Stichting Natuur en Milieu


GEZAMENLIJK PERSBERICHT VAN:

CONSUMENTENBOND, STICHTING NATUUR EN MILIEU, GREENPEACE NEDERLAND, VERENIGING MILIEUDEFENSIE, DE 12 PROVINCIALE MILIEUFEDERATIES, MELDPUNTENNETWERK GEZONDHEID EN MILIEU, WADDENVERENIGING

Den Haag, 27 april 1999

Tien eisen aan nieuw bestrijdingsmiddelenbeleid

Consumenten- en milieuorganisaties: plan staatssecretaris Faber moet handen en voeten krijgen

De uitgangspunten in de discussienota van staatssecretaris Faber (Landbouw) voor het nieuwe bestrijdingsmiddelenbeleid zijn goed, maar het komt aan op de uitvoering. Daarom stelden achttien milieu- en consumentenorganisaties een petitie op met tien punten waaraan het beleid zal moeten voldoen om handen en voeten te krijgen. Zij hebben de petitie vandaag overhandigd aan de staatssecretaris.

Het gebruik van bestrijdingsmiddelen in ons land is nog steeds schrikbarend groot, ondanks het Meerjarenprogramma Gewasbescherming dat vermindering beloofde. De discussienota over het nieuwe beleid na 2000 gaat ervan uit dat het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen alleen nog in uitzonderingsgevallen wordt toegestaan. Verder wordt elke boer en tuinder zelf verantwoordelijk voor het terugdringen van zijn gifgebruik, en niet de sector als geheel zoals tot nu toe het geval is. De milieu- en consumentenorganisaties zijn aangenaam verrast door deze uitgangspunten, maar noemen in hun petitie de volgende punten essentieel voor de uitvoering ervan.
Voor een daadwerkelijke gedragsverandering op het boerenerf zijn verplichte maatregelen voor boer en tuinder cruciaal. Verder moet de geïntegreerde teeltwijze (d.i. een zo milieuvriendelijk mogelijke gangbare teeltwijze) nu echt de minimumstandaard worden op elk bedrijf. Bedrijven die daaraan niet voldoen, dienen uiteindelijk een teeltverbod te krijgen opgelegd. Het oude Meerjarenplan Gewasbescherming, dat in 2000 afloopt, schreef geïntegreerde teelt overigens ook al voor, maar daar is weinig tot niets van terechtgekomen.
De overheid moet voorts voor elke land- en tuinbouwsector een beschrijving maken van wat geïntegreerde teelt precies inhoudt, aldus de organisaties. Iedere boer en tuinder dient op basis daarvan een bedrijfsmilieuplan te maken met de technieken voor geïntegreerde teelt en met zijn plannen voor milieuaanpassingen voor de nabije toekomst. Deze plannen behoeven vervolgens de goedkeuring van de overheid, bijvoorbeeld in het kader van een milieuvergunning, en ook periodieke herziening met het oog op nieuwe inzichten.

Ook is het nodig dat de overheid financiële middelen beschikbaar stelt om het nieuwe beleid te steunen. De organisaties noemen een nultarief voor de btw op EKO-producten en een heffing op bestrijdingsmiddelen. Andere punten zijn het uitsluitend op recept verkrijgbaar stellen van bestrijdingsmiddelen, strikte handhaving van alle regels, en een restrictiever toelatingsbeleid voor bestrijdingsmiddelen.

De achttien organisaties zijn ervan overtuigd dat de koerswijziging en de maatregelen mogelijk en nodig zijn. Nog steeds is Nederland bestrijdingsmiddelenkampioen van Europa. Zeker, de verandering zal gepaard gaan met weerstanden, veel inspanning en geld en ook afvallers. Maar als de bestrijdingsmiddelen zijn uitgebannen, hebben we een land- en tuinbouw waar iedereen trots op kan zijn, en die versterkt de internationale concurrentie tegemoet kan zien met de beste, de lekkerste en de schoonste producten.

Nadere inlichtingen:

Vereniging Milieudefensie, persvoorlichting, tel. 020-5507333 Stichting Natuur en Milieu, tel 030-2331328:
Hans Muilerman
Marijke Brunt

Deel: ' Tien eisen aan nieuw bestrijdingsmiddelenbeleid Landbouw '
Lees ook