Gemeente Den Haag


4 oktober 1999

Uitnodiging

Hierbij nodigt de gemeente Den Haag u uit om de themabespreking ´Integratie door differentiatie´ bij te wonen. De thema-avond vindt plaats in het licht van de discussies die momenteel gevoerd worden over het nut en de noodzaak van herstructurering van wijken in de stad. Niet alleen Den Haag, maar ook veel andere Nederlandse steden, staan voor een omvangrijke herstructureringsopgave.

Aspecten die hierbij spelen (en die op de avond aan de orde komen) zijn:

* de wijzigende woningmarkt, de behoefte aan kwaliteit bij woonconsumenten. Flinke delen van de stedelijke woningvoorraad passen steeds minder bij de vraag van de woonconsument van vandaag en morgen. Men wil grotere (koop)woningen, liefst met tuin. Hoe en waar wordt dit opgelost?

* De relatie tussen de stedelijke economie, de aan te bieden woonsoorten en het woon-werkverkeer. Steden werken aan versterking van hun economische structuur. Wanneer de steden echter niet de woonmilieus aanbieden die bij deze vernieuwing horen, zal alleen de inkomende pendel naar de steden groeien. En niet het gemiddelde inkomen per inwoner.

* Sociale samenhang op wijk- en buurtniveau. Dit derde aspect is een belangrijke invalshoek voor de avond. Vragen die aan de orde komen zijn: in hoeverre draagt de herstructurering, en meer specifiek gemengd bouwen, bij aan sociale samenhang in buurten en wijken? Hoe bind je bewoners aan een wijk ?

De themabespreking is een speciale bijeenkomst van de commissie van Ruimtelijke Ordening, Stadsvernieuwing en Volkshuisvesting en vindt plaats op donderdag 7 oktober vanaf 19.30 uur in de raadzaal van het stadhuis. Na enkele inleidingen van opinieleiders op dit gebied, vindt aansluitend een discussie in de raadscommissie plaats.

Het programma:


- 19.30 uur Opening door wethouder ROSV, mr. P.G.A. Noordanus.


- 19.35 uur Videofilm Koot & De Bie.


- 19.45 uur Inleiding Prof. Dr. J.W. Duyvendak, werkzaam bij het Verwey-Jonker-instituut, tevens bijzonder hoogleraar in de wetenschappelijke grondslagen van het Opbouwwerk aan de Faculteit der Wijsbegeerte van de Erasmus Universiteit te Rotterdam.


- 20.05 uur Inleiding Prof. dr. G. Engbersen, hoogleraar Sociologie van de Faculteit Sociale Wetenschappen van de Erasmus Universiteit te Rotterdam.


- 20.25 uur Reactie van wethouder ROSV, mr. P.G.A. Noordanus.


- 20.40 uur Reactie van commissie ROSV/discussie.


- 22.30 uur Einde.

Deel: ' Themabespreking 'Integratie door differentiatie' Den Haag '
Lees ook