Gemeente Smallingerland

Tien meestgestelde vragen Drachtstervaartproject 13 maart 2003

Onlangs is het Drachtstervaartproject weer in het nieuws geweest. Over het project worden ons van tijd tot tijd veel vragen gesteld. Daarom geven we hier antwoord op de tien meest gestelde vragen: 1. Wat ging er mis?
Voor het Drachtstervaartproject zijn meer dan 100 vergunningen nodig. De twee belangrijkste zijn het bestemmingsplan en de milieuvergunning voor o.a. de sanering van de voormalige stortplaats. In beide procedures ging het bij de Raad van State mis.
Bestemmingsplannen moeten worden goedgekeurd door de provincie. Dat gebeurde in dit geval ook. Echter onder het goedkeuringsbesluit staat alleen de handtekening van de verantwoordelijke gedeputeerde. En die vormfout was voor de Raad van State voldoende om het goedkeuringsbesluit te vernietigen. Inhoudelijk heeft de Raad van State zich niet uitgesproken over het bestemmingsplan. Overigens zijn er in heel Friesland ongeveer 20 bestemmingsplannen vanwege deze vormfout door de raad van State vernietigd.
De Raad van State vernietigde ook de door de provincie Fryslân verleende milieuvergunning voor het Drachtstervaartproject.. Volgens de rechter had er een Milieu Effect Rapportage moeten worden gemaakt. Dat gebeurt nu alsnog. Overigens: de Raad van State heeft niet geoordeeld over de inhoud van de milieuvergunning.
2. Had de gemeente dit kunnen voorkomen?
De goedkeuring van een bestemmingsplan is een verantwoordelijkheid van de provincie. Op die besluitvorming heeft de gemeente geen invloed. Dat deze procedure dus gedeeltelijk overnieuw moet is voor de gemeente een overmachtsituatie.
De vernietiging van de milieuvergunning was een onaangename verrassing. In de voorbereiding voor die vergunning waren alle betrokkenen het er over eens dat er in dit geval geen Milieu Effect Rapportage nodig was. Eerder al diende er een soort kort geding procedure bij de Raad van State tegen de milieuvergunning. De officiële adviseur van de Raad van State stelde toen in zijn advies klip en klaar dat er geen MER nodig was. Toen was de rechter het met dat advies en dus met de gemeente en de provincie eens. Pas bij de einduitspraak oordeelde de Raad van State dat een MER toch noodzakelijk was.
3. Waarom wordt er nu wel gewerkt in het gebied van de Drachtstervaart?
Vooruitlopend op de vaststelling van het bestemmingsplan zijn al verschillende planologische procedures doorlopen die het mogelijk maken alvast te starten. Tegen de meeste van die procedures kan geen bezwaar meer worden gemaakt. Op deze wijze is onder meer de nieuwe woonschepenhaven aangelegd en is begonnen met het aanleggen van wegen en bouwkavels.
Daarnaast zijn er ook saneringswerkzaamheden gestart die niet onder werking van de vernietigde milieuvergunning vielen. Het betreft hier onder meer de sanering van het voormalige terrein van Smeding.
4. Wat gaat de gemeente nu doen?
Na de uitspraken van de Raad van State heeft de gemeente intensief overleg gevoerd met de provincie en het ministerie van VROM over de oplossing van de ontstane problemen. Die is gevonden. Er wordt een nieuwe milieuvergunning aangevraagd. De geluidswal ten noorden van de Drachtstervaart wordt daarin omschreven als een "stortinrichting". Het is echter wel een bijzondere stortinrichting omdat er alleen vrijkomend afval uit de voormalige stortplaats in zal worden verwerkt. Dat was overigens altijd al de bedoeling.
In het kader van deze milieuvergunning wordt ook een MER opgesteld. De startnotitie van deze MER zal naar verwachting medio mei bekend worden gemaakt en kan dan de inspraak in. De nieuwe milieuvergunning zal naar verwachting aan het einde van 2003 verleend kunnen worden.
