Gemeente Tilburg


13-12-99

Tilburg sluit op 20 december convenant met het Rijk

Uitvoering Miop kan van start!

Op 10 december heeft de ministerraad een besluit genomen over de ontwikkelingsprogramma's van de 25 grote steden. Ook het Tilburgse Meerjaren Investerings- en Ontwikkelingsprogramma "De Moderne Industriestad in de 21e eeuw" (Miop) was hierbij. De ministerraad heeft ingestemd met een convenant met Tilburg over de uitvoering van het Miop. Dit gebeurt in het kader van het Grote-stedenbeleid (GSB). Onderdeel daarvan is ook het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV) de opvolger van onder andere de stadsvernieuwingsgelden. De ondertekening van de zogenaamde stadsconvenanten vindt plaats op 20 december aanstaande in Den Haag. Alle 25 steden komen in aanmerking voor een convenant.

Met de ondertekening van het convenant krijgt Tilburg duidelijkheid welke geldstromen ze de komende jaren (tot 2003/2004) van het Rijk mag verwachten in het kader van het GSB/ISV. Voor het jaar 2000 gaat het om een bedrag van in totaal 89,467 miljoen gulden. Voor de jaren daarna zweeft het jaarlijkse bedrag tussen de 80 en de 85 miljoen. In totaal is er voor de convenantsperiode een bedrag van 425 miljoen (van de in totaal 16,5 miljard) voor Tilburg beschikbaar. Dit komt overeen met de verwachtingen die Tilburg aan de hand van de rijksbegroting (Prinsjesdag) had gekregen.
Het Rijk krijgt op zijn beurt van Tilburg duidelijkheid welke doelstellingen de stad wil bereiken. Overigens heeft het Rijk aangegeven dat Tilburg weliswaar heel veel doelstellingen meetbaar heeft gemaakt, maar het verwacht nog wel een inspanning om een aantal specifieke doelstellingen verder uit te werken. Ook het programma bodemsanering zal verder moeten worden onderbouwd. Dit zal Tilburg voor 1 mei volgend jaar doen.
Ook het Rijk zal zich in de komende tijd inspannen, met name om tot verdere ontschotting en deregulering te komen. In het huidige convenant gaat het nog om een grote hoeveelheid rijkspotjes en
-potten, waarvoor vaak toch nog, los van het convenant, aparte aanvragen moeten worden ingediend. Bij de pijler Maatschappij is dit probleem het grootst. Het is de bedoeling dat deze administratieve rompslomp en beperking van bestedingvrijheid voor de steden in de komende periode verder wordt afgebouwd. Hiermee komt een wezenlijke verandering in de verhouding tussen Rijk en steden in zicht. Dit convenant is hierin een volgende stap.

Met de ondertekening van het convenant kan de uitwerking en uitvoering van het Miop van start gaan. In het Miop staat een 15-tal programma's, ondergebracht in 3 pijlers: Maatschappij, Economie en Fysieke ontwikkeling. Deze programma's hebben een tijdshorizon tot 2004, met een doorkijk naar 2009. Voor het eerste jaar (2000) zijn de programma's in de begroting verder uitgewerkt naar concrete activiteiten, projecten en opgaven. De meeste programma's hebben in de uitwerking nog een ontwikkeling door te maken. Voor het programma 'Kwetsbare groepen' bijvoorbeeld, uit de pijler Maatschappij, wordt gewerkt aan een nieuwe kadernota Jeugdbeleid. Zo heeft elk programma zijn eigen uitwerkingstraject. Uiteraard worden bij deze verdere uitwerkingen de belanghebbenden in de stad nauw betrokken.

Deel: ' Tilburg sluit op 20 december convenant met het Rijk '
Lees ook