Theologisch boek 'Geen geboden rustdag meer?'


resultaten van een uitvoerig en diepgaand onderzoek

GRONINGEN, 20110531 -- Op 4 juni verschijnt bij Uitgeverij PAMAC uit Groningen het theologische werk 'Geen geboden rustdag meer?' van drs. W. Wierenga. In 'Geen geboden rustdag meer?' vindt men de resultaten van een uitvoerig en diepgaand onderzoek betreffende de sabbatdag in het Oude Testament en het gebod waarin die rustdag aan het volk Israël werd opgelegd (het vierde gebod van de Tien geboden) en betreffende een al of niet door God bevolen rustdag voor de christelijke kerk.

Men vindt een uitvoerige inventarisatie van de problemen rond deze thema's, een overzicht van wat er in de loop van de geschiedenis over deze problemen is geschreven en een uiteenzetting van de opvattingen van de schrijver zelf. Vele bijbelplaatsen worden in het boek nauwkeurig gelezen en uitgelegd. 'Geen geboden rustdag meer?' bestaat uit drie delen:

Deel 1 – Belangrijke aandachtspunten en luisteren naar het verleden

Dit eerste deel begint met het noemen van acht aandachtspunten. De problemen rond het vierde gebod, de sabbatdag en de zondag worden in kaart gebracht. Bijvoorbeeld het probleem: wanneer is de sabbatdag ingesteld en hadden de heidense volken rond Israël ook een weekindeling en een vaste rustdag? Daarna volgt een overzicht van wat in de loop der eeuwen over de rustdag is geschreven, bijvoorbeeld door Ignatius, Thomas van Aquino, de reformatoren, door Nederlandse theologen vóór en na de Dordtse Synode van 1618/9, door Th. Zahn en door de sabbattisten e.a. Dit overzicht neemt een belangrijk gedeelte van deel 1 in beslag. Het leidt de lezer in de problemen in.

Deel 2 – Weergave van eigen gevoelen

In dit deel worden de acht vragen van deel 1 vanuit de bijbel belicht en zo goed mogelijk beantwoord. Hier vindt men veel bijbelplaatsen behandeld, vanaf Genesis 1-2 tot de Evangeliën die Jezus’ houding tegenover de sabbatdag weergeven en ook de uitspraken van Paulus in zijn verschillende brieven over de sabbatdag en andere dagen. De schrijver is er vast van overtuigd dat er in het Nieuwe Verbond waarin de christelijke kerk nu leeft, geen sprake meer is van een door God in de dekaloog of ergens anders in de bijbel bevolen rustdag. Hij sluit zich daarmee aan bij Calvijn en Ursinus en Gomarus. Het is een mening die door vele oude schrijvers uit de christelijke kerk ook al is verdedigd.

Deel 3 – Polemiek, overzichten en conclusies

Hierin worden andere meningen zoals die van Voetius, Teellinck, à Brakel, en A. Kuyper e.a. zo goed mogelijk weerlegd. In dit derde deel vindt de lezer ook drie gefingeerde gesprekken, namelijk tussen een hoge engel (een Seraf) en Mozes; tussen Mozes en zijn broer Aäron en tussen Paulus en een Jood genaamd Tryfos.

Het boek is voorzien van een uitvoerig tekstregister, een opgave van literatuur die is geraadpleegd en een brede inhoudsopgave.


Over de auteur:

W. Wierenga (1933) is sinds 1959 predikant binnen de Gereformeerde Kerken (v) van Nederland. Hij werkte onder meer in Noordbergum, in Zuidbroek-Veendam, in Berkel en Rodenrijs en in Groningen-Helpman. Na zijn pensionering bleef hij tot heden actief als preekman en als catecheet. Van zijn hand verschenen enkele populair-wetenschappelijke geschriftjes.


Geen geboden rustdag meer?
Drs. W. Wierenga

ISBN: 978-94-90385-00-2
NUR: 700
Genre: theologie algemeen
Aantal bladzijden: 352
Consumentenprijs: € 27,95
Verschijningsdatum: 4 juni 2011

'Geen geboden rustdag meer?' is verkrijgbaar via de betere (internet)boekhandel of www.pamac.nl


Deel: ' Theologisch boek 'Geen geboden rustdag meer?' '
Lees ook