Gemeente Tilburg


11-2-2000

Tilburg voorstander proef gecontroleerde wietteelt

Vandaag heeft de gemeente Tilburg haar plan ontvouwd voor een lokaal gesloten controleerbaar systeem van het totale productie- en verkoopproces van cannabis, rekening houdend met de voordeurregels van de gedoogde coffeeshops. Hiermee kan criminaliteit en overlast worden teruggedrongen, gezondheidsrisico´s worden beperkt en problematisch gebruik worden voorkomen. Het plan is in principe toepasbaar in iedere gemeente. De plaatselijke proef met gecontroleerde wietteelt zou kunnen starten over twee jaar en een looptijd hebben van vijf jaar.

Plan op hoofdlijnen

Een lokaal sluitend systeem houdt in dat het gehele proces van aanplant tot en met de verkoop zich beperkt tot de gemeentegrenzen. Zowel im- als export buiten de gemeente Tilburg is niet geoorloofd. Met betrekking tot de productie wil de gemeente maximaal dertien bedrijven toestaan de productie van wiet voor hun rekening te nemen. Deze worden intensief gecontroleerd. Eventueel kunnen coffeeshophouders zelf de productie ter hand nemen. De producenten mogen hun werkzaamheden alléén binnen de gemeentegrenzen verrichten. De coffeeshopexploitanten mogen alléén de cannabis verkopen die is geproduceerd door de gedoogde producenten. Er is geen maximum THC-gehalte bepaald voor de te telen wiet in afwachting van de resultaten van landelijk onderzoek. Bij het experiment moet de bestrijdingsmiddelenwet gevolgd worden. Voor het personeel van de producent, dat werkt met bestrijdingsmiddelen is een opleiding vereist en een vergunning. Tenslotte wordt een waarschuwing op de verpakking vereist "bij gebruik ontstaat de kans op verslaving en er zijn risico's voor de gezondheid". Om recreatief gebruik te voorkomen, zal de voorgestelde aanpak van het Trimbos-instituut in Tilburg door de GGD en Kentron worden uitgewerkt en ingevoerd, waaraan coffeeshophouders hun medewerking verlenen. Om illegale hennepkwekerijen en straathandel terug te dringen zal extra politie-inzet nodig zijn. Van het Openbaar Ministerie wordt verwacht dat de snelrechtprocedure van kracht gaat.

Feiten en cijfers
Uit verkennend onderzoek van de Hoofdofficier van Justitie van het Arrondissementsparket Breda blijkt dat de problematiek in Tilburg serieus is. Tilburg heeft 3.700 regelmatige softdruggebruikers en 13 coffeeshops. Tien hiervan hebben gezamenlijk de vereniging "de Achterdeur" opgericht. Er komen volgens de coffeeshophouders gemiddeld 100 bezoekers per dag, voornamelijk uit Tilburg en omliggende plaatsen. Gemiddeld koopt een consument 1 à 2 gram softdrugs per bezoek. Het gemiddeld gebruik per consument is niet bekend. De top drie bestaat uit de wietsoorten White Widow, Nothern Light en K2. De voorraad van de Tilburgse coffeeshops bestaat uit ongeveer 25 procent hasj ten opzichte van 75 procent wiet. De hasj komt voornamelijk uit Marokko en de wiet uit Nederland. De voorraad wiet wordt geleverd door vaste bedrijfsmatige kwekers en thuiskwekers in de gemeente Tilburg en in het Noorden van het land. De aanvoer van wiet aan de Tilburgse coffeeshops gebeurt ook door thuiskwekers. Naast de regelmatige leveranciers, worden de coffeeshophouders ook benaderd door kwekers. Volgens de coffeeshophouders wordt wekelijks 13,5 kg verkocht en uitgaande van een gemiddelde prijs van ƒ 14,-- per gram zou de jaarlijkse omzet bijna f 10 miljoen gulden bedragen. Uit het onderzoek blijkt ook dat vaak alleenstaande vrouwen of werkeloze mensen geronseld worden om op vrijwillige basis een ruimte beschikbaar te stellen als hennepkwekerij. Het gaat om tientallen kwekerijen in Tilburg. Naast het verkennend onderzoek is ook onderzoek gedaan naar gezondheidsrisico's en is de relevante wet- en regelgeving bestudeerd. De resultaten van deze onderzoeken zijn meegenomen in het voorgestelde plan.

Werkgroep
De Minister van Justitie, Korthals heeft de burgemeesters van de gemeenten Tilburg en Groningen de mogelijkheid geboden plannen te maken voor lokale experimenten. In juni 1999 heeft burgemeester Stekelenburg een werkgroep ingesteld. Hierin waren vertegenwoordigd de politie, Kentron, GGD en de gemeenten Breda, Bergen op Zoom en Tilburg en een vertegenwoordiger van het Openbaar Ministerie als waarnemer. Met de vereniging de Achterdeur is overleg gevoerd. In oktober 1999 hebben 20 burgemeesters een brief van de Stichting Drugsbeleid ondertekend, waarin het Ministerie van Justitie verzocht wordt lokale experimenten toe te staan.

Deel: ' Tilburg voorstander proef gecontroleerde wietteelt '
Lees ook