Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Thema-onderzoek opschaling en meldkamers: Knelpunteninventarisatie en -analyse

Een publicatie bij het onderwerp Onderzoek meldkamers 19 september 2001
In deel II van het thema-onderzoek komen de inventarisatie en analyse van de knelpunten bij de opschaling aan de orde. De inventarisatie heeft in hoofdzaak betrekking op de brandweer en de organisatie van de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen (GHOR). Een enkele maal zijn, voor zover gegevens beschikbaar waren, ook de meldkamers van de politie in beschouwing genomen.
In dit deel zijn de geconstateerde knelpunten gerubriceerd in acht groepen/aspecten. Per groep/aspect wordt in de eerste alinea een samenvatting gegeven van de geconstateerde knelpunten (zie voor een gedetailleerde opsomming met bronvermelding de appendix). Het zwaartepunt ligt bij de meldkamers. De informatie en communicatie en het totale opschalingsproces zijn daarin verweven. Na de samenvatting van de knelpunten volgt een beschouwing over de mogelijke oorzaken. Ter afsluiting zijn per groep de voorgenomen verbeteracties uit de kabinetsstandpunten Vuurwerkramp Enschede en Nieuwjaarsbrand Volendam weergegeven. In het kabinetsstandpunt Vuurwerkramp Enschede is tevens rekening gehouden met het rapport van de Algemene Rekenkamer omtrent de
rampenbestrijdingsorganisatie uit 2001.


***Zie het originele bericht voor downloaden in PDF-formaat***

Deel: ' Thema-onderzoek opschaling en meldkamers '
Lees ook