Federatie van Ouderverenigingen

Persbericht: Recht op toegankelijk openbaar vervoer

12 oktober 2001

Toegankelijkheid openbaar vervoer gehandicapte en chronisch zieke in Wet gelijke behandeling gehandicapten en chronisch zieken

Minister Netelenbos van Verkeer en Waterstaat en staatssecretaris Vliegenthart van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gaan de toegankelijkheid van het openbaar vervoer opnemen in de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte. De bewindslieden hebben dit toegezegd in bestuurlijk overleg met de Chronisch zieken en Gehandicapten Raad (CG-Raad) en de Federatie van Ouderverenigingen (FvO). Wel moeten nu goede afspraken worden gemaakt over de tijd die nodig is om dit in de praktijk te regelen.

De belangenorganisaties van gehandicapten en chronisch zieken zijn verheugd over dit resultaat van hun pleidooi voor gelijke rechten voor mensen met een handicap of chronische ziekte. CG-Raad en FvO hebben de bewindslieden voorgesteld een fasering vast te leggen van de periode waarin het openbaar vervoer geleidelijk toegankelijker gemaakt gaat worden. De organisaties vinden dat in 2005 minimaal de helft van het busmaterieel toegankelijk zou moeten zijn en in 2015 minimaal de helft van de treinen aan de toegankelijkheidseisen moet voldoen.

De verplichting tot aanpassing moet volgens de bewindslieden vanwege de complexiteit worden gekoppeld aan een redelijk onderbouwde tijdsfasering. Zij willen hierover in nader overleg een tijdspad afspreken. De planning wordt onderdeel van het overleg Platform Openbaar Vervoer waarvan de belangenorganisaties deel gaan uitmaken.

CG-Raad en FvO hebben in het bestuurlijk overleg met Vliegenthart en Netelenbos nogmaals benadrukt dat Nederland de achterstand die het volgens de organisaties heeft op het vlak van gelijke rechten van gehandicapten en chronisch zieken snel moet wegwerken. De belangenorganisaties vinden dat betere toegankelijkheid leidt tot een verhoging van de kwaliteit van het openbaar vervoer. Meer gebruiksgemak is immers voor alle Nederlanders prettig. De nu gemaakte afspraken geven uitvoering aan een belangrijk onderdeel van de motie die in juni door de Tweede Kamerleden Passtoors (VVD), Smits (PvdA) en Hermans (GroenLinks) is ingediend. Die motie dringt aan op uitbreiding van het Wetsvoorstel gelijke behandeling gehandicapten en chronisch zieken op het punt van toegankelijkheid en bereikbaarheid van de samenleving in brede zin, in het bijzonder op het terrein van vervoer, publieke ruimten, publieke dienstverlening en wonen.

Deel: ' Toegankelijkheid OV gehandicapte en chronisch zieke '
Lees ook