Gemeente Rijswijkers- en Nieuwsberichten...
"Thuis in de Wijk" nadert uitvoering

Rijswijk, 7 april 2000

Het gemeentebestuur van Rijswijk en de drie Rijswijkse corporaties spreken zich binnenkort uit over de concept-wijkontwikkelingsplannen die in het afgelopen jaar zijn opgesteld in de wijken Te Werve, Kleurenbuurt en Artiestenbuurt, Muziekbuurt en Steenvoorde-Zuid onder het motto "Thuis in de Wijk". Hierbij is sprake van een integrale gebiedsgerichte aanpak van de woningvoorraad, sociale infrastructuur en het openbaar gebied.
De totale kosten van de voorgenomen maatregelen in de vier wijken bedragen 88,9 miljoen gulden over de gehele planperiode van tien jaar. Rijswijk wil een bijdrage in de kosten van o.a. deze omvangrijke operatie verkrijgen uit het zgn. Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing van de provincie.

De totstandkoming van de wijkontwikkelingsplannen vloeit voort uit de nota "Samen werken aan waardevol wonen - volkshuisvestingsplan gemeente Rijswijk" (1998) en houdt verband met de ontwikkeling van de Toekomstvisie Rijswijk 2015. Het volkshuisvestingsplan is onder meer gebaseerd op de bevindingen van het OTB van de Technische Universiteit Delft, dat enkele jaren geleden onderzoek instelde naar de gevolgen van de grootschalige woningbouw op VINEX-locaties als Wateringse Veld, Ypenburg en Leidschenveen voor de bestaande woningvoorraad in Rijswijk. In dit plan staan voorts twee beleidsdoelstellingen verwoord; het zorgen van voldoende woningen voor de primaire doelgroep van beleid (de mensen met lage inkomens) en het zorgen voor voldoende verscheidenheid in woningaanbod in zowel de bestaande als nieuwe woningvoorraad, teneinde ruimtelijke segregatie tegen te gaan dan wel te voorkomen.
De bevindingen van het OTB vormden in combinatie met deze beleidsdoelstellingen de aanleiding tot het maken van wijkontwikkelingsplannen voor de wijken Te Werve, Steenvoorde-Zuid, Kleurenbuurt en Artiestenbuurt en de Muziekbuurt omdat bleek dat in deze wijken preventief moet worden ingegrepen om problemen als leegstroom en verpaupering te voorkomen. Het overheersende woningtype in deze wijken is dat van de portieketagewoning; een type waarnaar in de toekomst steeds minder vraag zal zijn. Tussen februari 1999 en februari 2000 werden door gemeente, corporaties, bewoners en andere belanghebbenden conceptplannen opgesteld voor deze vier wijken onder het motto "Thuis in de Wijk".

De wijkontwikkelingsplannen zijn vooral gericht op het bevorderen van de leefbaarheid in woonwijken. Tijdens de voorbereiding bleek dat een aantal knelpunten in alle vier de wijken, zo niet geheel Rijswijk worden ervaren. De gemeente is dan ook bezig nieuw beleid te ontwikkelen voor o.a. het parkeren en het beheer van de openbare ruimte. Voorts is er een Sociaal plan opgesteld dat van toepassing moet worden voor die huurders die hun woning moeten verlaten omdat er ingrijpende woningverbetering moet plaatsvinden of sloop van hun woning. Over dit plan is inmiddels overeenstemming bereikt met o.a. de betrokken bewonersorganisaties.

De leefbaarheid zal ook een belangrijk thema zijn in de strategische toekomstvisie voor geheel Rijswijk, die in voorbereiding is. Zorg voor een duurzame kwaliteit in het Rijswijk van nu en de toekomst is een ander element, evenals het benutten van de gunstige ligging van Rijswijk aan verbindingsassen als de rijksweg A4 en een belangrijke spoorweg.
Dat laatste kan ingrijpende gevolgen hebben voor de toekomst van m.n. de Muziekbuurt. Het concept-wijkontwikkelingsplan dat thans ter besluitvorming wordt voorgelegd houdt daar rekening mee en wijkt dan ook van het plan dat de werkgroep van o.a. bewoners in het kader van "Thuis in de Wijk" heeft voorbereid. Deze discussie zal zeker een rol spelen tijdens de besluitvorming. Met de verdere voorbereiding van een stedenbouwkundig plan voor de Muziekbuurt wordt in ieder geval gewacht op de meningsvorming over de stedelijke visie later dit jaar, waarbij ook de inwoners hun inbreng kunnen leveren.
De maatregelen die worden voorgesteld voor de wijken Te Werve, Kleurenbuurt en Artiestenbuurt alsmede Steenvoorde-Zuid zijn minder ingrijpend. Veel aandacht wordt besteed aan de versterking van de sociale infrastructuur, met name door toegesneden verbetering van het voorzieningenniveau. Te denken valt daarbij aan de realisatie van multifunctionele wijkcentra en meer personele inzet van o.a. opbouwwerk.

Thans is het stadium van besluitvorming over de wijkontwikkelingsplannen door de besturen van de corporaties en het gemeentebestuur aangebroken. Op woensdagavond 19 april 2000 beraadslagen de raadscommissies VROW (Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Wijkbeheer), VVCS (Verkeer & Vervoer, Cultuur en Sport), OSZW (Onderwijs, Sociale Zaken en Welzijn) en Middelen over de voorliggende conceptplannen, gevolgd door een raadsvergadering op dinsdag 16 mei.Afdeling Bestuursondersteuning en Communicatie. © 1997 Gemeente Rijswijk. Alle rechten voorbehouden.

Deel: ' 'Thuis in de Wijk' gemeente Rijswijk nadert uitvoering '
Lees ook