Landbouwuniversiteit Wageningen


ldo 11-02-99 BIJDRAGEN VAN BIOMETRIE AAN DE BIODIVERSITEIT


tijd 13:00-17:00 uur

plaats Bezoekerscentrum `s Gravenland, Noordeinde 54b, `s Gravenland
onderwerp themamiddag 'Biodiversiteit en Biometrie'
informatie CPRO-DLO, Eric Toussaint, tel. 0317-477017 internet https://www.cpro.dlo.nl/root/symposia/ThemaDag.htm

Het belang van instandhouding van de diversiteit in levende organismen en van de genetische diversiteit binnen soorten, is wereldwijd erkend. De biodiversiteit staat met name onder druk door economische activiteiten en infrastructurele ingrepen in de natuur. In Nederland zal dit de komende 10 tot 15 jaar in verhevigde vorm het geval zijn. De aanleg van de Betuwelijn en de hogesnelheidslijn en de uitbreiding van het wegennet zijn daarbij duidelijke voorbeelden. Het is tegen deze achtergrond dan ook evident dat het betrouwbaar kunnen kwantificeren en kwalificeren van biodiversiteit een cruciale factor is. Alleen dan kunnen effecten daadwerkelijk en objectief beoordeeld worden. Het meten van biodiversiteit, het analyseren van soortstellingen in bepaalde ecosystemen en vervolgens het extrapoleren van deze gegevens naar een maat voor globale diversiteit en naar effecten van bepaalde scenario's, vereist inbreng van wiskundige en statistische methoden: de biometrie. Sprekers op deze themadag zijn: Ivo de Wijs (voorzitter), Dr. C.B. Roes (Hoofd Centrum voor Biometrie Wageningen), Mr. F.W.R. Evers (Hoofddirecteur Natuurmonumenten), Dr. A. Brouwer (Directeur Stichting Nationaal Onderzoek Dierentuinen, Dr.Ir. F.J. van Zadelhoff (Hoofd afdeling Natuur, IKC-Natuur), Dr. C. ter Braak (CBW) en Prof.dr. J. van Groenendael, KU Nijmegen).

Deel: ' Themadag Bijdragen van biometrie aan de biodiversiteit '
Lees ook