Press Release Telindus Group

Geldenaaksebaan 335

B-3001 Heverlee

Belgium

tel +32 (0) 16 38 20 11

fax +32 (0) 16 40 01 02

www.telindus.com

Contact person

Jan Steyaert

Managing director

Telindus Group

Geldenaaksebaan 335

B-3001 Heverlee

Belgium

tel +32 (0) 16 38 25 41

fax +32 (0) 16 38 27 08

jan.steyaert@telindus.be

Telindus werkt aan het herstel van de winstgevendheid

Heverlee, België, 2 augustus 2002 - De eerste maanden van 2002 werden gekenmerkt door een zeer diepe en abrupte terugval in de verkoop van netwerkapparatuur. Vooral in het operatorsegment bleven de verkopen ver onder de prognoses. Hierdoor boekte Telindus een belangrijk operationeel verlies en zag het bedrijf zich verplicht om verdere herstructureringen aan te kondigen, teneinde zijn operationele kosten te drukken.

De laatste maanden echter manifesteerde zich een kentering in de resultaten, hoewel de verkoop van netwerkapparatuur zwak bleef. Telindus boekte belangrijke termijncontracten in de netwerk gerelateerde diensten, die met 30% groeiden.

Door een verbeterde brutomarge enerzijds en lagere operationele kosten anderzijds slaagde Telindus erin het operationele resultaat tijdens het tweede kwartaal aanzienlijk te verbeteren.

A. Resultaten voor het eerste halfjaar 2002

De bedrijfsopbrengsten (Euro 272 Mio) over het eerste semester van 2002 liggen 20% lager dan eind juni 2001. De daling van het omzetcijfer is integraal voor rekening van de productverkopen te boeken, daar waar de services zich nagenoeg op hetzelfde niveau als het éérste semester van 2001 handhaafden.

Het negatieve financiële resultaat over het eerste semester van Euro 3,8 Mio is door een aantal bijzondere elementen negatief beïnvloed. Vooreerst boekte Telindus een provisie van Euro 1 Mio, ter dekking van de latente minderwaarde op de 624.683 eigen aandelen in portefeuille. Telindus kocht tijdens het éérste semester van dit jaar 262.673 aandelen aan tegen een gemiddelde prijs van Euro 6,5.

Het financiële resultaat werd ook negatief beïnvloed door de plotse verzwakking van de USD tegenover de Euro. Per eind juni boekte Telindus een provisie van Euro 2 Mio, ten gevolge van de herwaardering van de open dollarpositie van de groep.

Verder heeft Telindus, in consistentie met het verleden, een afschrijvingslast op de consolidatieverschillen geboekt, ten belope van Euro 1,3 Mio.

Ook voor het afgelopen halfjaar boekt de Telindus Group, met betrekking tot de acquisities van het jaar 2000 en 2001, de afschrijving van het positieve consolidatieverschil af van het geconsolideerde eigen vermogen. Derhalve wordt het resultaat per eind juni niet belast met de afschrijvingen op deze consolidatieverschillen. Indien deze ten laste van het resultaat zouden geboekt worden, resulteren ze in een bijkomende afschrijving op de consolidatieverschillen van Euro 6,7 Mln. Dit bedrag heeft vooral betrekking op de consolidatieverschillen op de technologisch georiënteerde acquisities CellStack en CF6, die wordt ten laste genomen over een periode van vijf jaar.

Het uitzonderlijke resultaat over het éérste semester van 2002 betreft nagenoeg volledig een herstructureringsoperatie die werd doorgevoerd tijdens het éérste kwartaal van 2002, en waarbij de organisatie werd afgeslankt met bijkomend 87 werknemers.

De totale doorgevoerde herstructurering, die ruim 200 medewerkers betreft en ongeveer Euro 9 Mio kostte, resulteert in een geschatte kostenbesparing die op jaarbasis Euro 10 Mio beloopt.

 in Mln Euro              30.06.2002 30.06.2001   Var 

(Niet-geauditeerde cijfers) 06/01-06/02 Bedrijfsopbrengsten 272,4 341,0 -20% Waarvan omzet en voorraadwijziging 268,7 338,3 -21% Bedrijfsresultaat -7,7 13,3 -158% Financieel resultaat -3,8 -0,1 n/a Waarvan gecorrigeerd financieel -1,4 2,9 resultaat (*)
Waarvan afschrijving -1,3 -1,3 consolidatieverschillen
Waarvan waardevermindering op eigen -1,0 -1,7 aandelen
Resultaat uit de gewone -11,4 13,2 -187% bedrijfsuitvoering, voor belasting
Uitzonderlijk resultaat -2,9 -0,6 -426% Resultaat voor belastingen -14,4 12,6 -214%

Belastingen -1,1 -2,0 43% Nettoresultaat -15,5 10,6 -246% Minderheidsbelangen 0,0 -0,9 97%

Geconsolideerd resultaat - aandeel -15,5 9,7 -260% van de groep
Cashflow (**) -3,2 19,7 -116% Courant resultaat na belasting per -0,29 0,30 -197% aandeel - in Euro (***)
Gemiddeld aantal uitstaande aandelen 40.437 40.437 0% (in duizend)
Personeelsbestand 2.301 2.410 -5%

(*) Exclusief de latente minderwaarde op eigen aandelen in portefeuille en afschrijving consolidatieverschillen

(**) Geconsolideerd resultaat - aandeel van de groep, vermeerderd met de niet-kaskosten.

