Gemeente Tilburg


30-3-99

College: gerichte acties naar aanleiding van overschrijding subjectsubsidie

Naar aanleiding van de recent bekend geworden overschrijding bij de subjectsubsidie wordt een aantal verbeteracties in gang gezet. Zoals bekend wordt gerekend met een incidentele overschrijding van ten minste 2 miljoen op de begroting van 1999. Het structurele tekort is berekend op minimaal 1,4 miljoen. De nu door b&w genomen maatregelen op organisatorisch gebied hebben met name betrekking op verbetering van de informatievoorziening voor het maken van nieuw beleid, en het versterken van de onderzoeks-, ontwikkel- en control-functie. Deze acties zullen in de toekomst moeten leiden tot een meer betrouwbare informatievoorziening bij nieuwe beleidsvoorstellen. Op beleidsinhoudelijk gebied worden eveneens verbetertrajecten ingezet.

Beleidsinhoudelijk
Beleidsinhoudelijk zullen dit jaar nog vóór de begrotingsbehandeling voorstellen worden gedaan die zullen leiden tot een verbetering van de subjectsubsidie gericht op doelmatigheid en effectiviteit binnen de budgettaire kaders. Richtinggevend voor de ontwikkeling van het nieuwe beleid kan ook de uitslag zijn van het KUB/PON onderzoek naar het bereik en de effectiviteit van de inkomensondersteuning binnen het armoedebeleid. Daaruit kan voortvloeien dat er prioriteit gegeven zal worden aan de ontwikkeling van zogenoemde polisarrangementen -zorg op maat- met name voor wat betreft de inkomensvoorzieningen binnen de beschikbare 3,4 miljoen per jaar. Wanneer een dergelijk model niet tijdig vóór 2000 kan worden gerealiseerd, zal er een voorstel ontwikkeld worden voor aanpassing van de Verordening Subjectsubsidie.

Organisatorisch
De verbeteracties op organisatorisch gebied houden ondermeer in, dat in overleg met derden data moeten worden opgebouwd die meer informatie geven over de precieze omvang en samenstelling van doelgroepen voor het armoedebeleid, anders dan nu bekend is binnen Sociale Zaken. Verder zal bij het maken van nieuw beleid een systeem ontwikkeld moeten worden dat voldoende informatie geeft over de effecten en de financiële componenten van dit beleid. Voor zover er onvoldoende relevante informatie beschikbaar is voor betrouwbare voorspellingen, zal in voorkomende gevallen gebruik moeten worden gemaakt van externe expertise.

Zoekwoorden:

Deel: ' Tilburg actie na overschrijding subjectsubsidie '
Lees ook