Stadsdeel Amsterdam-Noord


* Tervisieleggen week 30

25/7/2002 - Tervisieleggen week 30
RECTIFICATIE
tervisielegging

bestemmingsplan Beschermd Dorpsgezicht Durgerdam 1e partíële herziening

Het Dagelijks Bestuur van het stadsdeel Amsterdam-Noord maakt bekend, dat met ingang van donderdag 18 juli 2002 gedurende 4 weken voor een ieder ter inzage ligt op het Vergunningen-Servicebureau van het stadsdeel Amsterdam-Noord, Buikslotermeerplein 2000, geopend maandag 12.00 tot 15.00 uur, dinsdag tot en met vrijdag van 09.00 tot 15.00 uur en donderdag 17.00 tot 19.00 uur, het door de Stadsdeelraad voor Amsterdam-Noord bij zijn besluit van 12 juni 2002 vastgestelde bestemmingsplan Beschermd Dorpsgezicht Durgerdam 1e partiële herziening. Het plangebied omvat het dijkdorp langs het water en de sportterreinen ten noorden daarvan.

Het vastgestelde bestemmingsplan ligt tevens ter inzage bij het Gemeentelijk Informatiecentrum voor Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting, Zuiderkerkhof 72, geopend maandag van 11.00 tot 16.00 uur, dinsdag tot en met vrijdag van 09.00 tot 16.00 uur en tevens op donderdag van 16.00 tot 20.00 uur.

De kaart en dwarsprofiel zijn niet gewijzigd en uitsluitend ter informatie bij de stukken gevoegd. Tegen plankaart en dwarsprofiel kunnen dan ook geen bedenkingen worden ingediend.

Gedurende bovengenoemde termijn van 4 weken kunnen zij, die zich tijdig met zienswijzen tot de Stadsdeelraad hebben gewend bij Gedeputeerde Staten van Noord-Holland bedenkingen tegen het bestemmingsplan indienen.
Gelijke bevoegdheid komt toe aan een ieder, die bedenkingen heeft tegen de wijzigingen, welke bij de vaststelling van het plan in het ontwerp zijn aangebracht. Een belanghebbende die aantoont dat hij of zij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn of haar zienswijze kenbaar te maken kan ook bedenkingen indienen bij Gedeputeerde Staten.

De bedenkingen moeten worden gericht aan Gedeputeerde Staten van Noord-Holland en (bij voorkeur in tweevoud) worden ingediend bij Burgemeester en Wethouders van Amsterdam, t.a.v. de secretaris van de APC, mw. D. de Boo, kamer 5 B09, Postbus 2758, 1000 CT Amsterdam.

Ex artikel 31 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening inzake Kadoelen-Oostzanerwerf II en De Bongerd-Zijkanaal I Het Dagelijks Bestuur van het Stadsdeel Amsterdam-Noord maakt ingevolge het bepaalde in artikel 31 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht bekend, dat de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State bij uitspraak van 26 juni 2002, nrs. 200001496/1 en 200001759/1, de ingediende beroepen tegen de besluiten van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 25 januari 2000, nrs. 1999-11927 en 1999-11872 tot goedkeuring van de bestemmingsplannen Kadoelen-Oostzanerwerf II en De Bongerd-Zijkanaal I, gedeeltelijk gegrond zijn verklaard. Door de uitspraak is - kort samengevat - alsnog goedkeuring onthouden aan het bovengrondse deel van de verbindingsweg in De Bongerd-Zijkanaal I, aan de ondergrondse weg in De Bongerd-Zijkanaal I en Kadoelen-Oostzanerwerf II en is het goedkeuringsbesluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland vernietigd voor wat betreft de fietsbrug.
Dit betekent dat de bestemmingsplannen Kadoelen-Oostzanerwerf II en De Bongerd-Zijkanaal I voor wat betreft alle overige onderdelen onherroepelijk zijn geworden.
De bestemmingsplannen en de uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State liggen voor een ieder ter inzage op het Vergunningen-Servicebureau van het Stadsdeel Amsterdam-Noord.

Deel: ' Tervisieleggen week 30 Amsterdam-Noord '


Lees ook