commissie vragen van de toepassing van de artikelen 87 u2 en/of u3 van het Verdrag van de Europese Unie (natuurramp - economische ontwrichting) en aandringen op een financi le tussenkomst.

Wat de gevolgen op lange termijn betreft, zal de Belgische regering de gewesten uitnodigen om samen in het kader van hun respectieve economische bevoegdheden en hun bevoegdheden inzake herstrukturering om, in samenspraak met de sector, een coherent steunplan voor te stellen om aan de financi le noden voor de landbouw- en niet-landbouwsectoren tegemoet te komen.

De landbouw

Er wordt geopteerd voor een duurzaam landbouwbeleid waar aandacht is voor milieu, voedselkwaliteit en dierenwelzijn.

De herziening van het landbouwbeleid gaat mede uit van de geplande Europese hervormingen (Agenda 2000). Zelfstandige en grondgebonden bedrijven zullen daarbij speciale aandacht krijgen.

Wat het gebruik van genetisch gemanipuleerde organismen betreft, zal de regering, net zoals de Europese Unie, het voorzorgprincipe hanteren totdat de aangekondigde wijziging van richtlijn 90/220 afgekondigd wordt.

Deel: ' Tekst Vlaams Federaal Regeerakkooord '




Lees ook