Gemeente Tilburg


2-7-99

Tilburg experimenteert met 'statiegeld' op grond

Duurzaam bouwen gaat koper voordeel opleveren

Tilburg gaat een proef nemen waarbij kopers van bouwgrond in het gebied Witbrant-Oost, ƒ 10.000 statiegeld betalen dat ze vervolgens terugkrijgen als men duurzaam op die grond bouwt. De gedachte is vergelijkbaar met het statiegeld-systeem voor lege flessen. De teruggave van de fles is te beschouwen als het leveren van een tevoren afgesproken milieuprestatie. Deze wordt beloond door het teruggeven van het eerder ingehouden statiegeld. Om duurzaam bouwen te stimuleren is een vergelijkbaar systeem mogelijk.

Duurzaam bouwen gaat niet vanzelf. Tilburg stimuleert het sinds 1994 maar met name in de particuliere bouw zijn verbeteringen nog steeds mogelijk. Dit blijkt uit een evaluatie van het duurzaam bouwen (dubo-beleid) over de periode 1994-1997. De evaluatie beveelt ook aan om te zoeken naar mogelijkheden om goed gedrag (financieel) te belonen. Een dergelijk instrument is nu gevonden via de grondprijs.

Waarborgsom
Bij de grondoverdracht moet de koper een dubo-waarborgsom betalen. Hierbij wordt een afspraak gemaakt over het te realiseren duurzaam bouwen-gehalte. Deze prestatie wordt uitgedrukt in scores op een schaal van 1 tot 10. De scores worden berekend met de in Tilburg gehanteerde GPR-Dubo (Gemeentelijke Praktijk Richtlijn Duurzaam Bouwen).
Na het gereed komen van het bouwproject wordt gecontroleerd of de vooraf afgesproken prestatie is gehaald. Afhankelijk van het verschil tussen de gerealiseerde en afgesproken scores wordt de waarborgsom geheel, gedeeltelijk of niet teruggestort.

Proef
Om ervaring op de doen met een dergelijk instrument is een proef zeer gewenst. DE Wijk is een gebied waarin de gemeente Tilburg veel nieuwe zaken wil uitproberen. Dit gebied leent zich uitstekend voor het uitvoeren van een statiegeld-experiment.
Met name in het deelgebied Witbrant-Oost zullen particuliere kavels worden uitgegeven. Om deze reden is dit deel van DE Wijk bij uitstek geschikt voor een dergelijke proef.

De vastgelegde scores betekenen veelal wat hogere bouwkosten. Daar staat tegenover dat deze investeringen zich vaak terugverdienen door een lager energie- en waterverbruik, en door lagere onderhoudskosten. Verder leidt een hoge score voor het binnenmilieu tot een gezondere woning. Bovendien leidt een hoog cijfer voor aanpasbaar flexibel en sociaal veilig bouwen, vaak tot besparingen op de langere termijn omdat dan verbouwingen achterwege kunnen blijven.

Exacte kosten zijn niet te geven, daar de GPR-Dubo gebaseerd is op het prestatiebeginsel. De keuze voor de (dure of goedkope) maatregelen ligt daarin bij de bouwer zelf. Als groene financiering mogelijk is, wegen de meerkosten ruimschoots op tegen het voordeel dat ontstaat via de financiering. Deze winst ontstaat doordat kan worden geleend tegen een rente die 1 á 2 % onder de marktrente ligt.

Zowel tijdens de looptijd als aan het eind van de proef zal het experiment worden geëvalueerd.

Het College van B. & W. is akkoord gegaan met deze voorstellen. De VVD-wethouders R. Van Diessen en F. Puls hebben hun stem tegen dit voorstel laten aantekenen. Zij zijn van mening dat duurzaam bouwen een vrijwillige zaak is en een mentaliteitskwestie. Zij beschouwen de voorgestelde maatregelen eerder als een straf dan een beloning. Want iemand die niet duurzaam bouwt is de f 10.000,- statiegeld kwijt. Bovendien voorzien beide wethouders uitvoeringsproblemen.

Deel: ' Tilburg experimenteert met 'statiegeld' op grond '
Lees ook