De provincie heeft op 18 februari jl. een nieuw goedkeuringsbesluit genomen voor het bestemmingsplan. Tegen dat besluit staat nu alleen nog beroep open bij de Raad van State. Ondertussen wordt door de gemeente getracht de vertragingen zoveel mogelijk te beperken door het voeren van extra planologische procedures.
5. Wat kost het de gemeente nu?
Dat is nog niet precies te zeggen. De extra kosten voor de gemeente zijn namelijk afhankelijk van de vertraging die opgelopen wordt en de uiteindelijke verdeling van die kosten tussen gemeente en Wind Groep. De gemeenteraad heeft medio 2001 gesteld dat de gemeente er maximaal 13,5 miljoen gulden ( 6.126.000) voor over had om het project te realiseren. Tot op heden is er geen aanleiding om te veronderstellen dat dat bedrag overschreden zal worden.
6. Wanneer wordt er nu gebouwd?
Met instemming van de provincie Fryslân zijn inmiddels de eerste bouwvergunningen verleend aan particuliere kopers in het plandeel Archipel (nabij de Postlaan, rond het oude kantoor van het Fries Paarden Centrum). De verwachting is dat er in de komende maanden nog meer vergunningen zullen worden afgegeven. 7. Wat gebeurt er nu met de vuilstort?
Voorlopig gebeurt er even niets. Pas wanneer de vergunningen rond zijn kan er gestart worden met de sanering. Met in achtneming van de proceduretijd voor die vergunning en de MER zal dat niet eerder worden dan in het voorjaar van 2004.
8. Waarom voert de gemeente het afval niet gewoon af naar een bestaande vuilstort?
Het komt in Nederland bijna niet meer voor, dat een oude stortplaats wordt gesaneerd door hem af te graven en het materiaal elders te storten of te verbranden. Het milieurendement van die manier van saneren is daarvoor te beperkt. Er zijn andere manieren van sanering die een zeker zo goed resultaat opleveren. Eén daarvan is het "inpakken" van het vervuilde materiaal. Daarvoor is ook gekozen in het Drachtstervaartproject. Materiaal uit de oude stort wordt gebruikt voor de aanleg van een geluidswal op het industrieterrein. Dat gebeurt op een zodanige manier dat vervuilende stoffen niet uit die geluidswal weg kunnen lekken. Het materiaal wordt daardoor op een verantwoorde manier nuttig toegepast. Dat scheelt geld, waarmee andere nuttige dingen kunnen worden gedaan.
9. Wat was er met de vuilstort gebeurt als het Drachtstervaartproject er niet was gekomen?
Dan was de stort naar alle waarschijnlijkheid op zijn plaats blijven liggen. De sanering zou dan waarschijnlijk als bij veel vergelijkbare stortplaatsen in Nederland zijn aangepakt. Dat wil zeggen dat er een damwand om heen geslagen zou zijn en hij van boven afgedicht zou worden. Van onderen is hij niet af te dichten en dat heeft tot gevolg dat er gedurende vele jaren nog een zuivering van het grondwater moet plaatsvinden, omdat dat nog verontreinigd wordt door stoffen die uit de stort "lekken". De oplossing die de gemeente nu voorstelt heeft ten opzichte van de traditionele "inpakmethode" een aantal voordelen. Ten eerste wordt bij het saneren het meest gevaarlijke afval uit het stortmateriaal verwijderd en afgevoerd naar een reguliere stortplaats voor gevaarlijk afval. Ten tweede wordt het stortmateriaal rondom, dus ook van onderen, ingepakt in een folie en een betonachtige laag.
10. En wanneer komt de vaart nu weer in het Moleneind?

In de oorspronkelijke planning was dat voorzien in 2007. Door de opgelopen vertraging zal dat naar verwachting nu pas in 2008 gebeuren. Ook dit is weer een simpel verhaal van het huishoudboekje van het project: er moet eerst geld verdiend worden, voordat er geld uitgegeven kan worden.

Deel: ' Tien meestgestelde vragen Drachtstervaartproject Smallingerland '
Lees ook