Gemeente Tilburg


26-1-99

Tilburg krijgt een ombudsman op proef

Aanstelling voor drie jaar, evaluatie na twee

Het college heeft besloten de gemeenteraad een definitief voorstel te doen tot instelling van een Ombudsman. De raadscommissie voor Algemene Beleidszaken en Strafverordeningen heeft in oktober vorig jaar ingestemd heeft met het principe-voorstel om in Tilburg een eigen Ombudsman aan te stellen en geen aansluiting te zoeken bij de Nationale Ombudsman.

Dit principe-voorstel is nu verder uitgewerkt door het college. Voorgesteld wordt voor een proefperiode van drie jaar een Ombudsman aan te stellen. Deze zal belast worden met de behandeling van klachten over de bejegening van urgers door de gemeentelijke bestuursorganen en de daaronder ressorterende ambtenaren. Hij kan pas ingeschakeld worden als eerst een klacht is ingediend bij de betreffende gemeentelijke dienst en deze niet naar tevredenheid is afgehandeld. De Ombudsman ontvangt voor het door hem verrichte werk een vergoeding per behandelde klacht.
Het functioneren van de Ombudsman en de klachtenbehandeling in zijn algemeenheid zal geëvalueerd worden na een periode van twee jaar.

Het voorstel bevat verder een verordening waar de bevoegdheden en de werkwijze van de Ombudsman geregeld worden en een aanpassing van de bestaande Klachtenregeling.
Het voorstel staat op de agenda van de gemeenteraad voor 8 maart. Na akkoord van de raad zal zo spoedig mogelijk begonnen worden met de daadwerkelijke werving.

Deel: ' Tilburg krijgt ombudsman op proef '
Lees ook