Persbericht, 15 februari 1999

Natuurontwikkeling in en om de stad succesvol

Tien gemeenten krijgen een bijdrage van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, om bestaande of te ontwikkelen natuurprojecten in de stedelijke omgeving uit te voeren. Belangrijkste doel van deze projecten is het leefklimaat voor de bewoners in de stedelijke omgeving te verbeteren en de natuur dicht bij de mensen te brengen. Bij het ministerie werden 153 aanvragen ingediend om in aanmerking te komen voor subsidie. Een belangrijk criterium voor het verkrijgen van subsidie was het vergroten van de ecologische waarde, de recreatieve waarde en/of de belevingswaarde van natuur. Voor de subsidieregeling werd eenmalig een bedrag van 1,4 miljoen gulden beschikbaar gesteld. Voor ten hoogste 50% van de subsidiabele projectkosten kon subsidie worden verkregen, met een minimum van f
25.000,- en een maximum van f 250.000,-. Gezien de grote belangstelling en het feit dat veel projecten voldeden aan de doelstelling van de regeling en inhoudelijk goede voorstellen bevatten, beraadt het ministerie van LNV zich nog op een eventuele voortzetting van de regeling.

Gehonoreerde projecten

Gemeente Haren

Dit project betreft de aanleg en inrichting van de Oosterpolder, een gebied van circa 130 ha in het dal van de Hunze. Het gebied vormt een ecologische groene zone en maakt samen met een aan te leggen biologische boerderij deel uit van de groenstructuur voor een nieuwe woonwijk ten noorden van Haren. Met het project ontstaat tevens een groene buffer naar de stad Groningen.

Waterschap Rijn en IJssel/Gemeente Arnhem

Dit project betreft het herstellen en vernieuwen van een natuurlijke beekloop vanaf de zuidhelling van de Veluwezoom door de stad. Het gaat om de Beek op de Paasberg, de Klarenbeek en Molenbeek die deel uitmaken van de groene lobben in Arnhem.

Gemeente Alkmaar

Aanleg van een weidepark als onderdeel van het Oudorperhout. Dit is een van de grotere parken, en vooral waardevol als natuurgebied en oorspronkelijk Noord-Hollands polderlandschap. Uitgangspunt vormt het aansluiten op de omgeving via ecologische verbindingen, hierbij gebruik makend van de oorspronkelijke (natuur)potenties van het omliggende gebied.

Gemeente Venlo

Het gaat om het project Waterpark, gericht op herinrichting van een bestaande groenstructuur waarbij het herstel van de ecologische verbinding stadscentrum-landelijk gebied uitgangspunt is. Kwelwater wordt gehanteerd als verbindend element tussen twee parken en voor het verlengen van een beek. Het project heeft als belangrijk doel het vergroten van de biodiversiteit in de stedelijke omgeving.

Gemeente Nijmegen

Herinrichting van natuurpark de Limos. Dit betreft een stadspark, waarbij tevens delen van het voormalige defensieterrein worden toegevoegd; de uitbreiding vindt plaats op basis van een ecologische inrichting, met aansluiting bij de groene lobben vanaf de oostelijke stuwwal. De planvorming vindt plaats in nauw overleg met bewoners.

Gemeente Enschede

Het project betreft de herinrichting van het stadspark Wesselerbrink naar een meer ecologische inrichting en beheersvorm. Er komt een ecologische verbindingszone met het buitengebied, er worden enkele retentiebekkens aangelegd en er is veel aandacht voor natuureducatie. Het project wordt uitgevoerd in samenspraak met bewoners, waarbij specifieke aandacht uitgaat naar kinderen.

Gemeente Apeldoorn

Herstel van de vroegere beekloop van de Grift door de kern van Apeldoorn. Uitgangspunt hierbij is een ecologische inrichting en beheer. Het plan maakt deel uit van de ecologische groenstructuur.

Gemeente Leiden

Dit project betreft de herinrichting van een bestaande groenstrook/zone "de Slaaghsloot". Dit gebied vormt een groene corridor vanuit het buitengebied naar de stadskern, gelegen tussen de Merenwijk en het centrum. Het project richt zich op het versterken van ecologische en recreatieve waarden (wandelen, kanoën) en natuureducatie.

Gemeente Delft

Herinrichting Bieslandse Bovenpolder, als onderdeel van de Delftse Hout. Dit project richt zich op recreatief medegebruik, educatie, (o.m. via een biologisch veeteeltbedrijf) en het vergroten van ecologische waarden door de aanleg van enkele poelen, slikken en geriefhoutbosjes.

Amsterdam, Stadsdeel Zuid/De Pijp

Het natuurvriendelijk aanpassen, c.q. herstellen van oevers van waterpartijen in het Vondelpark. Doelstellingen zijn het vergroten van de ecologische waarden, bevorderen van natuurontwikkeling, gericht op soorten en biotopen, en het verbeteren van de waterkwaliteit. Het park vormt (via de tuinsteden) een natte ecologische verbinding met het buitengebied, maar heeft vooral ook een belangrijke recreatieve en educatieve functie in de stad.

Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij: http://www.minlnv.nl/

Overzicht persberichten / stopzetting toezending: http://www.minlnv.nl/infomart/persinfo/

Deel: ' Tien gemeenten verbeteren natuur in en om de stad '
Lees ook