Gemeente Tilburg


23-2-99

College velt nog geen oordeel over draagvlak Beheerconvenant

Van bijna 60% van ondernemers en eigenaren nog geen besluit

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om nu nog geen oordeel te geven over het aantal ondernemers en eigenaren dat het Beheerconvenant herinrichting binnenstad zal tekenen. Reden hiervoor is het grote aantal ondernemers en eigenaren dat nog geen besluit heeft genomen of men tot ondertekening van het convenant zal overgaan. De Stichting Stadskern krijgt tot uiterlijk 9 maart de tijd om tot een zo volledig mogelijk overzicht te komen van het draagvlak voor het Beheerconvenant.

Tussenstand
De Stichting Stadskern heeft in de afgelopen maanden alle eigenaren en ondernemers binnen het plangebied benaderd om toelichting te geven op de plannen. Daarnaast is hen gevraagd een 'bereidheidsverklaring' te ondertekenen om tot ondertekening van het convenant over te gaan. Dit heeft op 8 februari geleid tot de volgende tussenresultaten:
* · 90 ondernemers hebben aangegeven te ondertekenen (30,4% van het totaal). In gevellengte is dit ca. 792 meter (22,7% van het totaal).

* · 60 eigenaren (117 panden) hebben aangegeven te ondertekenen (36,4% van het totaal). In gevellengte is dit ca. 1054 meter (30,1% van het totaal).

* · 25 ondernemers hebben definitief 'nee' gezegd (8,45% van het totaal).

* · 10 eigenaren (30 panden) hebben definitief 'nee' aangegeven (6,06% van het totaal).

Veel ondernemers en eigenaren zijn dus nog niet tot een besluit gekomen. (181 ondernemers en 95 vastgoedeigenaren; 61 resp. 57,5%.) Het betreft hier voornamelijk filiaal- en grootwinkelbedrijven. Het heeft tijd nodig voordat deze op directieniveau tot een besluit komen.

Raad eind maart haalbaar
Gezien het grote aantal ondernemers en eigenaren dat nog niet tot een besluit is gekomen, heeft het college besloten nu nog niet tot een oordeel te komen over het draagvlak voor het beheerconvenant. Uitgaande van een definitieve raadsbehandeling in de gemeenteraad op 29 maart 1999 (de laatste 'oude' raad), krijgt de Stichting Stadskern tot uiterlijk 9 maart de tijd om tot een zo volledig mogelijk overzicht te komen van het draagvlak voor het Beheerconvenant. B&W zullen dan een besluit nemen. Dit 'definitieve' overzicht wordt dan op 15 maart voorgelegd aan de raadscommissies Ruimtelijke ordening, Openbare werken & Stadsbeheer en Grondzaken, Economie en Sport. Op basis van de commissiebehandeling zal het college een definitef besluit voorleggen aan de gemeenteraad op 29 maart.

Wijzigingen in tekst Beheerconvenant
In de diverse gesprekken die de afgelopen maanden over het Beheerconvenant hebben plaatsgevonden zijn enkele tekortkomingen in de tekst van het beheerconvenant naar voren gekomen. Het college heeft daarom besloten om op 29 maart de raad voor te stellen akkoord te gaan met een aantal aanpassingen in de tekst van het convenant. Het gaat om wijzigingsvoorstellen over de volgende onderwerpen:
* - gewijzigde regels over de inrichting van terrassen;
* - inpandige reclame (afplakken van ramen);
* - een maximummaat (0,25 m) voor de diepte van gevelreclame;
* - een afwijkingsbevoegdheid voor de Monumenten- en Welstandscommissie.

Beheerconvenant
In het najaar van 1998 hebben het college en de gemeenteraad besloten om de herinrichting van het winkel- en horecagebied op basis van een hoog ambitieniveau doorgang te laten vinden als voldoende ondernemers en eigenaren het beheerconvenant ondertekenen. In dit beheerconvenant staan afspraken beschreven over het beheer en het gebruik van de openbare ruimte en de inrichting en de uitstraling van de gevels. Met betrekking tot dit laatste staan er dwingende bepalingen opgenomen over reclame-uitingen, gebruik van luifels en zonnenschermen en rolluiken.

Deel: ' Tilburg nog geen oordeel over draagvlak Beheerconvenant '
Lees ook