D66 Nieuws


Telewerken

Speech Thom de Graaf, Heerlen

23 februari 1999

Er is weer discussie ontstaan over de Flexwet; dat is interessant en nodig. Nog interessanter zou het zijn als het kabinet zich over de organisatie van werk in de 21ste eeuw zou buigen. D66 wil daarom dat de ministers van Sociale Zaken, Economische Zaken en Verkeer & Waterstaat en de staatssecretaris van Financiën visie tonen en het initiatief nemen om de invoering van telewerken uit het slop te halen.

Waarom is telewerken nu zo belangrijk?
Telewerken is belangrijk om twee redenen:
1. Het heeft mensen de kans om werk en andere verplichtingen beter te combineren. Mensen maken nu eenmaal verschillende fases in hun leven door, waar verschillende levensstijlen en verplichtingen bij passen. De aanwezigheidsplicht bij de werkgever vormt daarbij te vaak een onnodige belemmering; een 40-uur-aanwezigheidsplicht is voor een goede invulling van veel functies lang niet altijd dringend vereist.

2. Door middel van telewerken kan de behoefte aan mobiliteit worden afgeremd. Als over enkele jaren bijvoorbeeld de helft van de mensen twee dagen (40%) telewerkt, betekent dat 20% minder auto's op de weg. Naarmate er meer mensen gaan telewerken, betekent dat minder reizigers op de drukste tijdstippen van de dag, dus minder bottlenecks, minder files en minder verbruik van fossiele brandstoffen.

Wat is nu het probleem?
Het telewerken in Nederland wil maar niet echt van de grond komen, en dat terwijl er nu juist grote behoefte bestaat aan een spreiding van werktijden en werkplaatsen. Om het telewerken te bevorderen zal de overheid een positief beeld van telewerken moeten bewerkstelligen. Telewerken moet maatschappelijk omarmd worden.

Voor het succesvol invoeren van telewerken is een mentaliteitsverandering bij werkgevers en werknemers nodig. Werkgevers willen vaak niet beginnen aan telewerken omdat ze denken minder zicht te hebben op de geleverde prestaties. Werknemers voelen vaak de behoefte om fysiek aanwezig te zijn, en zijn bang voor hun carrièrekansen als ze dat niet zijn. Met andere woorden, er is sturing op resultaten en niet op fysieke aanwezigheid nodig. Het lijkt alsof iedereen een beetje op elkaar zit te wachten, en dat moet doorbroken worden.

Telewerken vereist sowieso een andere organisatie van het arbeidsproces, waarbij ruimte wordt geboden om werk op afstand te doen.

Watt is er nodig?
D66 wil twee vormen van telewerken bevorderen: thuis en in speciaal ingerichte telewerkcentra. De overheid moet een krachtige impuls geven aan deze vormen van telewerken en hiertoe concrete doelstellingen formuleren. Er kan bijvoorbeeld als doel gesteld worden dat over een jaar een substantieel deel van het Nederlandse kantoorpersoneel 2 dagen per week (40% van de werktijd) telewerkt.

Daarvoor is het volgende nodig:
1. de overheid moet onderzoek verrichten en overleggen met werknemers en werkgevers over het wegnemen van knelpunten in organisaties. Er moeten ook streefcijfers vastgesteld worden. De overheid als werkgever heeft hierbij een belangrijke voorbeeldfunctie; zo zou ernaar gestreefd kunnen worden over twee jaar de helft van de ambtenaren twee dagen per week thuis te laten werken.

2. de overheid moet de totstandkoming van telewerkcentra, waar mensen dicht bij huis kunnen werken voor een bedrijf dat in een andere plaats is gevestigd, stimuleren en zonodig participeren bij de oprichting hiervan. Het voordeel van het telewerken in kantoren is tweeledig. Aan de ene kant hoeven werknemers de sociale voordelen van het werken in gezelschap van anderen niet te missen. Aan de andere kant kunnen de (vaste) kosten over meerdere deelnemers gespreid worden, hetgeen schaalvoordelen oplevert. Bij telewerkcentra kan ook voor kinderopvang gezorgd worden.

3. de overheid moet stimulerende maatregelen nemen om werkgevers te prikkelen om te komen tot telewerken in de onderneming. Gedacht kan worden aan fiscale maatregelen analoog aan de WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk) en de maatregelen t.b.v. exportbevordering.

4. stimuleren van telewerken thuis door verruiming van fiscale tegemoetkomingen voor mensen die aantoonbaar een deel van de tijd thuis werken.

5. technische faciliteiten dienen aan de eisen van de moderne tijd te voldoen. Overheidsregels moeten aan communicatie-eisen worden aangepast. Zo zou nieuwbouw van IP-aansluitingen moeten worden voorzien. Ook moeten computernetwerken (en de overheid moet hierbij het goede voorbeeld geven) zodanig worden opgezet dat telewerken wordt bevorderd.

Thom de Graaf
Fractievoorzitter D66
Tel. 070 - 318 36 13

Deel: ' Thom de Graaf Invoering telewerken uit het slop halen '
Lees ook