Gemeente Den Haag


26 januari 1999

TOCH HEROÏNEVERSTREKKING IN DEN HAAG OP MEDISCH VOORSCHRIFT

Dankzij Parnassia, psycho-medisch centrum, en het Zorgkantoor Haaglanden (Nutskantoor voor de AWBZ in de regio Den Haag) neemt Den Haag toch deel aan het landelijk onderzoek waarbij heroïne wordt verstrekt op medisch voorschrift aan langdurig verslaafden. Eerder liet Den Haag weten geen geld te hebben voor deelname. Nu is een co-financiering tot stand gekomen tussen Parnassia, Zorgkantoor en de gemeente.

Het college van burgemeester en wethouders stelt vandaag de gemeenteraad voor om in te stemmen met de verstrekking van heroïne op medisch voorschrift in combinatie met methadon in vergelijking met orale methadon bij chronische therapie-resistente verslaafden.

Co-financiering.

Nadat Den Haag formeel de Minister van VWS had laten weten dat de stad niet in staat is om het benodigde restant van de co-financiering uit eigen middelen bij elkaar te krijgen, hebben Verslavingszorg Parnassia en Zorgkantoor Haaglanden zich tot de gemeente gewend om te bekijken of het gezamenlijk wel mogelijk zou zijn om de benodigde financiën bij elkaar te krijgen. De gesprekken hebben geleid tot een overeenkomst. Het experiment richt zich op een groep zeer problematische verslaafden voor wie nog geen andere werkbare oplossingen zijn gevonden. Dit was zonder Parnassia, Zorgkantoor Haaglanden en de gemeente, maar uiteraard ook zonder het Ministerie van VWS niet mogelijk geweest.

De overeenkomst nader bekeken naar financiën.

Het oorspronkelijke onderhandelingsresultaat met het Ministerie van VWS liet voor de gemeente Den Haag een onoverbrugbaar tekort zien van 700.000,00 . Dit tekort wordt nu gefinancierd door het Zorgkantoor, Parnassia en de gemeente. Gelden hiervoor komen uit eigen middelen of uit het verschuiven van de productie-afspraken. Voor de gemeente betekent dit géén extra aanslag op de begroting. Het bod van VWS om Den Haag bij te staan in de kosten voor het experiment voor een totaal bedrag van 2.100.000,-- is nog van kracht.

Verdere procedure.

27 januari bespreekt de commissie Welzijn, Volksgezondheid en Emancipatie het raadsvoorstel in eerste instantie. De gemeenteraad bespreekt het raadsvoorstel op 4 maart a.s. Op 3 februari spreekt de Tweede Kamer zich uit over uitbreiding van het landelijk onderzoek naar Den Haag, Groningen, Utrecht en Heerlen/Maastricht. Afhankelijk van deze uitspraak zullen in Den Haag voorbereidingen worden getroffen voor de uitvoering van het experiment, zoals screening van deelnemers, locatie-keuze e.d. In het experiment zullen in totaal 75 deelnemers herone krijgen. Het Ministerie van VWS bepaalt het uiterste startmoment voor het experiment.

Voor informatie, uitsluitend voor de redactie kunt u bellen met:

- Joke Rappard, communicatie-adviseur drugsproblematiek, dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn, tel. 353 25 85,

- inhoudelijk: Marion Stein, secretaris Regiegroep Verslavingsproblematiek, tel 353 55 68 of 06 - 54674956,

- Corinne Leopold, Voorlichting en Externe Betrekkingen, tel. 353 30 44,

- Zorgkantoor Haaglanden, Dhr. A. Klein, tel. 376 02 52,

- Parnassia, Dhr. Chr. v.d. Meer, tel. 391 67 37.

Deel: ' Toch heroïneverstrekking op medisch voorschrift in Den Haag '
Lees ook