Gemeente Tilburg


9-10-99

Ontwikkelingsvisie Quirijnstoktracé e.o.

Rapport met uitgangspunten voor de toekomst vastgesteld

Het college van B&W heeft de "Rapportage van de eerste fase van de ontwikkelingsvisie Quirijnstoktracé en omgeving, Programma van Uitgangspunten" vastgesteld. In dit rapport zijn opmerkingen van bewoners meegenomen. De concept-ontwikkelingsvisie is eind dit jaar klaar en wordt voorgelegd aan betrokken organisaties en daarna aan de bewoners. Dat zal naar verwachting begin 2000 zijn. Zodra de plannen zijn vastgesteld worden ze gefaseerd uitgevoerd.

Wonen
Om een wooncariëre in Noord mogelijk te maken moeten er meerdere soorten woningen komen. Uitgangspunt is dat er in het Quirijnstoktracé e.o. circa 100 luxere woningen bijkomen en er ongeveer 300 flatwoningen niet meer nodig zijn. Deze kunnen ofwel gesloopt worden ofwel worden aangepast.
Uitgangspunt is dat er meer woningen voor senioren komen door nieuwbouw (circa 50 woningen) of door het opplussen van bestaande woningen. Verder moet er meer variatie komen in de eengezinswoningen (rijtjeshuizen), zowel in de architectuur (renovatie) als in de verhouding huurwoningen/koopwoningen. Op de locatie Vlashoflaan kunnen circa 15 woon- werkwoningen komen. De woonomgeving moet in kwaliteit worden verbeterd.

Groen, ruimte en Voorzieningen
Er moeten meer voorzieningen komen in het gebied: bijvoorbeeld voor de jeugd meer activiteiten, evenementen en scholingsmogelijkheden. Dit kan bij openbare basisschool De Sleutel, die plannen heeft voor een zogenoemde Brede School of iets van dien aard. Voor ouderen zijn goede zorgvoorzieningen nodig zodat ze langer zelfstandig in de buurt kunnen blijven wonen. Het Quirijnstoktracé moet groen blijven. Bij veranderingen moet rekening worden gehouden met het milieu (duurzaam bouwen, zonne-energie).

Alle uitgangspunten zijn gericht op verbetering van het samenleven in de wijk.
· Aanleggen van ontmoetingsplaatsen en sport- en speelvoorzieningen · Een horecavoorziening voor de buurt en voor passerende recreanten (uiteraard moeten woningen in de omgeving hiervan geen overlast ondervinden)
· Plannen voor Sleutelpark 2000 uitwerken
· Werkgelegenheidsprojecten ontwikkelen
· Professioneel beheer van het openbaar gebied
· Bevorderen van ontmoetingen en een goede begeleiding voor nieuwkomers.

Voor een deel kunnen bovengenoemde maatregelen al bereikt worden door ruimtelijke veranderingen, die zijn opgenomen in het Programma van Uitgangspunten. In de Ontwikkelingsvisie Quirijnstoktracé worden deze nader uitgewerkt.

· Een betere hechting tussen Heikant en Quirijnstok door het park te gebruiken als en soort Ritssluiting (het Ritsmodel) en door langs de Van Anrooylaan en Beethovenlaan een 'kralensnoer' van voorzieningen te rijgen.
· Oplossingen zoek voor het feit dat de flats van de Ingenhovenlaan een muur vormen tussen park en wijk.
· 'Poort van Noord' op de locaties Obrechtstraat en Heikantlaan moet een kwaliteitsimpuls geven voor het gebied.
· De zichtrelatie tussen de Schans en het park verbeteren. · Accent op wonen aan het groen. Groen is luxe voor alle soorten woningen.
· De bebouwing langs de Vlashoflaan moet voor de achterliggende wijk een 'geluidsscherm zijn'

Deel: ' Tilburg Ontwikkelingsvisie Quirijnstoktracé en omgeving '
Lees ook