Gemeente Hilversum


Het sociale gezicht van Dudok: woningbouwcomplexen waarderen of opwaarderen?

7 april 1999

Op donderdag 22 april a.s. om 20.15 uur organiseert het Dudok Centrum de tweede gespreksavond bij de tentoonstelling 'Dudok’s erfenis: slopen, behouden en vernieuwen'. Onderwerp zijn de door Dudok ontworpen woningbouwcomplexen. Vanuit verschillende invalshoeken wordt gesproken over de spanning tussen het behoud van de 'monumenten van sociale woningbouw' enerzijds en de ontwikkelingen binnen de hedendaagse volkshuisvesting en het wonen anderzijds. Sprekers zijn onder meer: Willem Wolfswinkel (Woningstichting Dudok), Wytze Patijn (architect en rijksbouwmeester), Herman van Bergeijk (architectuurhistoricus), Gabriele van Asseldonk (adviseur volkshuisvesting) en Mary Haselager (gemeente Hilversum, dienst stadsontwikkeling). Gespreksleider is Noud de Vreeze, (directeur algemene zaken bij de Architectengroep).

Tussen 1916 en 1953 werden in Hilversum de 25 beroemde gemeentelijke woningcomplexen van Dudok gebouwd, met in totaal ongeveer 1700 woningen. Deze sociale woningbouw wordt gewaardeerd om de architectonische, stedenbouwkundige en sociale betekenis: goede en mooie woningbouw, bereikbaar voor mensen met lagere inkomens. Een aantal van de complexen zijn dan ook op de monumentenlijst geplaatst. Het stedenbouwkundige geheel van de verschillende wijken is daarnaast genomineerd voor aanwijzing als ‘beschermd stadsgezicht’. Het gaat hier om de uitbreidingsplannen voor Hilversum Zuid en Oost, inclusief de na de oorlog gebouwde wijk het Kamrad.

Het volkshuisvestingbeleid voor de komende decennia is er op gericht de woningbouwcomplexen op te waarderen. De wijken met voornamelijk goedkope en kleine huurwoningen moeten in de toekomst een meer gedifferentieerde samenstelling krijgen. Met de toevoeging van grotere en duurdere koopwoningen sluit het woningaanbod beter aan op de vraag en worden de buurten aantrekkelijker voor mensen met een hoger inkomen. De duurdere woningen ontstaan door samenvoeging van kleinere woningen tot grotere, door hoogwaardige renovatie en door sloop en nieuwbouw.

In Hilversum is de laatste jaren fragmentarisch een begin gemaakt met de 'herstructurering' van de bestaande volkswijken, met name in Hilversum Oost. Een voorbeeld hiervan is de nieuwbouw op het Slachthuisterrein, die op dit moment gedeeltelijk gerealiseerd is. In opdracht van woningbouwverenigingen Patio en Woningstichting Dudok ontwierpen Wytze Patijn, Geurst & Schulze en Hans Hagenbeek de nieuwbouw.

Bij de herstructurering van Dudok’s woningbouwcomplexen komen de dilemma's, uitdagingen en ambities van volkshuisvesting en monumentenzorg samen. Vragen die aan de orde komen zijn: welke ingrepen zijn nodig om Dudok’s sociale woningbouwcomplexen aan te passen aan de hedendaagse woonbehoefte en eisen op het gebied van leefbaarheid ? Kunnen de wijken aangepast worden zonder dat de ruimtelijke kwaliteit en identiteit van de wijken te zeer verloren gaat ?

De gespreksavond vindt plaats in de burgerzaal van het raadhuis Hilversum. Kaarten à ƒ5,00 zijn vanaf 19.30 uur te koop bij de trouwingang van het raadhuis. Voor informatie: 035 - 629 22 62.

Het Dudok Centrum is gevestigd in het souterrain van het raadhuis Hilversum, Dudokpark 1, 1217 JE Hilversum. Openingstijden woe, vrij en zo: 12.00-16.30 uur. In de meivakantie (30 april t/m 9 mei) geopend van dinsdag tot en met zondag (m.u.v. 30 april en 5 mei).

Voor informatie kunt u contact opnemen met Denise Vrolijk (medewerker publiciteit en educatie). Maandag tot en met donderdag telefoon: 035
6292262/6292415.

Deel: ' Tentoonstelling Het sociale gezicht van Dudok '
Lees ook