Nederlands Architectuurinstituut


NAi

NAi-persbericht, 3 januari 2000

Het verdwenen landschap
Negen Fantasieën van Auke de Vries

tentoonstelling

19 januari tot en met 23 februari 2000

In de Gaanderij van het NAi worden van 19 januari tot en met 23 februari tekeningen gepresenteerd van beeldend kunstenaar Auke de Vries, die hij maakte voor de mijnbouwgebieden rondom Leipzig in de voormalige DDR. In de laatste vijftig jaar is in dit gebied 3,3 miljard ton bruinkool afgegraven waartoe 12 kubieke kilometer grond verplaatst moest worden. De gevolgen daarvan zijn groot: tenminste 60 dorpen zijn verdwenen. Kastelen, burchten, kerken en kloosters zijn verwoest. Overgebleven is een gebied waar de oorspronkelijke natuur en bebouwing heeft plaatsgemaakt voor een soort maanlandschap waarvan water, lucht en bodem ernstig zijn vervuild, ook buiten de mijnbouwgebieden. Pas de laatste jaren is de ernst van de situatie serieus doorgedrongen tot bestuurders en is begonnen met het maken van plannen om het gebied, waar overigens nog steeds bruinkoolmijnen in werking zijn, te revitaliseren.

de Vries' aanpak Auke de Vries werd met negen anderen door het "Siemens Kulturprogramm" en "Kulturstiftung des Freistaates Sachsen" gevraagd een richting te geven aan het denken over het nieuw in te richten landschap. Wetenschappers hebben onderzoek verricht naar de biologische en chemische mogelijkheden om de vervuilde omgeving te herstellen. De kunstenaars werd gevraagd ideeën te ontwikkelen voor hergebruik van het landschap.

Momenteel is Auke de Vries de enige van de kunstenaars die nog betrokken is bij het gebied en haar bewoners. In tegenstelling tot de anderen, die het onderwerp autonoom hebben benaderd met een kunstwerk als eindresultaat, probeert De Vries anderen op nieuwe creatieve gedachten te laten komen. Een onderdeel in de aanpak van De Vries is om in de ontstane kratermeren, drijvende eilanden te maken die verschillend van formaat, aard en vorm zijn. Daarnaast is er het idee om ieder jaar, twintig jaar lang, een kunstenaar of architect opdracht te geven een kunstwerk te maken dat in het landschap van kratermeren komt te staan.

betekenis voor Nederland De betekenis van het onderwerp voor Nederland is niet alleen gelegen in de voorbeeldfunctie van een dergelijke multidisciplinaire aanpak, maar het thema is ook relevant in verband met recente ontwikkelingen in Noord-Rijn Westfalen waar onlangs toestemming is verleend om op zo'n 50 km afstand van Roermond het bruinkoolproject Garzweiler II te beginnen. Hiervoor zal 48 km land worden afgegraven. Gevreesd wordt dat de ecologische gevolgen van dit project tot ver in Limburg te merken zullen zijn. Ook hier speelt de problematiek van grootschalige transformatie van het landschap waarvan de gevolgen grensoverschrijdend zijn. Auke de Vries geeft met zijn studie vanuit de beeldende kunst een originele bijdrage aan een complexe en grootschalige landschappelijke problematiek die over landsgrenzen reikt.

tentoonstelling In de Gaanderij laat Auke de Vries zijn ideeën voor dit gebied zien in zijn negen Fantasieën, kleurige collages van schetsen, tekeningen en foto's. Doel van het drieluik dat naast de tentoonstelling bestaat uit een publicatie en een film is het opwekken van belangstelling voor deze originele ingreep op het snijvlak van kunst en landschap, van economie en ecologie. Het project in Leipzig is een voorbeeld van een geslaagde multidisciplinaire aanpak en vormt in die zin een impuls voor de Nederlandse vakgemeenschap. De film is gemaakt door Marion Hilhorst en Robert van Alphen. De publicatie gaat in op de historische en sociaal-economische context en is geschreven door Martien de Vletter.


De film en de publicatie zijn mogelijk gemaakt door een subsidie van het Stimuleringsfonds voor Architectuur.


meer informatie NAi publieksinformatie

Voor nadere informatie en beeldmateriaal kunt u zich wenden tot de afdeling communicatie van het NAi (Angeli Poulssen, Martine Heijnen, Rob Noordhoek), tel 010-4401271, fax 010-4366975, e-mail: info@nai.nl.


index persberichten
NAi
Nederlands Architectuurinstituut - Museumpark 25 - 3015 CB Rotterdam tel. 010-4401200 - fax 010-4366975 - info@nai.nl

veranderd: dinsdag, 4 januari 2000

Deel: ' Tentoonstelling Het verdwenen landschap '
Lees ook