Provincie Gelderland


Tienduizendste hectare agrarisch natuurbeheer gerealiseerd

23 februari 1999

Nr. 99-067

Maatschap Oudenampsen bij landgoed Verwolde (Lochem) tekent overeenkomst

Op 25 februari wordt op het provinciehuis in Arnhem het gedenkwaardige feit gevierd dat de 10.000ste hectare cultuurgrond in Gelderland onder agrarisch natuurbeheer wordt gebracht. Met de ondertekening van de be heersovereenkomst door Maatschap Oudenampsen en de gedeputeerde voor Landbouw en Natuur J.C. Boxem wordt aan het bereiken van deze mijlpaal speciale aandacht geschonken.

De provincie Gelderland en de Dienst Landelijk Gebied zijn de afgelopen jaren letterlijk en figuurlijk de boer op geweest om zo veel mogelijk particulier natuurbeheer en agrarisch natuurbeheer onder de aandacht te brengen. Met name de laatste jaren is het aantal hectares dat onder agrarisch natuurbeheer is gebracht, fors gegroeid. Oudenampsen brengt 2,38 ha onder agrarisch natuurbeheer. Het betreft een perceel dat beperkt bruikbaar is voor een goede landbouwproductie vanwege een lage ligging maar goede mogelijkheden heeft om zich te ontwikkelen tot een soortenrijk nat schraalland. Daarmee wordt de natuurkwaliteit op het landgoed Verwolde verbeterd. Verweving van landbouw en natuur wordt door Oudenampsen nagestreefd en hij overweegt in de toekomst het aantal hectares voor agrarisch natuurbeheer op zijn bedrijf uit te breiden.

Voorwaarden
Aan de beheersovereenkomst is een aantal voorwaarden verbonden. Het perceel mag alleen als grasland worden gebruikt en moet minimaal een keer per jaar worden gemaaid, maar niet in de periode van 1 oktober tot 15 juli. Per hectare mogen er maximaal twee koeien rondlopen. Frezen, scheuren en herinzaaien is uit den boze, evenals het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen. De eerste twee jaar van de overeenkomst wordt niet beweid en zo veel mogelijk gemaaid om instandhouding van de zode en versnelde verschraling te realiseren. Langs de houtwallen op het bedrijf wordt randenbeheer toegepast, waardoor er langs deze wallen geen chemische onkruidbestrijding en bemesting meer plaatsvindt. Ook krijgt de boer een bijdrage voor het instandhouden en plaatsen van een afrastering op 1 meter uit de houtwallen, waardoor deze niet vertrapt en vermest worden.

De ondertekening vindt plaats aansluitend aan de bijeenkomst van de Provinciale Commissie voor Landbouw en Natuur, omstreeks 10.30 uur in zaal 3.1 van het provinciale gebouw Rijnstate.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
* de dienst Ruimte, Economie en Welzijn, afdeling Landelijk Gebied, de heer R. van Eijden, tel. (026) 359 95 07, e-mail: r.eijden@prv.gelderland.nl

* de Dienst Landelijk Gebied, de heer M. Hakkert, tel. (026) 378 13 22, e-mail: d.burgers@prv.gelderland.nl

Deel: ' Tienduizendste hectare agrarisch natuurbeheer Gelderland '
Lees ook