(***) Resultaat uit de gewone bedrijfsuitoefening na belastingen, exclusief afschrijving consolidatieverschillen en waardevermindering op eigen aandelen, na verrekenen van minderheidsbelangen, tegenover gemiddeld aantal uitstaande aandelen en uitgedrukt in Euro.

B. Analyse van de resultaten :

In de huidige zwakke economische context ontkomt ook Telindus niet aan de neerwaartse trend van de verkoopcijfers. In vergelijking met dezelfde periode een jaar eerder daalden de bedrijfsopbrengsten van Telindus met 20%.

Splitsing Producten en 30.06.02 30.06.01 Diensten
Producten 71% 77%

Services 29% 23%

Omzet 100% 100%

Belangrijk is echter de samenstelling van het omzetcijfer te analyseren, waaruit blijkt dat de daling van de bedrijfsopbrengsten volledig voor rekening van de verkoop van producten valt, daar waar het omzetcijfer van de services zich handhaaft op het niveau van juni 2001.

Bij een meer diepgaande analyse van de services stellen we duidelijk vast dat het aandeel van expert services in de services-mix toeneemt. Recente verkoopssuccessen in dit dienstensegment zijn een eerste indicatie dat de strategische heroriëntatie van Telindus zijn vruchten afwerpt.

De afname van productverkopen vindt vooral zijn oorzaak in de abrupte daling van de investeringen bij operatoren. In vergelijking tot dezelfde periode in 2001 is de omzet met operatoren afgenomen met 35%.

Dit gegeven heeft ook zijn weerslag op de geografische spreiding van de omzet. Vooral de landen waar Telindus goede relaties heeft met operatoren, kennen nu een terugval van het omzetcijfer. Het Verenigd Koninkrijk, Italië en China kennen de sterkste daling van hun omzetcijfer. Deze evolutie vertaalt zich onmiddellijk in de hieronder weergegeven geografische spreiding van de omzet.

Geografische spreiding 30.06.02 30.06.01 omzet

Benelux 48% 42%

Europese Unie (excl. 43% 46% Benelux)

Buiten Europese Unie 9% 12%

Group 100% 100%

Per eind juni beschikt Telindus over een netto-cashpositie van Euro 54 Mio. De afname van de beschikbare middelen tegenover eind vorig jaar werd voor het grootste deel veroorzaakt door de kosten van de herstructurering, de investering in nieuwe gebouwen in België en de uitbetaalde dividenden. De behoefte aan werkkapitaal verbeterde over de beschouwde periode met ruim Euro 10 Mio.

C. Niet-geconsolideerde ondernemingen :

De Telindus Group bezit naast haar netwerkactiviteiten nog een aantal financiële participaties in onder andere Mobistar (5,2%), Spearhead (6,8%) en Netfund Europe (5,6%). Op de participatie in Mobistar rust, op basis van de koers per eind juli 2002 (Euro 17,5) een niet-uitgedrukte meerwaarde van Euro 38,6 Mln.

D. Perspectieven voor 2002 :

Het management gelooft dat momenteel de nodige maatregelen tot kostenbeheersing doorgevoerd zijn, teneinde de operationele winstgevendheid van Telindus te herstellen.

Niettegenstaande de positieve evolutie inzake het herpositioneren van het bedrijf in de markt van de network related services, blijft het management waakzaam, teneinde op een permanente basis haar organisatie aan te passen aan de evoluerende marktomstandigheden.

E. Telindus Group :

De Telindus Group (genoteerd op Euronext Brussel, ticker TEL) is de Europese expert inzake data- en telecommunicatie netwerken, van Belgische origine.

De expertise van Telindus omvat de meest uitgebreide domeinen van de moderne telecommunicatietechnologie, zoals LAN, WAN, Internet en E-business, network access en -security, IP-telephony, VPN, vaste en mobiele communicatie.

De in 1969 opgerichte Telindus Group stelt ruim 2 300 mensen tewerk in een zestigtal vestigingen in zestien landen. Daarnaast beschikt de groep over een uitgebreid netwerk van vertegenwoordigers in de rest van Europa en in de andere continenten.

Telindus heeft een uitgebreide klantenkring en kan in praktisch elke industriële sector zowel regionale als pan-Europese referenties voorleggen.

Telindus' hoofdzetel bevindt zich op Geldenaaksebaan 335, B-3001 Heverlee in België.

Meer informatie over de diensten en netwerk-oplossingen van Telindus vindt u op: www.telindus.com.

F. FINANCIELE KALENDER :

Perscommuniqué jaarcijfers 2002 : Vrijdag 28 februari 2003

Algemene Vergadering 2003 : Vrijdag 30 mei 2003

###


---
statements contained in this document are forward-looking statements. These statements involve a number of risks, uncertainties and other factors, many of which are outside Telindus' control and could cause actual results to differ materially from such statements.

Deel: ' Telindus werkt aan het herstel van de winstgevendheid '
Lees ook