Gemeente Den Haag


28 mei 1999

TELEMATICA VOOR BETER VERKEER EN VERVOER

Burgemeester en wethouders stellen de gemeenteraad voor een totaalvisie te ontwikkelen op het gebied van telematicatoepassingen in het verkeer en vervoer in Den Haag. Ook wordt voorgesteld om voor Scheveningen Bad een pilotproject te starten met een Dynamisch Route Informatiesysteem en P + R - voorzieningen. Met deze pilot is een bedrag van fl. 3,1 miljoen gemoeid, dat deels gesubsidieerd wordt door het ministerie van Verkeer en Waterstaat en deels uit het investeringsplan 1999 van de gemeente Den Haag wordt betaald. Het project richt zich op verbetering van de bereikbaarheid van Scheveningen, met name wanneer er veel mensen naar het strand gaan. Dit als onderdeel van het stedelijk dynamisch verkeersmanagement. Hierbij werken ANWB, HTM, Kamer van Koophandel, Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Stadsgewest Haaglanden, de Politie en de gemeente Den Haag nauw samen. Het project in Scheveningen sluit aan op de nota Telematica Verkeer en Vervoer III (1998 - 2003) van Verkeer en Waterstaat en de nota þBereikbaarheidsplan Haaglandenþ, waarin de nadruk wordt gelegd op investeren in hoogwaardig openbaar vervoer, beter benutten van wegen en benvloeding van mentaliteit en gedrag van de reiziger. Daarnaast is het geheel van projecten rondom þtelematica in verkeer en vervoerþ onderdeel van de vorige week vastgestelde visie op Den Haag in het informatietijdperk þDen Haag informatiseert!þ.

Het pilotproject voor Scheveningen Bad moet ervoor gaan zorgen dat op piekdagen bij toenemende verkeersbelasting het verkeer gespreid wordt over de toegangswegen. Daarbij wordt via het Dynamisch Route Informatiesysteem informatie gegeven over het parkeren in Scheveningen (aantal nog beschikbare plaatsen) en alternatieve P + R-voorzieningen. Het systeem kan worden uitgebreid met reistijdvoorspellingen naar Scheveningen, zowel per auto (tot de parkeergarages) als per openbaar vervoer vanaf de P + R-voorzieningen.

Het pilotproject in Scheveningen heeft als doel een beter gebruik van de bestaande infrastructuur met name door het recreatief verkeer. Van het project worden de volgende effecten verwacht:

- beter gebruik van de bestaande infrastructuur

- beter gebruik van parkeervoorzieningen in Scheveningen

- gebruik van alternatief vervoer en aanwezige parkeervoorzieningen (P + R)

- door reisinformatie meer gebruik van het openbaar vervoer

- meer comfort voor automobilisten door betere doorstroming

- verhoging van de aantrekkelijkheid van Scheveningen door betere bereikbaarheid, zowel per auto als per openbaar vervoer

- verlagen van verkeershinder in wijken door het aanbieden van alternatieve parkeergelegenheid

- minder verkeer dat op zoek is naar een parkeerplaats

Naast het Dynamisch Route Informatiesysteem voor Scheveningen Bad lopen al de volgende verkeers- telematicaprojecten in de stad: - In het kader van Infocities, Telematica-pilots van de Europese Commissie, heeft Den Haag deelgenomen aan een project om routeplanners voor PC´s te verbeteren. Doel is om het gebruik van het openbaar vervoer door toeristen van en naar Scheveningen te bevorderen. - Er is, in samenwerking met de ANWB, begonnen met het verstrekken van verkeersinformatie op Radio West en Teletekst.

Verdere procedure De Haagse I-visie, waar telematica in verkeer en vervoer onderdeel van uit maakt, wordt op 17 juni 1999 besproken in de gemeenteraad. Ook het raadsvoorstel ´Telematicatoepassingen in verkeer en vervoer in Den Haag, pilotproject´ wordt tijdens deze gemeenteraad behandeld. Op 2 juni 1999 bespreekt de commissie VBBS het raadsvoorstel.

Deel: ' Telematica voor beter verkeer en vervoer Den Haag '
Lees ook